Hopp til hovedinnholdet

Arbeidstakere med funksjonshemning

jobbressurs.no
JOBB FOR ALLE: Som funksjonshemmet har du rett på tilrettelegging i arbeidslivet, og du skal ikke diskrimineres på grunn av din funksjonshemning.

Det er viktig både for arbeidstakere og samfunnet at mennesker med en funksjonshemning som har mulighet får bidra i arbeidslivet. Jobbforalle.no gir informasjon som kan være nyttig når du skal søke jobb.

Offentlig og kvalitetssikret
jobbressurs.no
JOBB FOR ALLE: Som funksjonshemmet har du rett på tilrettelegging i arbeidslivet, og du skal ikke diskrimineres på grunn av din funksjonshemning.

jobbforalle.no finner du informasjon om søke- og ansettelsesprosesser, rekrutterings- og insentivordninger, om å forholde seg til funksjonshemning, og mye mer.

I jakten på en jobb er det ofte mange utfordringer som dukker opp. Å selge seg selv som den beste kandidaten kan være vanskelig, og det er derfor lurt å være forberedt. Du kan finne mange, nyttige tips på jobbforalle.no.

Start tidlig

Det kan være lurt å starte arbeidssøkingsprosessen tidlig. Mye tyder på at overgangen mellom utdanning og arbeid kan være mer krevende for funksjonshemmede. Derfor kan det være lurt å starte jobbsøkingsprosessen allerede en god stund før du skal ut i jobb. Det er også viktig å skrive en god jobbsøknad. Dette kan du finne tips om på ung.no/arbeid.

 

Hvor finner du ledige jobber?

Du kan finne ledige jobber ved å lese jobbannonser i ulike aviser. Det finnes også flere nettsteder hvor du finner jobbannonser, som for eksempel nav.no.

NAV har også en side som linker videre til jobbportaler, vikarbyråer, rekrutteringsbyrå og bransjeorganisasjoner.

Mange stillinger lyses ikke ut gjennom vanlige kanaler. Du kan for eksempel oppsøke arbeidsgiver direkte og levere en åpen søknad. Du bør benytte de nettverk du selv har. Kanskje kan du sjekke hjemmesiden til ulike bedrifter og se om de har lyst ut stillinger der som ikke er utlyst andre steder.

Du kan registrere deg som arbeidssøker hos NAV

Ved å gjøre dette kan din profil matches mot ledige stillinger i NAVs database og den blir tilgjengelig for søk fra arbeidsgivere. Hvis du er registrert har du også mulighet til å søke kurs eller andre ordninger gjennom NAV.

NAV har blant annet ulike arbeidsrettede tiltak

NAVs tilbud om arbeidsrettede tiltak er fleksibelt og kan tilpasses den enkeltes behov for kvalifisering og arbeidstrening. Det er situasjonen på arbeidsmarkedet og politiske føringer som bestemmer utformingen, omfanget og sammensetningen av arbeidsrettede tiltak.

Tiltakene skal bidra til å

  • styrke kompetansen og evnen til arbeid
  • øke muligheten for vanlig arbeid
  • skaffe til veie kvalifisert arbeidskraft
  • forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet
  • hindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet

For å kunne ha mulighet til å delta på tiltak er det er en forutsetning at du er registrert som arbeidssøker hos NAV.

Før tildeling av tiltak, må deltakelse i tiltaket vurderes å være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal skaffe deg eller beholde inntektsgivende arbeid. NAV kan kreve at du skal gjennomføre en behovs- eller arbeidsevnevurdering. Valg, utforming og varighet av tiltak foretas i samarbeid med deg. Du må ha fylt 16 år for å kunne få arbeidsrettede tiltak. For enkelte tiltak gjelder det en høyere aldersgrense.

Et eksempel på et arbeidsrettet tiltak er arbeid med bistand. Arbeid med bistand skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på å integrere personer med nedsatt arbeidsevne i det ordinære arbeidslivet. Eksempel på dette kan være at du får bistand til å finne egnet arbeidsplass, at du får oppfølgning fra NAV i starten av et nytt arbeidsforhold, m.m.

Du kan finne ut mer ved å kontakte ditt lokale NAV-kontor.

Vern mot diskriminering ved ansettelse

Det er forbudt å diskriminere noen i en ansettelsesprosess på grunn av funksjonsnedsettelse. Arbeidsgiver kan legge vekt på faglige kvalifikasjoner, men som hovedregel ikke på funksjonsnedsettelse. I noen tilfeller vil det kunne være saklig å legge vekt på funksjonsnedsettelse. Det er vanskelig å si noe kort om dette, men det som kan sies er at der hvor selve arbeidsoppgavene stiller krav til funksjonsevne, kan det være saklig å legge vekt på det. Som eksempel kan nevnes krav om førerkort i jobben. Hvis du for eksempel skal være budbilsjåfør må du ha førerkort og dermed oppfylle helsekravene som gjelder. I det tilfellet vil det være saklig å legge vekt på om en søker er blind.

Må jeg opplyse om at jeg har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom når jeg søker jobb?

Arbeidsmiljøloven § 9-3 har bestemmelser om arbeidsgivers rett til innhenting av helseopplysninger ved ansettelse. Arbeidsgiver har ikke rett til å be om andre helseopplysninger enn de som er nødvendig for å utføre de arbeidsoppgavene som knytter seg til stillingen.

Selv om du ikke er forpliktet til å si noe, kan det i noen sammenhenger være en fordel.

Du skal ha større mulighet for å bli innkalt til intervju i jobber innen staten dersom du oppgir å være funksjonshemmet i jobbsøknaden din. Forskrift til lov om statens ansatte gir nemlig funksjonshemmede utvidede rettigheter ved ansettelser.

Forskriftens § 6 bestemmer at dersom det finnes kvalifiserte søkere til en stilling som oppgir å ha en funksjonsnedsettelse som vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet minst en av søkerne innkalles til intervju. Arbeidsgiver kan også velge å ansette en funksjonshemmet søker, selv om det finnes bedre kvalifiserte søkere til stillingen.

Arbeidsgiver kan heller ikke tilrettelegge for deg hvis vedkommende ikke kjenner til dine behov.

Tilrettelegging

Som funksjonshemmet har du rett på tilrettelegging i arbeidslivet. Det er arbeidsgiver som skal tilrettelegge for deg, men i enkelte tilfelle kan NAV bistå. Du kan for eksempel få stønad fra NAV til hjelpemidler som avhjelper funksjonsnedsettelsen din og som er nødvendig for at du skal få utført arbeidet ditt. Nav hjelpemiddelsentral gir råd og veiledning om hjelpemidler og tilrettelegging av det fysiske miljøet på arbeidsplasser.

Arbeidsgiver har en plikt til å foreta en rimelig individuell tilrettelegging, både av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Utgangspunktet er at arbeidsgiver har plikt til å gjøre det som er praktisk og økonomisk mulig for å sikre at du som arbeidssøker eller arbeidstaker med funksjonsnedsettelse får reelt like muligheter som ikke-funksjonshemmede arbeidstakere.

Tilretteleggingstiltakene kan være fysiske endringer på arbeidsplassen, det kan for eksempel være fjerning av terskler, installering av heis, tilpasning av PC og annet kontorutstyr. Det kan også dreie seg om tilrettelegging eller endringer av organisatoriske forhold, som tilrettelegging av arbeidstid eller endring av arbeidsoppgaver. Brudd på plikten til å tilrettelegge kan utgjøre diskriminering etter Likestillings- og diskrimineringsloven § 22.

 

Les hva Likestillings- og diskrimineringsombudet sier om arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge.

Hvem kan jeg ta kontakt med hvis jeg føler meg diskriminert?

Hvis du mener at du blir dårligere behandlet enn andre ansatte eller andre arbeidssøkere på grunn av nedsatt funksjonsevne kan dette være diskriminering. Det kan for eksempel være at du ikke blir ansatt, ikke får tilrettelegging, ikke får lønnsøkning eller kompetansehevende tiltak, eller at du blir sagt opp fordi du har nedsatt funksjonsevne. Det er likestillings- og diskrimineringsloven diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 6,5 § 22 og kap 5 som har regler om dette.

Hvis du er organisert kan du ta kontakt med din fagforening. Du kan også ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet for veiledning. Det er diskrimineringsnemnda som behandler klagesaker om diskriminering. Hvis du mener du er utsatt for ulovlig diskriminering kan du sende en klage til diskrimineringnemda.

Ved mistanke om diskriminering er det arbeidsgiver selv som må kunne bevise at de ikke har diskriminert.

 

Aktuelle lenker:

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg har ADHD. Har det noe å si i framtiden når jeg skal søke jobb?
Hei Du forteller at du har ADHD. Jeg forstår det slik at du lurer på om det kan være vanskelig for deg i forhold til jobb i fremtiden. Arbeidsmi...
Jeg har barneautisme. Jeg vil ha kontrol over mitt eget liv, men jeg føler at jeg aldri får sagt hva jeg VIRKLIG føler. 
Hei, og takk for st du skriver til ung.no!   Du skriver at du er en jente på 20 år med barneautisme. Du ønsker å bestemme over ditt eget liv, m...
Hva slags sykdommer er psykisk utviklingshemmende?
Hei Jente 16, og takk for at du skriver til ung.no! Psykisk utviklingshemming dreier seg ikke om psykisk lidelse, men om nedsatt intellektuell eller ...
Har nedsatt hørsel. Lurer på om det er hinder for å bli kirurg. 
Hei Så spennende at du ønsker å bli kirurg! Det er ikke krav om perfekt hørsel for å bli kirurg. Det vil nok være lurt at du klarer å kommunis...
Jeg får ikke jobb, og er redd det er på grunn av sykdommen min.
Hei Takk for spørsmålet ditt! Det var veldig leit å høre at du har søkt så mange jobber uten å få napp, og det var ekstra leit å høre at du...
Erstatning fra staten for dårlig helsevesen og mobbing på skolen
Hei Vi har lest det du har skrevet og forstår at du har hatt mange utfordringer i livet.  Vi ser også at du til tross for all motstand, har du job...
Kan jeg bli stuer på flyplass når jeg har rullestol?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Vi svarte nettopp på det andre spørsmålet ditt også, og i likhet med det vi skrev der, vil det være mange spenn...
Hvordan kan jeg skaffe meg sommerjobb?
Hei Så spennende at du ser etter sommerjobb! Den beste måten å finne sommerjobb på er å oppsøke jobbene selv. Ta kontakt med steder der du kan...
Kan jeg bli fengselsbetjent når jeg sitter i rullestol?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Vi kan dessverre ikke svare helt godt på dette, for vi har ikke all informasjon om det. Det vil være veldig mange ...
Hva har jeg i inntekt om jeg blir uføre?
Hei, og takk for at du skriver til oss. Det høres ut som om du burde snakke med veilederen din på NAV om hva du kan gjøre, for ikke å bli helt av...
Jeg må ha arbeid der jeg kan sitte.
Hei gutt, 17 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg forstår ut fra det du skriver at du har et helseproblem som gjør at du må sitte mye. Du ønsk...
Jeg er funksjonshemmet, og ønsker å jobbe ved siden av skolen.
Hei.   Vi er litt usikre på hva du spør oss om her.   Slik vi forstår deg, så ønsker du å få en jobb ved siden av studiene. Men på gr...
Jeg har vært i flere møter med min saksbehanlder, men jeg blir ikke hørt
Hei og takk for at du skriver til oss! Det er etter en vurdering av lokal veileder at det går en forespørsel til NAV Forvaltning om vurdering av u...
Arbeidsgivere ikke skjønner dette ofte
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Venninen din bør forsøke å få situasjonen sin frem i en skriftlig søknad gjennom å forklare hva det å ikke...
Dette at jeg ble så hørselshemmet har jo ødelagt livet mitt, jeg har jo mye utdanning igjen
Hei, og takk for spørsmål! Jeg forstår godt at dette er en stor overgang og endring i hverdagen din. Men vet du, dette kommer til å gå seg til. ...
Se alle