Pengene kommer fra den del av Norsk Tipping sitt overskudd som er satt av til idrettsformål. Disse pengene blir overført fra Kultur- og kirkedepartementet til Norges Idrettsforbund og Olympiske komite (NIF), som utbetaler midlene til idrettslagene i kommunen.

Retningslinjer for fordeling av midlene

Idrettsrådene, som er fellesorgan for all idrett i den enkelte kommune, har ansvaret for å fordele midlene mellom lagene i sin kommune. For å fordele pengene best mulig, må de forholde seg til følgende retningslinjer:

1. Støtte skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære mål, og driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom.

2. Lag som mottar støtte skal være selveiende og frittstående foreninger, med bare personlige medlemmer.

3. Alle lag som tilfredsstiller de kravene som er nevnt over, og som er medlemmer i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, har rett på støtte. I tillegg skal idrettsrådene vurdere om andre foreninger som oppfyller kravene i punkt a) og b) gis støtte.

4. Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe.

5. Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene.

Likestillingsaspektet, samt hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. funksjonshemmede), skal ivaretas ved fordelingen.

Tilskudd fra ordningen skal ikke danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer, eller omformes til fortjeneste for private eiere. Retningslinjene skal hjelpe idrettsrådene å fordele pengene.

 

Ta kontakt med idrettsrådet i din kommune for å høre mer om den lokale fordelingsprosessen. Vet du ikke hvordan du får tak i idrettsrådet, ring idrettskonsulenten i fylket.