Om Stiftelsen Sophies Minde

Stiftelsens formål er å virke for dem som på grunn av medfødte eller ervervede feil eller sykdommer har vesentlige funksjonsforstyrrelser i bevegelses- og støtteorganene. Målet er at disse kan få medisinsk behandling, opplæring, tekniske hjelpemidler eller annen form for hjelp som kan sette dem i stand til, så vidt mulig, å bli fysisk og økonomisk selvhjulpne eller som kan bedre deres funksjonsevne og trivsel.

Hvem kan søke?

Studenter på bachelor- og/eller mastergradsnivå kan søke om stipend. Studenter som på grunn av bevegelseshemningen trenger lengre tid enn normert for å gjennomføre studiene, og som av den grunn ikke får lån i Lånekassen, kan søke om høyere stipend.

Studiestipendet innvilges for ett år om gangen. Stipend kan gis inntil tre år for bachelorstudiet og inntil to år for masterstudiet. Utbetalingen av stipendiet er tredelt. Første utbetaling skjer ved studieårets begynnelse og andre utbetaling ved bekreftelse på at andre semester er påbegynt. Siste utbetaling skjer når stiftelsen får bekreftelse/karakterutskrift på at studieåret er gjennomført.

FAKTA

Slik søker du:

Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknadsfristen er årlig satt til 15. september.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på

www.ssm.no, eller du kan få det tilsendt ved henvendelse til Stiftelsen Sophies Minde, Postboks 493 Økern, 0512 Oslo, tlf. 90 93 29 22, e-post: ssm@ssm.no.

Utdanning og arbeid

Effekten av utdanning for å komme inn på arbeidsmarkedet er stor, og betydelig større for personer med nedsatt funksjonsevne enn for den øvrige del av befolkningen. Utdanning blir derfor av stor betydning for at personer med nedsatt funksjonsevne skal komme i jobb.

Innen høyere utdanning vil flere bevegelseshemmede kunne møte utfordringene som følge av manglende tilrettelegging av studiestedet, bo-, transport- og/eller tjenestetilbud. Forsering av ulike barrierer tapper energi som burde vært rettet mot studiesituasjonen. Noen er derfor avhengig av mer tid til gjennomføring av studiet. De færreste vil ha mulighet til å ta seg en jobb ved siden av studiene.

Stiftelsen ønsker å bidra til at flere bevegelseshemmede tar høyere utdanning til tross for de ekstra problemene de kan møte på. Denne stipendordningener et tiltak for å lette studiesituasjonen for personer med bevegelseshemninger som ønsker å ta utdanning på bachelor- og masternivå.

Du kan også lese mer om funksjonshemmedes rettigheter i høyere utdannelse her.

Stipendordning innen Kultur-, idretts- og fritidstiltak

Stiftelsen har gjennom flere år hatt en ordning som gir mulighet for bevegelseshemmede og frivillige organisasjoner, foreninger ol som gjennomfører tiltak for denne gruppen, å søke om økonomisk støtte til tiltak/deltagelse innen "fritidsområdet", dvs. innen kunst og kultur, fysiske aktiviteter, opplevelser, sosiale møteplasser og lignende.

Søknadsfrister og mer informasjon finner du her.