Rettighetssenteret jobber med funksjonshemmedes rettigheter i alle deler av livet. Ring oss på 966 22 760. Vi kan hjelpe deg med spørsmål om blant annet disse temaene:


Bolig

 • kommunens oppgaver: tilpasset bolig og midlertidig bolig
 • Husbankens støtteordninger


Funksjonshemmede i arbeidslivet

 • tilrettelegging av arbeidsplasser
 • diskriminering i arbeidslivet
 • arbeidsrettede tiltak
 • inkluderende arbeidsliv (IA)
 • funksjonsassistent
 • tilskudd til arbeidsreiser
 • tolk på arbeidsplassen

 

 

Helse- og omsorgstjenester

 • kommunehelsetjenesten
 • spesialisthelsetjenesten (inkludert psykisk helsevern)
 • egenandeler og egenandelstak
 • habilitering og rehabilitering
 • individuell plan og koordinator
 • pasientrettigheter
 • brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • støttekontakt
 • avlastning
 • omsorgsstønad
 • økonomisk sosialhjelp


Tilgjengelighet

 • tilgang til bygninger og utemiljø
 • tilgang til transport
 • tilgang til informasjonsteknologi
 • ledsagerbevis
 • parkeringstillatelse (HC-kort)


Trygdeytelser

 • uføretrygd
 • arbeidsavklaringspenger (AAP)
 • arbeidsrettede tiltak
 • sykepenger
 • pleiepenger
 • grunnstønad
 • hjelpestønad
 • stønad ved helsetjenester
 • hjelpemidler
 • omsorgspenger (sykt barn)
 • opplæringspenger


Skole og utdanning

 • barnehage, grunnskole, videregående skole og universitet/høyskole
 • tilpasset utdanning
 • spesialundervisning
 • individuell opplæringsplan (IOP)
 • regler om fravær og tilrettelegging på eksamen


Vi kan også hjelpe deg med særfradrag ved store utgifter ved sykdom, forsikring og pasientskadeerstatning.

Det er Funksjonshemmedes fellesorganisasjon som eier og driver Rettighetssenteret.