Hvis du har spesielle behov kan du få dekket utgifter til transport og parkeringstillatelse.

Taxi-skilt (colourbox.com)
FÅ STØTTE: Har du spesielle behov kan du søke om støtte til transport. Foto: Colourbox.

Arbeids- og utdanningsreiser

Arbeids- og utdanningsreiser gjennom NAV er en ordning som gjør at du kan få transport til og fra arbeid eller skole til omtrent samme pris som en bussbillett. Ordningen gjelder:

  • De som har varig funksjonsnedsettelse, det vil si lengre enn et år, og opplever at det å reise med offentlig transport er en så stor belastning at det hindrer dem i å fungere tilfredsstillende i arbeids- eller utdanningssituasjonen.

Ordningen gjelder også for de som midlertidig er fratatt førerkortet av medisinske årsaker og ikke kan komme seg til arbeid eller utdanning på andre måter. Om det mangler et kollektivtilbud i ditt nærmiljø, er ikke det alene grunn til å få dekket transport dersom du i utgangspunktet er frisk nok til å bruke offentlig transport. Det er altså graden av funksjonsvansker som avgjør om du omfattes av ordningen.

Les mer på nav.no om arbeids- og utdanningsreiser.

Egenandel

Du betaler en egenandel på transporten som tilsvarer den rimeligste transporten med offentlig kommunikasjon der du bor med et tillegg på ti prosent.

Begrensninger

Du får ikke arbeids- og utdanningsreiser dersom:

  • du er elev i grunn- eller videregående skole der kommunen eller fylkeskommunen har ansvaret for å dekke reisen til skolen.
  • du mottar uførepensjon eller andre ytelser som dekker fullt livsopphold.
  • du allerede får dekket:

- Bil fra folketrygden.
- TT-reiser til arbeid eller utdanning.
- Daglige reiseutgifter fra NAV.
- Grunnstønad til transport til arbeid eller utdanning.

Reiser som må utføres i forbindelse med utøvelsen av arbeidsforholdet, skal dekkes av arbeidsgiver.

Går du på et arbeidsrettet tiltak kan du i stedet søke NAV om tiltakspenger eller tilleggsstønad. Dette gjelder også dersom du er registrert hos NAV som reel arbeidssøker.

Reisetilskudd

Dersom du er midlertidig ute av stand til å komme deg til arbeid på grunn av sykdom eller skade, kan du søke NAV om reisetilskudd. Tilskuddet gis fra 17. sykmeldingsdag i stedet for sykepenger. Det kan brukes til nødvendige ekstrautgifter til transport som f.eks. drosje. Utgiftene kan ikke overstige det beløpet du ellers ville fått i sykepenger.

Les mer på nav.no om reisetilskudd.

Egen bil

Har du varig funksjonsnedsettelse og ikke kan bruke offentlige transportmidler, eller om bruk av offentlig transport fører til urimelige belastninger for deg, kan du på visse vilkår få dekket stønad til bil gjennom folketrygden og tilskudd til nødvendig kjøreopplæring. Kontakt NAV hvis du ønsker å søke om bil. De vil gi deg mer informasjon om betingelsene for å få stønad.

Du kan lese mer om stønad til bil hos NAV.

Parkeringstillatelse

Dersom du ikke kan gå, eller har problemer med å bevege deg over en viss avstand, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Da får du et parkeringsbevis som gjør at du kan du benytte parkeringsplasser som er reservert for forflytningshemmede. Du slipper også å betale parkeringsavgift på de offentlige parkeringsplassene, piggdekkavgift og bompengeavgift i bompengeringer. Det er kommunen din som utsteder tillatelsen og tillatelsen gjelder over hele landet.

Du kan lese mer om parkeringstillatelse på vegvesen.no.

Hjemmel: forskrift om parkering for forflytningshemmede.

TT-tjenesten

Hvis du ikke kan bruke ordinære kollektive transportmidler, kan du søke om tilrettelagt transporttjeneste (TT-kort). TT-kort en dør-til-dør transport med drosje eller spesialbil, men du betaler vanlig kollektivbillett.

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for TT-kort. TT-kort er ikke en lovfestet rettighet og det er ikke utarbeidet nasjonale retningslinjer for TT-ordningen. Tilbudet varierer derfor fra fylke til fylke. De fleste fylkeskommuner har som utgangspunkt at tilbudet skal dekke behov ved fritidsreiser. Ordningen er ikke ment å dekke reise til lege, fysioterapi og lignende reiser som dekkes som pasientreiser.

Kommunen eller fylkeskommunen kan gi nærmere opplysninger om ordningen og gi veiledning om hvordan du skal søke om TT-kort. For veiledning eller informasjon om søknadsprosessen, kan du ta kontakt med din fylkeskommune eller kommune.

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta på ulike aktiviteter i samfunnet. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres. Den som har fått tildelt ledsagerbevis bestemmer selv hvem som til enhver tid tas med som ledsager. Ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Søknad sendes til hjemkommunen.

Les mer om ledsagerbevis.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no i samarbeid med FFOs Rettighetssenter.

Sist oppdatert: 11.09.2018

Offentlig og kvalitetssikret
Taxi-skilt (colourbox.com)
FÅ STØTTE: Har du spesielle behov kan du søke om støtte til transport. Foto: Colourbox.

Fakta

Reisetilskudd

Dersom helseplager gjør at du er midlertidig ute av stand til å reise til og fra arbeid kan du få reisetilskudd til nødvendige ekstra reiseutgifter.

Les mer på nav.no om reisetilskudd.Ungdom har de samme rettighetene som voksne arbeidstakere. Får du problemer, kan du ta kontakt med Arbeidstilsynet på 815 48 222 eller stille spørsmål på ung.no/oss.

Fikk du svar på det du lurte på?