Fly

Nye lufthavner skal ha universell utforming. I eldre lufthavner er det litt varierende kvalitet, men stort sett mulig å komme fram ved hjelp av heis eller ramper. Dårligst tilrettelagt er det for synshemmede, og det kan være vanskelig å orientere seg, spesielt i større lufthavner. Mange opplever ulike utfordringer i innsjekk og sikkerhetskontroll. Ombordstigning i fly fra bakkenivå er et problem for personer i rullestol. Her jobbes det med å få på plass universelt utformede løsninger i lovverket. Hvis man trenger assistanse har man krav på dette gratis i Norge og EU/EØS-land (må bestilles 48 timer før). Du har bedre rettigheter til assistanse om du forhåndsbestiller. Les mer på avinor.no

 

Tog

Bane NOR jobber med å tilrettelegge sine stasjoner, slik at det blir mulig å komme til perrongen på egen hånd. Dessverre gjenstår det mye arbeid, og offentlige krav gjelder bare for nye stasjoner og ved større ombygninger. Ombordstigning er en utfordring for rullestolbrukere, og gapet mellom perrong og tog er ofte stort og farlig for ulike grupper funksjonshemmede (særlig synshemmede og bevegelseshemmede). En europeisk standard for tilgjengelighet for funksjonshemmede (TSI) gjelder for nye stasjoner og tog. Man har krav på gratis assistanse assistanse ved stasjoner med en viss passasjertrafikk (må bestilles 48 timer før reisen).

Bane NOR har informasjon om tilgjengeligheten på hver stasjon. Denne informasjonen finner du ved å klikke på den aktuelle stasjonen og deretter på fanen For funksjonshemmede. Du finner en oversikt over alle stasjonene på

banenor.no.

NSB har informasjon til funksjonshemmede på sin hjemmeside.

Flytoget har også egen informasjon til funksjonshemmede. Assistanse må bestilles 24 timer før.

 

Buss

Alle nye forstadsbusser og ekspressbusser skal være universelt utformet etter 1. januar 2009. Bybusser skal være tilrettelagt med lavgulv og rampe, samt ha gode kontraster og informasjon om bord. Det er ingen krav til universell utforming av busser eldre enn 1. januar 2009. Utfordringen ved bussreiser er at svært få holdeplasser er universelt utformet, og innstigning kan derfor være et problem. I mange byer jobbes det for å oppgradere holdeplassene, og terminaler og knutepunkter er ofte godt tilrettelagt. I Nasjonal transportplan 2014-2023 fastslås at det skal gjennomføres strekningsvis oppgradering av holdeplasser med sikte på universell utforming. En EU-forordning (181/2011) gir passasjerer med funksjonsnedsettelse rett til assistanse ved bussreiser, og innfører en nasjonal klageordning.

 

Ferge/passasjerbåt

Alle nye passasjerbåter skal ha universell utforming. Større passasjerbåter, som danskebåten o.l, er ofte universelt utformet, det samme er terminalene. Eldre ferger og hurtigbåter er ofte utilgjengelige, men det skal nå stilles krav om universell utforming i konsesjoner som vil bøte på dette på sikt. Et EU-direktiv som gi rett til assistanse ved båtreiser trådte i kraft 18. desember 2012. Den norske sjøloven skal endres i tråd med direktivet, men pr. 19. mai 2016 var endringen ikke sanksjonert.

 

Klagemuligheter

Det kan være nyttig å sette seg inn i de rettighetene man har for de ulike reisemåtene og transportmidlene, slik at man vet hva man har krav på og når man kan klage. Klager ved flyreiser/assistanse meldes inn til Transportklagenemda. Klager ved buss- og togreiser meldes inn til selskapet man reiser med. NSB har et eget servicekontor som tar imot og behandler klager.

Dersom klagen blir avvist eller du ikke er fornøyd med svaret du har fått, kan du få saken behandlet av Transportklagenemda eller Pakkereisenemda. Disse er klageorgan som tilbyr rettferdig behandling av tvister mellom passasjerer og transportselskap. For passasjerer er klagebehandlingen gratis.

 

Transport

Dersom du har spesielt behov for det, kan du få dekket utgifter til transport. Grunnstønad er en ordning under Folketrygden der du kan få dekket nødvendige ekstrautgifter til transport som funksjonsfriske personer ikke har. Her finner du informasjon om stønad til bil, tilpasning av bil og spesialutstyr til bruk i bil. Du kan også søke om en spesiell parkeringstillatelse hvis du er forflytningshemmet. Søknad må sendes til bostedskommunen.

 

Offentlig transport i utlandet

Kravene til universell utforming av lufthavner, tog, buss og båt gjelder innenfor EU. Innenfor EU har man også krav på gratis assistanse ved reiser med fly, tog, buss og båt. USA har i sin lovgivning strenge krav til tilrettelegging, og spesielt for rullestolbrukere er tilgjengeligheten god. Ellers varierer tilbudet fra land til land, men generelt har det blitt et økt fokus på dette. Enkelte byer har også godt tilrettelagt kollektivtransport, men dette bør man undersøke på forhånd.

TT- kort kan ikke benyttes i utlandet. Heller ingen andre støtteordninger til transport gjelder på reiser og ferier til utlandet. For trygdebil er det tillatt å kjøre bil i utlandet inntil 3 måneder. Utenlandsopphold utover denne perioden må godkjennes etter søknad til NAV.

 

Les mer om rett til transport til arbeid og skole.