Alle adopsjoner som har vært gjennomført fra 1917 og frem til i dag er registrert i Det sentrale adopsjonsregisteret.

Alle adopterte som har fylt 18 år har rett til å få kunnskap om sin biologiske bakgrunn. Opplysninger om adopsjon og biologisk opphav er strengt taushetsbelagt. Det er derfor bare deg som er adoptert som har rett til disse opplysningene.

Du behøver ikke å gi noen begrunnelse for hvorfor du ber om informasjon om din bakgrunn.

 

Slik ber du om innsyn i adopsjonssaken din

For å motta informasjon om biologisk bakgrunn må du henvende deg skriftlig (ikke per e-post) til Bufdir.

Henvendelser fra både norsk- og utenlandsadopterte må inneholde:

  • Ditt navn, fødselsdato og bostedsadresse
  • Din underskrift
  • Adoptivforeldrenes navn
  • Bekreftet kopi av legitimasjon med bilde, for eksempel pass, førerkort eller bankkort. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenestemann eller advokat. Kopier bekreftet av post, bank og kopieringskontorer er ikke tilstrekkelig.

Hvis du er utenlandsadoptert må brevet i tillegg inneholde:

  • Hvilket land du er adoptert fra
  • Hvilket år du kom til Norge
  • Hvilken adopsjonsorganisasjon som formidlet adopsjonen

 

FAKTA

Still spørsmål om adopsjonung.no/oss

Norskadoptert: Hva skjer videre?

Hvis du er norskadoptert, vil Bufdir først undersøke hvilket fylkesmannsembete som har innvilget adopsjonen din. Fylkesmannen gir adopterte opplysninger om opprinnelige foreldre der adopsjonsbevillingen er gitt før 1. desember 1999.Du kan også skrive direkte til fylkesmannen dersom du vet hvilket fylkesmannsembete som har gitt bevillingen. Det vil være det fylket hvor adoptivforeldrene dine bodde da du ble adoptert.

Bufdir har ansvar for å gi innsyn i nasjonale adopsjonssaker der adopsjonen er gitt etter 1. desember 1999, og i alle saker om internasjonal adopsjon.

Forespørselen din blir deretter sendt til fylkesmannen for videre behandling sammen med opplysningene som finnes i Bufdirs adopsjonsregister. De vil informere deg når dette skjer.

Fylkesmannen forbereder og tilrettelegger saken på en skånsom måte, blant annet ved at de biologiske foreldrene dine informeres om at du har bedt om innsyn i adopsjonssaken, slik at de kan gi sitt syn på om de ønsker kontakt.

At biologiske foreldre ikke ønsker at opplysningene skal gis til deg, gir likevel ikke grunnlag for å nekte deg disse. Dersom det viser seg umulig å oppspore de biologiske foreldrene, må de opplysningene man sitter inne med uten videre gis ut.

Utenlandsadoptert: Hva skjer videre?

Som utenlandsadoptert har du samme rett som norskadopterte til å få opplysninger om dine opprinnelige foreldre. Saksdokumentene som Bufdir har i sitt arkiv, blir på forespørsel sendt direkte til deg.

Den praktiske muligheten til å få tak i opplysninger kan imidlertid være vesensforskjellig. En forutsetning for innsyn er at landet du er adoptert fra har gitt opplysningene til Norge.

Dersom norske myndigheter ikke har fått informasjon om dine biologiske foreldre, kan du heller ikke kreve å få slike opplysninger. Du må da eventuelt henvende deg til landet du er adoptert fra og forsøke å få tak i opplysninger der.

Dersom opprinnelseslandet har gitt norske myndigheter opplysninger, kommer norsk rett til anvendelse fullt ut, uansett hvilke restriksjoner som gjelder i landet du er adoptert fra.

 

Informasjon til andre enn den adopterte

Det hender at andre enn den adopterte selv ber om opplysninger i en adopsjonssak, enten for å komme i kontakt med den adopterte, eller fordi de ønsker å vite om en adopsjon har funnet sted eller ikke. Dette kan være etterkommere av den adopterte som ønsker å vite mer om sin opprinnelige familie, for eksempel i forbindelse med slektsforskning eller av andre grunner.

I slike tilfeller informerer vi om at det bare er den adopterte selv som har krav på opplysninger fra adopsjonssaken. Dersom den adopterte er død, har etterkommere i rett nedstigende linje rett til å få opplyst navnet på de opprinnelige foreldrene til den adopterte. Innsynsretten gjelder ikke opplysninger om øvrig familie til den adopterte eller innsyn i sakens dokumenter.

Henvendelser fra den adoptertes opprinnelige slekt som ønsker kontakt med adoptivbarnet, legger vi på adopsjonssaken, slik at den adopterte i en eventuell senere innsynssak kan få informasjon om at opprinnelige slektninger ønsker kontakt.

Bufdir varsler ikke den adopterte når slike henvendelser fra andre blir lagt på saken, med mindre den adopterte selv har bedt om det. Dersom adopsjonsorganisasjonene får henvendelser fra opprinnelige foreldre eller annen slekt i utlandet, oversendes disse til Bufdir hvor de blir lagt på den adoptertes sak.

 

Lover som regulerer adopsjon

Internasjonal adopsjon reguleres av norske lover, opprinnelseslandets lover og internasjonale konvensjoner. Her kan du lese mer om de fire viktigste:

Adopsjonsloven

Barneloven

FNs barnekonvensjon

Haagkonvensjonen om adopsjon