For å kunne adoptere et barn fra utlandet, må man ha et gyldig forhåndssamtykke til adopsjon fra norske myndigheter (Bufetat).

Som hovedregel skal utenlandsadopsjoner skje gjennom en godkjent, norsk adopsjonsorganisasjon. Det er tre slike i Norge: Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens Barn. Man må ha en formidlingsbekreftelse fra én av organisasjonene før man kan starte prosessen med å adoptere.

 

Lik og ulik andre familier

Selv om det meste er likt når det gjelder å leve sammen med barn, enten de er egenfødt eller adoptert, skiller adoptivfamilien seg fra andre familier på den måten at adoptivbarnet kommer fra en annen kultur og som regel ser annerledes ut enn adoptivforeldrene.

Hvilke adoptivforeldre som får hvilket barn vet man vanligvis ikke på det tidspunktet man gir forhåndssamtykke til adopsjon. Myndighetene må, så langt det er mulig, sikre seg om at hver familie som godkjennes også har kapasitet til å ta godt hånd om barnet som kommer til Norge. Ved adopsjon av utenlandske barn kjenner man vanligvis ikke til barnet på forhånd. Retningslinjene for utenlandsadopsjon skal således ikke bare avspeile hva som kan være godt for ett barn, men hva som er godt for barn generelt.

 

De ulike stegene i adopsjonsprosessen (Foto: Bufdir.no)

LANG PROSESS: Denne illustrasjonen viser de ulike stegene i adopsjonsprosessen

Barnekonvensjonen

Norge har ratifisert en internasjonal konvensjon om adopsjon som er kjent som Haagkonvensjonen om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner. Konvensjonen bygger på de førende prinsippene i FNs barnekonvensjon. Et hovedformål med Haagkonvensjonen er å hindre kjøp og salg av barn. Som et ledd i dette, har konvensjonen en særskilt bestemmelse som setter forbud mot kontakt mellom adoptivsøkere og barnets biologiske foreldre før det er tatt stilling til om det aktuelle barnet har behov for nye foreldre gjennom adopsjon – og før adoptivsøker har fått forhåndssamtykke til å adoptere.

 

FAKTA

- Det finnes ulike typer adopsjon, alt etter hvor barnet kommer fra og hvilken tilknytning det er mellom barnet og den som søker om adopsjon.

- Det skal være fokus på barnets beste i adopsjonssøknader.

- Søknad om adopsjon reguleres etter adopsjonsloven, og et hovedformål er å hindre kjøp og salg av barn.

- Antall adoptert fra utlandet (Statistisk sentralbyrå)

Lover

Internasjonal adopsjon reguleres av norske lover, opprinnelseslandets lover og internasjonale konvensjoner. Her kan du lese mer om de fire viktigste:

Adopsjonsloven

Barneloven

FNs barnekonvensjon

Haagkonvensjonen om adopsjon