Autisme

Asperger syndrom er en autismespekterforstyrrelse. Personer med autisme kan blant annet streve med kommunikasjon, språk og sosiale ferdigheter, men grad av vansker varierer veldig. Siden personer med autisme er veldig ulike, men har noen likhetstrekk, sier man at det er et spekter av vansker med forskjellige diagnoser. De mest vanlige diagnosene i autismespekteret er Asperger syndrom og infantil autisme. Personer med Asperger syndrom kan ha trekk av autisme, men har ofte normal intelligens og språkutvikling. Noen forklarer at Asperger er en mild form for autisme eller kaller det «høytfungerende» autisme.

Asperger syndrom

Personer med Asperger syndrom kan streve med sosial samhandling, kommunikasjon og kan ha det man kaller særinteresser. Det betyr at de interesserer seg for noe som mange kanskje ikke synes er like interessant som dem, og at de bruker mye tid og kan mye om interessen sin. Med sosial samhandling, mener man hvordan man omgås andre og er sammen med dem. Noen med Asperger syndrom kan synes det er vanskelig å kommunisere med andre, tolke ansiktsuttrykk og vite hvordan andre har det og hva andre ønsker. Det kan føre til misforståelser. For noen, kan også visse lyder, former, klær eller andre ting virke ubehagelige, uten at man helt vet hvorfor.

Hvorfor har noen Asperger syndrom?

Vi vet ikke helt hva som er årsaken til at noen har Asperger syndrom. Arv spiller trolig en rolle og det er medfødt.

Det finnes ingen egen test eller prøve som kan ta for å finne ut om man har Asperger. For å få svar på det, må man til en utredning hos en spesialist. Hvis man lurer på om man kan ha Asperger syndrom, bør man snakke med lærer, rådgiver, helsesykepleier eller fastlege.

Kjenner du noen som har Asperger syndrom?

Lurt å huske at alle med Asperger er forskjellige, så spør gjerne personen selv hva den ønsker av hjelp eller støtte og hvordan han eller hun liker å ha det. Noen synes det kan være fint hvis venner, lærere eller andre rundt bruker konkrete og enkle forklaringer. Mange synes også det er godt å få forberede seg godt til nye ting og få forklaringer om hva som skal skje.

Du kan også lese mer om Asperger i disse artiklene på ung.no:

Sex, kjærlighet og Aspergers syndrom

Gode råd for sosial omgang – for deg med Asperger og alle andre

Hvis du vil vite mer om Asperger syndrom eller autisme, kan du lese mer på nettsidene til Autismeforeningen.no eller NHI.no.