Denne ordlista kan gi innsikt i hva ord som beskriver ulike sider ved identitet knyttet til kjønn betyr.

Du kan også finne flere ord og beskrivelser i LHBTIQ-ordlista til Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, og Skeiv ungdoms ordliste «Skeiv fra A-Å».

Her på ung.no kan du klikke deg inn på de ordene du vil lære mer om.

 • arrow_drop_down_circle  Binær
  En samlebetegnelse for personer som opplever å høre til i den såkalte to-kjønnsmodellen, og opplever seg som mann eller kvinne.

 • arrow_drop_down_circle  Chest binder
  En stram vest som presser brystene inntil kroppen og former en brystkasse. Noen bruker denne for å «binde opp» brystene slik at kroppen ser mere maskulin ut.

 • arrow_drop_down_circle  Cis/Cisperson
  Betyr at en person identifiserer seg med det kjønnet vedkommende fikk tildelt ved fødsel. En ciskvinne ble tildelt juridisk kjønn som kvinne ved fødsel og identifiserer seg som kvinne, og en cismann ble tildelt juridisk kjønn som mann ved fødsel og identifiserer seg som mann. Begrepet er tatt i bruk som en motsats til transperson/transkjønnet/trans, og tydeliggjør at alle mennesker har en kjønnsidentitet.

 • arrow_drop_down_circle  Cisnorm
  En forventning i kulturen om at alle mennesker blir født som enten jenter eller gutter og at disse vokser opp og blir enten kvinner eller menn, og deretter oppfører seg på en måte hvor de ikke bryter med kjønnsnormene i samfunnet.

 • arrow_drop_down_circle  Demiboy
  Kan brukes om kjønnsidentiteten til noen som delvis identifiserer seg som en gutt, uavhengig av kjønnet de fikk tildelt ved fødsel. Vedkommende kjenner ikke nødvendigvis på så mye ubehag knyttet til dette, da avstanden til det kjønnet vedkommende fikk tildelt ved fødsel ikke er så stor som hos mange som opplever å ha kjønnsdysfori.

 • arrow_drop_down_circle  Demigirl
  an brukes om kjønnsidentiteten til noen som delvis identifiserer seg som ei jente, uavhengig av kjønnet de fikk tildelt ved fødsel. Vedkommende kjenner ikke nødvendigvis på så mye ubehag knyttet til dette, da avstanden til det kjønnet vedkommende fikk tildelt ved fødsel ikke er så stor som hos mange som opplever å ha kjønnsdysfori..

 • arrow_drop_down_circle  Født i feil kropp
  Et uttrykk som noen bruker for å betegne diagnosen kjønnsinkongruens og/eller at de har fått tildelt feil kjønn ved fødsel. Andre foretrekker å beskrive seg som «trans» eller «transkjønnet».

 • arrow_drop_down_circle  Genitalkirurgi
  Noen mennesker ønsker å fjerne/endre på kjønnsorganene sine fordi de føler det ikke stemmer med det kjønnet de føler seg som og dette gir et stort ubehag. Her kan noen for eksempel ønske å operere bort penis og endre den til en vagina, mens andre kan ønske å få laget en penis istedenfor en vagina.

 • arrow_drop_down_circle  Hen
  Et kjønnsnøytralt pronomen som brukes av mange ikke-binære som et alternativ til «han» og «hun». Det kan også brukes i situasjoner hvor kjønn er ukjent eller ikke er av betydning, som en erstatning for «hun/han» eller «vedkommende».

 • arrow_drop_down_circle  Ikke binær, non-binary
  En samlebetegnelse for personer som ikke opplever å høre til i den såkalte to-kjønnsmodellen, mann eller kvinne. Noen kan oppleve å være en blanding av ulike kjønn eller flyte mellom flere kjønn.

 • arrow_drop_down_circle  Ikke-kjønnsnormativ
  Ikke-kjønnsnormative mennesker er personer som på en eller flere måter har en kropp, kjønnsidentitet, kjønnsrolle eller kjønnsuttrykk som bryter med de kulturelle normene som ble tildelt dem basert på kroppene deres. Noen vil da definere seg under paraply-begrepet trans, mens andre kun ønsker et ikke-normativt kjønnsuttrykk uten å nødvendigvis identifisere seg med dette bruddet.

 • arrow_drop_down_circle  Kjønn
  Kjønn kan forstås som tre ulike aspekter: biologisk kjønn - den kroppen du er født med, psykologisk kjønn - det kjønnet du føler deg som, og sosialt kjønn - det kjønnet andre oppfatter deg som og som du sosialiseres inn i.

  Det er vanlig å tenke at det kun finnes to kjønn, mann eller kvinne. Imidlertid er det personer som ikke faller inn under disse to kategoriene, og som for eksempel identifiserer seg som ikke-binære.

 • arrow_drop_down_circle  Kjønnsbekreftende behandling
  Helsehjelp som bidrar til å bekrefte kjønnsidentiteten til en person.

  For personer som opplever ubehag med manglende samsvar mellom kroppslig kjønn og kjønnsidentitet, kan denne helsehjelpen være viktig for å øke livskvaliteten deres.

  Helsehjelpen kan blant annet innebære psykososial støtte/omsorg, hjelpemidler (som parykk eller stemmetrening), tilskudd av kjønnshormoner eller kirurgiske inngrep (som fjerning av bryster eller konstruksjon av vagina).

 • arrow_drop_down_circle  Kjønnsidentitet
  En persons grunnleggende følelse av eget kjønn, uavhengig hvilken kropp, juridisk kjønn eller kjønnsuttrykk vedkommende har. Kjønnsidentiteten sier ikke noe om personens seksualitet eller seksuelle identitet. Opplevd kjønn eller psykologisk kjønn er også begrep som brukes tilsvarende

 • arrow_drop_down_circle  Kjønnsinkongruens
  En medisinsk diagnose som betegner et manglende samsvar mellom det kjønnet en person fikk tildelt ved fødsel og det kjønnet vedkommende føler seg som. Før het denne diagnosen «transseksualisme».

 • arrow_drop_down_circle  Kjønnsdysfori
  Ubehag eller plager som er forårsaket av det manglede samsvar mellom en persons kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og det kjønnet vedkommende fikk tildelt ved fødselen. Målet med kjønnsbekreftende behandling er å dempe eller å fjerne dette ubehaget.

 • arrow_drop_down_circle  Kjønnsmangfold
  Et perspektiv som står i kontrast til tokjønnsmodellen, og som handler om at det finnes mange måter å være kjønn på. Begrepet åpner også opp for at det finnes flere kjønnsidentiteter enn kvinne og mann.

 • arrow_drop_down_circle  Kjønnsnormer
  Forventninger som samfunnet har til hvordan vi skal være ut fra hvilket kjønn vi har. Normene kan være litt forskjellige fra sted til sted, men felles for dem alle er at de er uskrevne regler om hvordan gutter og jenter bør oppføre seg eller se ut. Når man ikke oppfører seg eller ser ut som disse kjønnsnormene dikterer, kan man risikere å få negative reaksjoner fra menneskene rundt seg.

 • arrow_drop_down_circle  Kjønnsroller
  Forventninger som stilles på bakgrunn av hvilket kjønn vi har. Det kan for eksempel være forventninger til hvilke arbeidsoppgaver, interesser og oppførsel ulike kjønn skal ha.

 • arrow_drop_down_circle  Kjønnsuttrykk
  Måtene man bevisst eller ubevisst uttrykker kjønn på. Selv om mange mennesker presenterer seg i et kjønnsuttrykk som tradisjonelt blir oppfattet som maskulint eller feminint, har noen et kjønnsuttrykk som bryter med dette.

 • arrow_drop_down_circle  NBKI: Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens
  En del av spesialisthelsetjenesten som utreder og behandler personer med kjønnsinkongruens der det er behov for høyspesialisert kompetanse eller bruk av spesialisert medisinsk utstyr. Noen bruker også bare begrepet «Riksen» for å snakke om NBKI.

  De færreste av pasientene med kjønnsinkongruens vil ha behov for helsehjelp ved den nasjonale behandlingstjenesten. De fleste vil motta helsehjelp i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (for eksempel fra fastlege, skolehelsetjenesten eller helsestasjon for ungdom) og på lokalt eller regionalt nivå i spesialisthelsetjenesten.

 • arrow_drop_down_circle  Tokjønnsmodellen
  Tokjønnsmodellen er en tradisjonell forståelse av kjønn som to motsatte og gjensidig utelukkende kategorier; «mann» og «kvinne». Forskjellen mellom mann og kvinne sees her på som biologisk og knyttet til utseende på kjønnsorganene og deres mulighet for reproduksjon.

 • arrow_drop_down_circle  Transe
  I dagligtale er det ikke uvanlig å bruke verbet «å transe» om det å kle seg om til et annet kjønnsuttrykk. Et annet uttrykk som brukes på norsk er «å crossdresse», fra engelsk. Transe brukes også av noen mer i dagligtale om personer som bryter normene for kjønnsuttrykk og som uttrykker kjønn på en uvanlig måte. Noen oppfatter dette som et negativt ladet ord, gjør det derfor til vane å spørre den andre hvordan vedkommende ønsker å definere seg selv.

 • arrow_drop_down_circle  Transkjønnet
  Noen finner ut at kroppen de ble født med ikke stemmer med det kjønnet de opplever seg som. Noen personer som identifiserer seg som et annet kjønn enn det kjønnet de fikk tildelt ved fødselen kaller seg transkjønnede, transpersoner eller ikke-binære. Andre foretrekker bare å bruke «mann» eller «kvinne».