Stebarnsadopsjon

De som søker om adopsjon av et stebarn, må være gift med, eller samboer med, barnets forelder. Som hovedregel kreves det at barnet er oppfostret av personen som ønsker å adoptere barnet/ungdommen over lengre tid. Er barnet under 18 år, kan man ikke adopteres uten samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret. Les mer om stebarnsadopsjon på bufdir.no

Hvem er berørt?

Biologiske foreldre vil alltid være parter i en adopsjonssak, og skal derfor gis anledning til å uttale seg i saken. De som blir berørt i en sak om stebarnadopsjon vil være biologisk mor, biologisk far, søker og barnet selv. Fra barnet har fylt 12 år kreves det at barnet samtykker i (er enig i) adopsjonen for at den skal kunne innvilges. Barn som har fylt 7 år og yngre barn som er i stand til å danne seg en mening, skal informeres og gis anledning til å uttale seg i saken. Dette gjøres som regel ved at kommunen har en samtale med barnet.

Adopsjon av de over 18 år

Stebarn over 18 år kan søkes stebarnadoptert, men praksis er generelt streng. Hver søknad om adopsjon vil gjennomgå en konkret vurdering hos Bufetat, og det er ikke slik at voksne fritt kan inngå avtaler om stebarnadopsjon. Søker må søke til Bufetats regionkontor. Biologiske foreldre har uttalerett også i disse sakene.

 

FAKTA

- Det skal være fokus på barnets beste i adopsjonssøknader.

- Søknad om adopsjon reguleres etter adopsjonsloven, og et hovedformål er å hindre kjøp og salg av barn.

- Statistikk over adopsjoner i Norge: Se Statistisk sentralbyrå.

Spesielle tilfeller av stebarnsadopsjon

Eggdonasjon/surrogati er ikke tillatt i Norge. Det er likevel slik at noen nordmenn benytter surrogati i utlandet. Det gjelder ingen særregler for etablering/overføring av foreldreskap i slike tilfeller. Dette innebærer at den som føder barnet er barnets mor, og at farskap etableres på de måter som barneloven bestemmer. Dersom morskap/farskap ikke kan etableres etter barneloven, må den som ønsker å bli juridisk forelder søke om adopsjon. Du kan lese mer om dette på regjeringens nettsider.

Planlagt barn i lesbiske parforhold

Kravet til at forholdet mellom barnet og steforelder skal ha vart i noe tid kan fravikes når søknaden gjelder stebarnsadopsjon av nyfødte barn i lesbiske parforhold.

Forutsetningen for dette er at parforholdet er stabilt, at barnet er planlagt i familien, og at det ikke har vært mulig å fastsette farskapet. Dette vil være tilfellet dersom barnet er unnfanget ved assistert befruktning med ukjent donor.

 

Fosterbarnadopsjon

Fosterbarnadopsjon kan skje både med og uten de biologiske foreldrenes samtykke.

Fylkesnemnda avgjør saker om adopsjon av barn under barnevernstjenestens omsorg også der de biologiske foreldrene har samtykket til adopsjonen. Dette er for å ivareta barn og foreldres rettsikkerhet.

Vedtak om tvangsadopsjon fattes av fylkesnemnda for sosiale saker etter barnevernlovens § 4-20. Når vedtaket er endelig, skal Bufetat utstede adopsjonsbevilling uten å prøve om vilkårene i loven er til stede.

Fosterbarn over 18 år kan også søkes adoptert. Fosterforeldrene må fremme søknaden til Bufetats regionkontor. Biologiske foreldre har uttalerett også i disse sakene.

 

Samtykkeadopsjon

Noen få barn i Norge blir hvert år adoptert bort etter ønske fra de biologiske foreldrene. Gravide eller foreldre som vurderer å adoptere bort barnet sitt, kan henvende seg til Bufdir. Bufdir vil gi grundig informasjon om hva adopsjon innebærer. Å kontakte Bufdir for informasjon, betyr ikke at en adopsjon må gjennomføres.

Foreldreansvar

Dersom biologisk mor/foreldrene ønsker det, er Bufdir behjelpelig med å plassere barnet i et beredskapshjem i samarbeid med Bufetats fagteam. Også etter en slik plassering har biologisk mor/foreldrene foreldreansvaret for barnet. Dette varer helt frem til en adopsjon eventuelt finner sted.

Samtykke til adopsjon

Samtykke til adopsjon kan gis tidligst når barnet er to måneder gammelt. Biologisk mor/foreldrene kan bestemme seg for å ta barnet til seg helt frem til adopsjonsbevilling er gitt. Dersom barnet er plassert i beredskapshjem, har biologisk mor/foreldrene i dette tidsrommet mulighet til å besøke barnet, og kan også bestemme seg for å ta barnet til seg før de to månedene har gått.