Universell utforming er et begrep som brukes innenfor design, byplanlegging, arkitektur og IKT over hele verden. Det er et verktøy for likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hensikten er at tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne ikke skal være særløsninger, men skal være innarbeidet i de generelle løsningene.

7 prinsipper for universell utforming

  • Enkel og intuitiv i bruk - Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.
  • Forståelig informasjon - Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte.
  • Toleranse for feil - Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger.
  • Like muligheter for alle - Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.
  • Fleksibel i bruk - Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Den synshemmede skal kunne høre, den hørselshemmede se og så videre.
  • Lav fysisk anstrengelse - Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med minst mulig besvær.
  • Størrelse og plass for tilgang og bruk - Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet.

Handlingsplan for universell utforming

Handlingsplanene for universell utforming og økt tilgjengelighet skal styrke utvikling og bruk av løsninger med gode funksjonelle kvaliteter for alle og støtte gjennomføringen av lovverk på området. Tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne er sentralt.

Regjeringens har utarbeidet en handlingsplan for universell utforming for perioden 2015-2019. Du kan lese mer om universell utforming på Barne- og ungdoms- og familiedirektoratets nettsider.