Hva er en individuell plan?

En individuell plan kan du møte i flere ulike sammenhenger. For eksempel vil de som får innvilget spesialundervisning i grunn- eller videregående skole få utarbeidet en individuell opplæringsplan og de som er på arbeidsrettede tiltak får utarbeidet en individuell aktivitetsplan. Den individuelle planen som skal omtales her, er en mer overordnet og generell plan som kan omfatte mange ulike tjenester og ytelser.

Individuell plan skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom deg som tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne.

Hvem kan få individuell plan?

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan. Målet med en individuell plan er å se dine behov i sammenheng, slik at det totale tjenestetilbudet blir best mulig. Det er dette som menes med koordinerte tjenester. Også andre tjenester enn helse- og omsorgstjenester kan inkluderes i planen.

FAKTA

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

Hva vil en individuell plan inneholde?

Planen skal i all fall inneholde dette:

• Dine mål, ressurser og behov for tjenestene

• Oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen

• Hvem som er koordinator

• Hva du selv, tjeneste- og bidragsytere og eventuelt pårørende kan bidra med

• Hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, samt hvem som har ansvaret for dem

• Beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres

• Hvilken periode planen gjelder for og tidspunkt for eventuell justering og revisjon

• Ditt samtykke til at planen utarbeides og at andre som deltar får informasjon om deg

• Oversikt over samarbeid med andre tjenesteytere.

Et mål for tjenestene kan for eksempel være at du skal klare å gå på jobb. Informasjon om dine ressurser er informasjon om hva du klarer selv. Beskrivelse av behov for tjenester kan for eksempel være hvilken helsehjelp du trenger for å øke arbeidsevnen.

En individuell plan skal altså gi en oversikt over de ytelsene og tjenestene du har behov for. Primært vil det gjelder tjenester fra de offentlige instanser som er pålagt å medvirke til utarbeidelsen av planen, men andre offentlige etater kan bes om å delta.

Dersom arbeid eller utdanning er et mål for planen, vil NAV delta i planarbeidet. I planen kan det for eksempel stå at NAV skal forsøke å finne løsninger som kan bidra til at du kan komme i inntektsgivende arbeid.

De tiltakene som nedfelles i planen må være realistiske. Det betyr at det må være rimelig sannsynlig at de kan gjennomføres.

Hvem har ansvaret for å utarbeide individuell plan?

Du kan selv be om en individuell plan, men både kommunen og helseforetaket har plikt til å ta initiativ til å lage en individuell plan når de ser at du har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Du kan takke nei til en individuell plan hvis du vil. Det kreves med andre ord samtykke for å opprette en individuell plan. Er du ikke samtykkekompetent kan nærmeste pårørende eller hjelpevergen gi samtykke.

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester både fra kommunen og helseforetaket, er det kommunen som har hovedansvaret for å lage en plan, men helseforetaket skal også være med.

For pasienter som er innlagt i en psykiatrisk institusjon skal institusjonen utarbeide en individuell plan for de pasientene som har behov for langvarige og koordinerte tilbud. Institusjonen er også pålagt å samarbeide med andre tjenesteytere slik at pasienten kan få et best mulig helhetlig tilbud.

NAV er pålagt å kartlegge brukerens helhetlige behov og utarbeide individuell plan til de som har behov for det. NAV er også pålagt å samarbeide med andre tjenesteytere, for eksempel helsetjenesten eller skolen. Dette står i NAV-loven § 15.

Det skal utpekes en koordinator som skal ha et overordnet administrativt ansvar for at planen blir utarbeidet. Normalt vil det være kommunen som utpeker koordinatoren. Koordinatoren får ansvar for å kalle inn deg og andre aktører til møter, for eksempel fastlege eller NAV. Koordinatoren skal også sørge for at de tjenestene og ytelsene det er behov for blir nedfelt i planen. Det betyr at du skal slippe å måtte ta kontakt med en rekke ulike offentlige kontorer selv.

Får brukeren være med på planarbeidet?

Du og/eller dine pårørende skal gis mulighet til å delta aktivt i utarbeidelsen av planen. Du har rett til å delta på planleggingsmøtene, og du skal få tilgang til all informasjon som berører arbeidet med planen. At du og/eller dine pårørende aktivt involveres i planarbeidet er viktig. Det er dere som best kjenner til dine behov, og det er dette behovet som er utgangspunktet for hva som skal nedfelles i planen. Dere bør derfor være aktive i hele prosessen og ikke overlate alle vurderingene til saksbehandlerne.

Har man rett til å få gjennomført de tiltak som står i den individuelle planen?

Det er viktig å være oppmerksom på at den individuelle planen i seg selv ikke gir rett til ytelser eller tjenester. Planen er et dokument som beskriver hva du har behov for. Selv om det for eksempel står i planen at du har behov for arbeidsrettede tiltak, skal NAV som på vanlig måte må ta stilling til om du oppfyller vilkårene i loven.

Hvor står reglene om individuell plan?

Reglene om individuell plan finner du blant annet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5, helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 7, psykisk helsevernloven § 4-1 og NAV-loven § 15. Mer utfyllende informasjon om individuell plan finner du på Helsedirektoratets nettside.

Oppsummering

Du kan få utarbeidet individuell plan ved å henvende deg til kommunen. Planarbeidet skal ledes av en koordinator som kommunen utpeker, og du skal få delta aktivt i planarbeidet. Det er helse- og omsorgstjenestene som har plikt til å delta i planarbeidet. Andre offentlige etater kan anmodes om å delta. Planen skal inneholde de tjenester og ytelser du har behov for, men gir i seg selv ikke rett til de tjenester/ytelser som er nedfelt i planen.

 

Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med .