Beskyttelse: Er når du får hjelp og blir tatt vare på.

Bibliotek: Et sted du kan låne bøker, CDer og videoer og lese aviser og blader.

Braille: Det samme som punktskrift. Det er opphøyde punkter som lager bokstaver og tall. Louis Braille fant opp systemet.

Diskriminere: Behandle noen dårlig fordi de er annerledes. Å mobbe kan være å diskriminere.

Fantasi: Når vi ser for oss ting som ikke er. Når du dagdrømmer, fantaserer du. Innbilningskraft.

FN: Står for forente Nasjoner

FNs barnekonvensjon: FNs konvensjon om barnets rettigheter. Vedtatt 1989.

FN-konvensjonen: FNs konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vedtatt 2006.

Forskning: Grundig undersøkelse av ting vi ikke vet. Det kan forskes på alt – fra meitemark til planeter.

Frihet: Betyr å kunne gjøre hva man vil, bare vi ikke skader andre.

Garantere: Si at noe er sikkert

Høreslynge: Et apparat som forsterker lyd for hørselshemmede (døve).

Informasjon: Opplysning om noe som er viktig å vite.

Institusjon: Et sted der mange bor sammen.

Internasjonalt: Som gjelder mange land. Inter betyr mellom.

Komité: Folk som kommer sammen for å bestemme og arbeide for noe, for eksempel en festkomité eler jubileumskomité.

Kommunisere: Måter vi snakker sammen på.

Konvensjon: Er regler vi er blitt enige om å følge.

Kultur: Noe felles som er vanlig å gjøre og sette pris på i et samfunn. Musikk, dans og sport er kultur.

Lover: Bestemmer hva du har lov til å gjøre og hva du ikke har lov til å gjøre for at samfunnet skal være trygt. Det er straffbart å bryte loven.

Menneskerettighetserklæringen: Verdenserklæringen om Menneskerettigheter (1948). Sier hva du har rett til, uavhengig av rase, kjønn og om du er fattig eller rik.

Misbruke: Utnytte noen mot deres vilje, for eksempel seksuelt. Barnearbeid er også misbruk.

Museer: Samling av gamle ting for å vise hvordan det var før. (et museum – flere museer)

Naturkatastrofer: Ulykker som skogbrann, oversvømmelse, snøskred og vulkanutbrudd.

Nedsatt funksjonsevne: Betyr at du trenger hjelp, har et handikap, noe som hindrer deg.

Nødsituasjoner: Når noe er veldig vanskelig for eksempel etter en naturkatastrofe. Hjemmet ditt kan være ødelagt, du har ikke nok mat.

Offentlig: Det som gjelder alle. Det motsatte av offentlig er privat.

Skoler og bibliotek er eksempel på noe som er offentlig.

Omsorg: Noen tar vare på deg og hjelper deg.

Opplysninger: Ingen har lov til å fortelle noe om deg som du ikke vil. For eksempel at du har en sykdom.

Politikk: Det vi gjør for å få samfunnet til å virke og til å bli bedre.

Problem: Noe som er vanskelig for deg. Du må jobbe for å finne en løsning.

Punktskrift: Skrift som du leser med fingrene.

Respektere: Ha tillit til, stole på og tro på.

Ressurser: Verdier, som for eksempel penger, naturrikdom som for eksempel olje. God helse og tid er også ressurser.

Rettferdighet: Å dele så alle kan få.

Rettigheter: Det du har rett til å ha, få eller gjøre.

Rådhus: Hus hvor de som bestemmer i kommunen har sine kontorer.

Samfunnet: Små eller store grupper som bor sammen og har felles lover og regler.

Tegnspråk: Et språk hvor du snakker med fingrene og kroppen. Noen bruker også tegn til tale da er det enkeltord og ikke et ordentlig språk.

Tortur: Grusom behandling for å få en person til å tilstå noe.

Verdi: Det noe er verdt for eksempel i penger eller fordi du er glad i det.

Verdighet: Du viser verdighet når du respekterer deg selv og andre.

Vold: Å utsette noen for psykisk eller fysisk smerte,

 

Kilde: Bufdir

Ordlisten er knyttet til FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne