Hopp til hovedinnholdet

Hva er bistand?

hender jordklode (colourbox.com)
Hender jordklode

De siste tiårene har det vært en raskere reduksjon i andelen fattige enn noen gang tidligere i historien. Allikevel lever mer enn 1,2 milliarder mennesker i ekstrem fattigdom.

Offentlig og kvalitetssikret
hender jordklode (colourbox.com)
Hender jordklode

1,2 milliarder lever for mindre enn 8 kroner dagen

Mer enn 500 millioner mennesker bor i verdens 48 minst utviklede land (LDC-landene). 33 av disse landene ligger i Afrika. 3,1 milliarder mennesker lever på mindre enn to dollar per dag - eller cirka 16 norske kroner, 1,2 milliarder lever for mindre enn én dollar - eller cirka 8 norske kroner.

 

FNs bærekraftmål

FNs bærekraftsmål er en felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Planen består av 17 mål.

De 17 målene kan du lese om her.

 

Hva er bistand?

Norge - og en rekke andre land - bidrar med bistand til ulike utviklingsland i verden. Bistand er økonomiske overføringer og annen hjelp, og du kan lese mer om hva Norge gjør rundt omkring i verden hos NORAD.

Målet med bistand å bedre de økonomiske, sosiale og politiske kår i u-landene. I tillegg til å gi nødhjelp til de som sulter, skal man gjennom bistand til landene jobbe for fred og økt demokrati, der folket selv kan være med å bestemme. Derfor er det viktig at landene som mottar bistand, om det er i form at mat, utstyr eller råd og hjelp, samarbeider med de landene som gir bistand.

 

Les mer om hva bistandshjelpen går til her.

 

Hjelp til selvhjelp

Norge ønsker at hjelpen vi gir skal føre til at mottakerlandene på sikt skal kunne klare seg selv, med egne krefter.

 

Hovedmålene med bistand er:

  • Bekjempe fattigdommen og bidra til varige bedringer i levekår og livskvalitet, og dermed fremme større sosial og økonomisk utvikling og rettferdighet nasjonalt, regionalt og globalt. Sysselsetting, helse og utdanning står sentralt
  • Bidra til å fremme fred, demokrati og menneskerettigheter
  • Fremme forsvarlig forvaltning og utnyttelse av jordas miljø og biologiske mangfold
  • Bidra til å forebygge nød og lindre nød i forbindelse med konfliktsituasjoner og naturkatastrofer
  • Bidra til å fremme like rettigheter og muligheter for kvinner og menn på alle områder i samfunnet

 

Ulike typer bistand

Det finnes mange former for bistand.

  • Stat-til-stat bistand for å støtte myndighetene. Hovedgrunnen for å gi bistand til offentlige myndigheter i mottakerlandene, er at det er de som har ansvaret for å skape utvikling i sine land.
  • Multilateral bistand for å nå mange. Hovedargumentene for å benytte de multilaterale organisasjonene - som FN, Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene - er å bidra til felles finansiering av globale forpliktelser på en rasjonell måte. Gjennom støtten til multilaterale organisasjoner bidrar Norge også i land der det ikke er et bilateralt samarbeid.
  • Bistand gjennom frivillige organisasjoner for å nå spesielle grupper. Mange bistandsorganisasjoner er profesjonelle bistandsaktører med prosjekter og partnere i mange land. Organisasjonene er operatører for nødhjelpsinnsats, entreprenører som bygger og driver infrastruktur, politiske aktivister og leverandører av sosiale tjenester.
  • Bistand gjennom næringslivet og handel. Et levedyktig næringsliv er en forutsetning for økonomisk og sosial utvikling. Næringslivet er en sentral partner i norsk innsats for å skape bærekraftig økonomisk vekst i utviklingsland.

 

Hjelp direkte til mottakerland

Den delen av bistanden som går direkte fra Norge til det enkelte samarbeidsland (bilaterale bistand), blir som oftest administrert av Direktoratet for utviklingshjelp, NORAD, på vegne av Utenriksdepartementet (UD), som er ansvarlig. Bistanden skal være med på å hjelpe de land Norge har valgt som samarbeidspartnere i Afrika, Asia og Mellom-Amerika, til å finne ut hva som best kan hjelpe deres land. Mye av hjelpen som kommer fra norsk utviklingshjelp skal derfor brukes til kompetansebygging, utdannelse og helse.

Norsk bistand har de siste årene hatt stor fokus på 'produktive tiltak', slik som produksjon og sysselsetting (skaffe arbeidsplasser og få folket i arbeid), låneordninger og andre økonomiske støtteordninger.

 

Naturkatastrofer

De seneste år er en stor del av Norges bistand gitt som nødhjelp i forbindelse med naturkatastrofer. Å redde liv vil alltid være det viktigste. I nært samarbeid med bl.a. FN (Forente Nasjoner) må vi regne med å gi store bidrag på dette området også i fremtiden. Den norske humanitære bistanden gis hovedsakelig gjennom FN-systemet og det internasjonale Røde Kors, samt de frivillige organisasjonene, bl.a. Norges Røde Kors, Flyktningerådet, Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp.

 

Kilde: Utenriksdepartementet, FN-sambandet og NORAD

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvordan kan jeg være med på å gjøre verden til et bedre sted?
Hei   Så fint at du har lyst til å gjøre en forskjell og gjøre verden til et bedre sted! Det høres ut som at du har lyst til å hjelpe til med...
Lyst til å jobbe internasjonalt.
Hei og takk for spørsmål!  Det finnes mange muligheter ift. å jobbe internasjonalt, med bistand, fattigdomsproblematikk etc. Ulike arbeisplasser ...
Gutt, vil gjerne være fadder for et barn.
Hei Så flott at du ønsker å bli fadder for et barn som trenger din hjelp!De ulike fadderorganisasjonene hjelper barn på litt ulike måter, men de...
Hvor mye bistand gir vi til Kina?
Hei Vi har ikke oversikt over hvor mye Norge gir i bistand til Kina, men jeg ville sjekket på nettet var jeg deg, kanskje du kan finne det på norad...
Blir forledrene mine skuffa over utdanningsvalget mitt?
Hei og takk for spørsmål! Du skriver at foreldrene dine har sagt til deg at du må gjøre hva du vil, og da synes jeg du skal høre på det! Jeg er...