Hopp til hovedinnholdet

Har du dysleksi? Du har rettigheter!

scrabble (colourbox.com)

Her finner du litt informasjon om rettigheter i skolesammenheng for deg som har dysleksi.

Offentlig og kvalitetssikret
scrabble (colourbox.com)

Grunnskole eller videregående skole

I Opplæringsloven § 1-3 Tilpassa opplæring står det:

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten.

Skolen har en plikt til intensiv opplæring i 1.–4. klasse. Skolen skal sørge for at elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt får hjelp. Slik hjelp kan gis som eneundervisning for en kort periode.

Siden intensiv opplæring er en plikt skole har, er ikke dette noe som skal søkes om, og det fattes heller ikke enkeltvedtak.

 

Hjelpemidler og tilrettelagte prøver og lekser

I følge opplæringsloven skal opplæringen på grunnskole og videregående skole tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Dette kan være bruk av hjelpemidler, tilrettelagte prøver og tilrettelagte lekser.

Spesialundervisning

Om det ikke er nok med tilpasning av "vanlig" undervisning kan det være aktuelt med spesialundervisning. Opplæringsloven §5-1, sier: "Elever som ikke har eller kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har krav på spesialundervisning". Det er PPT som gjennom en sakkyndig vurdering avgjør om en elev har denne retten. PPT vurderer hver elev individuelt knyttet opp mot det undervisningstilbudet eleven gis på sin skole. Altså utbyttet eleven får.

Alle har krav på å bli utredet

Alle elever har krav på å bli utredet. Den sakkyndige vurderingen skal utrede og ta stilling til:

  • Elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet
  • De lærevanskene/andre særlige forhold som er viktige for opplæringa (for eksempel dysleksi)
  • Realistiske opplæringsmål for eleven
  • Kan eleven hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet?
  • Hvilen type opplæring kreves for å gi et forsvarlig tilbud

Individuell opplæringsplan (IOP)

Hvis eleven får et enkeltvedtak om spesialundervisning, skal man få en Individuell Opplæringsplan (IOP). Den skal si noe om mål for undervisningen, innholdet i opplæringen og hvordan den skal gjennomføres. Man skal gå gjennom IOP’en en gang i halvåret og se om den er god nok. Hvis man ikke har krav på en individuell Opplæringsplan , kan man be om en Individuellt tilpasset plan. Dette er ikke en rettighet du har, men det kan være lurt hvis du får store tilpasninger.

Om skolen avgjør at en elev ikke får spesialundervisning, skal det sees på som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven §2b.

Hjelpemidler

Det finnes mange hjelpemidler som kan være effektive når du har dysleksi. NAV hjelpemiddelsentral har ansvaret for å fremskaffe hjelpemidler, mens skolen har ansvaret for pedagogiske læremidler. Skolen har ansvaret for opplæring. Skolen kan ikke nekte å hjelpe til med å utforme en søknad. Statped har ansvaret for skolebøker. Både elever og skolen kan låne. Det er gratis. Hos NLB (Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek) kan personer med lesevansker låne skjønnlitteratur. Det er også gratis. Se mer på:

http://www.statped.no/skolelydbok

http://www.nlb.no/bli-laner/meld-deg-inn

Fritak fra vurdering

Tekst: Man kan få fritak fra vurdering i fag man har spesialundervisning i. Det er ikke nødvendigvis lurt og kan få konsekvenser senere. Det gjelder særlig i fag som norsk, matte og engelsk. Diskuter med skolen og vurder nøye.

SIDEMÅL

De som har dysleksi kan få fritak fra vurdering i skriftlig sidemål, uansett om man har spesialundervisning eller ikke. Tidligere kunne man ikke komme inn på lærerutdanning uten karakter i sidemål. Sånn er det ikke lenger.

FREMMEDSPRÅK

De som går studiespesialiserende VGS må ha fremmedspråk i tillegg til norsk og engelsk. Det har kommet en helt ny regel som gjør det mulig å få fritak fra vurdering i fremmedspråk. OBS: En ny ordning er på høring. Det blir trolig en ny regel fra skoleåret 2019/2020.

 

Høyere utdanning - rettigheter og inntak

Rettighetene for elever i høyere utdanning står i lov om universiteter og høgskoler kapittel 4.

I lovens § 4-3, femte ledd, står det: Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.

- forlenget tid på eksamen, bruk av rettskrivningsprogram

Den vanligste tilretteleggingen er en time forlenget tid på eksamen, samt bruk av rettskrivningsprogram. Dette må man søke om i forkant av eksamen. Andre former for tilrettelegging kan være muntlig eksamen, eller kombinert muntlig og skriftlig.

- lydbok

Noe pensumlitteratur finnes på lydbok hos Lyd- og blindeskriftsbiblioteket. Dyslektikere har lånerett her. Et godt alternativ til lydbøker er en talesyntese som kan lese opp all skrevet tekst. Da kan man skanne inn lærebøker, for så å få dem opplest.

Opptak til universiteter og høgskoler

Hvis man enten ikke har gode nok karakterer til å komme inn på den linjen man ønsker, eller ikke har generell studiekompetanse, finnes det likevel noen muligheter.

Hvis man IKKE HAR generell studiekompetanse:

Realkompetanse: For de som fyller minst 25 år i søknadsåret og har relevant erfaring innen fagfeltet som man ønsker å studere.

Dispensasjon: De som ikke fyller mer enn 24 år i søknadsåret, kan i helt spesielle tilfeller få unntak fra kravet om generell studiekompetanse.

Man kan også oppnå generell studiekompetanse med 23/5-regelen:

Hvis man fyller 23 år eller mer i søknadsåret, har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene (norsk, engelsk, historie, samfunnsfag, matematikk og naturfag) og har minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning.

Hvis man HAR generell studiekompetanse:

Særskilt vurdering: Hvis du kan dokumentere at de faktiske kunnskapene du hadde da du gikk på videregående skole var bedre enn karakterene dine viser.

Sjekk ut skolen før du søker

Høyere utdanningsinstitusjoner er pliktig å skrive en handlingsplan for hvordan de tilrettelegger, og denne handlingsplanen skal være tilgjengelig for alle. Det kan være en fordel å undersøke litt hva de forskjellige skolene gjør før man søker studieplass. Hver skole skal ha en kontaktperson som kan svare på spørsmål om handlingsplanen, og tilretteleggingen. Enkelte studiesteder har også logopeder med kompetanse til å gjennomføre sakkyndige vurderinger.

Datautstyr

Det finnes mange hjelpemidler som kan være effektive for den som har dysleksi. Folketrygdloven sier at man kan søke om data for å 'skaffe seg eller beholde arbeid', og det er på bakgrunn av denne paragrafen studenter kan søke om datautstyr.

Hjelpemidler - noen av de mest brukte:

  • LingDys - Norsk retteprogram

  • LingRight: Engelsk retteprogram

  • Textpilot: Retteprogram på mange språk

  • CD-ord: Retteprogram på mange språk

  • Tuva: Talegjenkjenning

Kilder:
Sist oppdatert:
17.10.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvor mange eksamener skal jeg ha?
Hei På vg3 på alle studieforberedende utdanningsprogram skal alle elever opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg til ob...
Lønn som lærekandidat
Hei Så bra at du tar kontakt. Ettersom du beskriver at du ikke får fagbrev men kompetansebevis tar jeg utgangspunkt i at du ikke skal bli lærling...
Er et snitt på 3.6 nok til å gå studiespesialisering?
Hei Du nevner først at du tror du har dysleksi. Siden du har mistanke om dette så vil jeg at du skal ta det opp med foreldrene dine og kontaktlære...
Er dysleksi noe man er født med, eller kan man få det etter hvert når en vokser opp?
Hei Takk for at du skriver til ung.no.Årsakene til dysleksi er stort sett forbundet med en svikt i det fonologiske systemet, evnen til å arbeide me...
Har jeg krav på ung ufør?
Hei og takk for at du skriver til oss For å få innvilget uføretrygd så er det flere vilkår som må være oppfylt. Evnen til å kunne arbeide må...
Hvilke rettigheter har jeg med diagnosen dyskalkuli?
Hei Takk for spørsmålet. Det høres ut som om skolen nå ivaretar noen rettigheter du har i og med at du har dyskalkuli. Har du fått utredning hos...
Jeg klarer ikke å bestå den siste eksamen.
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Dette var veldig leit å høre, og vi skjønner godt hvis du er frustrert med dette. Det er ingen god følelse å ...
Jente 13, sliter med mobbing og lærevansker
Hei Takk for at du skrev til oss. Det er urettferdig og vondt at du opplever en så usikker situasjon nå, og at du lever med mobbing og en vanskelig...
Kan jeg teste meg for dysleksi på nett?
Hei og takk for spørsmål Det er ikke mulig å teste seg selv for dysleksi på nett. Hvis du lurer på om du har lese- og skrivevansker er det lurt...
Hva har jeg krav på med dysleksi på videregående?
Hei Takk for spørsmålet! Alle elever har rett til tilpasset opplæring. Elever med dysleksi har ulike behov, så det er viktig at du forteller læ...
Sliter med spesifikke språkvansker, dysleksi og korttidshukommelse. 
Hei Flott at du skriver til ung.no.  Jeg må begynne med å si FANTASTISK! Jeg håper du er veldig stolt av deg selv og alt du har fått til! Og de...
Kan jeg søke med fortrinnsrett når jeg har dysleksi?
Hei Du har rett i at man i helt spesielle tilfeller kan søke om fortrinnsrett, både til ordinære klasser og til tilrettelagte grupper. Det er ikke...
Finnes det stipend og legater for elever med dysleksi?
Hei Lånekassen har ikke noe eget stipend til elever på videregående eller ungdomsskole med lese- og skrivevansker eller lignende hindringer.   ...
Hvordan bli bedre på skolen når jeg har dysleksi? Røyker hasj og sigaretter
Hei Jeg anbefaler deg å slutte å røyke hasj og sigaretter for helsa sin skyld. Det vil også være bra for skolearbeidet. Å røyke hasj kan gi d...
Har dysleksi, kan jeg få fritak i nynorsk?
Hei! Hvis du har rett på fritak i nynorsk, skal det stå i den sakkyndige vurderingen fra PPT( pedagogisk psykologisk tjeneste). Mange av de som ha...
Jeg har dårlig karakter, "feil" kropp og blir erta for at jeg har dysleksi. 
Hei Takk for at du skriver til oss! Jeg forstår godt at dette er vanskelig for deg. Å få kommentarer om kroppen sin er ikke bra, men allikevel no...
Skoleprosjekt: Hva slags skolehjelp har dysletikere krav på?
Hei, og takk for spørsmål! Dette var et spennende skoleprosjekt!   I artikkelen Dyslektiker? Du har rettigheter finner dere svar på alle disse ...
Jeg har dårlig selvtillit. 
Hei jente, 16 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg forstår at det er vanskelig for deg å ha fremføringer fordi du har dysleksi. Du skriver at a...
Kan jeg ha dysleksi?
Hei Det er vanskelig å si noe om du kan ha dysleksi eller ikke. Du skriver at du ikke har noe problem med å skrive eller lese, men at du leser sakt...
Se alle