Kan man få ekstra lang permisjon når man har en funksjonsnedsettelse og er gravid?

Du har ikke krav på lenger permisjon selv om funksjonsnedsettelse/kronisk sykdom gjør graviditeten ekstra vanskelig. Som alle andre har du rett til sykemelding og sykepenger dersom du blir syk under graviditeten. Les mer informasjon om dette under punktet om sykepenger.

Hvilke rettigheter gjelder hvis en av barnets foreldre er for syke til å ta seg av barnet?

Hvis mor skulle ha mottatt foreldrepenger, men på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon, kan mor bli sykemeldt. Perioden for uttak av foreldrepenger kan da utsettes. Alternativt kan far overta foreldrepengene.

Hvis far på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon, kan mor overta fedrekvoten av foreldrepengene.

I de tilfeller der mor mottar uførepensjon, har mor rett til engangsstønad. Far har rett til foreldrepenger i samme antall uker som fedrekvoten, det vil si i 14 uker. Hvis mor mottar uførepensjon og på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon, kan far ta ut foreldrepenger på selvstendig grunnlag

Helsedirektoratet har laget en publikasjon kalt "Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien? fra 2013". Du kan lese, laste ned og bestille publikasjonen på deres nettsider.

Aktuelle linker: