Hva kan du bestemme selv?

Det er regler for når du kan påvirke forhold som gjelder deg og når du kan bestemme helt selv. Her får du litt info om dette.

Sist oppdatert: 24.10.2018 Av: Redaksjonen, ung.no i samarbeid med i samarbeid med FFOs Rettighetssenter

Jente som holder seg til haka.
RETT: Når du fyller 18 år, får du selvbestemmelse på alle områder. Da er du myndig! Foto: Colourbox.

Du har både medbestemmelsesrett og selvbestemmelsesrett.

Medbestemmelse?

Medbestemmelse innebærer at du har rett til å si din mening når det tas avgjørelser som angår deg. Jo eldre du er, desto mer skal din mening ha å si.

Barneloven bestemmer at barn som har fylt 7 år, skal få si sin mening før det blir tatt avgjørelser om barnets ulike personlige forhold. Det gjelder blant annet i saker om barnet vil bo hos mor eller far etter et samlivsbrudd.

Er du blitt 12 år skal det legges stor vekt på din mening i alle saker som angår deg.

Selvbestemmelse i helsesaker fra 16 år

Det er viktig å være klar over at du i utgangspunktet har selvbestemmelse i alle saker som angår din helse fra fylte 16 år. Det er den helserettslige myndighetsalderen. I enkelte tilfeller kan du bestemme selv allerede fra 12 år hvis det er det er naturlig ut fra alder og modenhet, for eksempel i spørsmål om prevensjon.

I noen tilfeller kan foreldrene bestemme i helsespørsmål selv om ungdom er over 16 år. Dette gjelder ungdommer som ikke har samtykkekompetanse. Selv om avgjørelsen i slike tilfeller tas av foreldrene, kan ikke helsehjelpen iverksettes hvis du motsetter deg det.

Ulike aldersbestemmelser

Fra 15 år bestemmer du selv når det gjelder å melde deg inn og ut av foreninger og av kirke og trossamfunn.

Er du blitt 15 år så bestemmer du selv over penger som du har tjent.

Du kan også bestemme selv når det gjelder valg av utdanning fra fylte 15 år. Skolen skal likevel holde kontakt med foreldrene til elever som er under 18 år, og informere om utviklingen til eleven. Foreldre til elever under 18 skal blant annet få beskjed om fravær, varsles dersom det er fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel, eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel.

Når du fyller 18 år, får du selvbestemmelse på alle områder. Da er du myndig.

Trenger du allikevel litt hjelp?

Hvis du har rett til å bestemme selv i en sak eller er blitt myndig og du ønsker at foreldrene dine skal hjelpe deg i ulike saker, for eksempel med å søke om ytelser fra det offentlige, klage eller få informasjon om deg, må du skrive en fullmakt til dem. Fullmakten kan når som helst trekkes tilbake.

Lovverket

Du finner barnelovens bestemmelser om foreldreansvar på lovdata.no.

Du finner vergemålslovens bestemmelser om blant annet selvbestemmelse i økonomiske spørsmål på lovdata.no.

Du finner pasientrettighetsloven med bestemmelser om informasjon og samtykke i kapitlene 3 til 4 på lovdata.no.

Du finner forskrift til opplæringsloven med bestemmelser om samarbeid mellom skole og foreldre på lovdata.no.

Jente som holder seg til haka.
RETT: Når du fyller 18 år, får du selvbestemmelse på alle områder. Da er du myndig! Foto: Colourbox.
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Helsa di

Les mer