Folkeforbundet, som ble opprettet i 1919, var forløperen til FN. Etter andre verdenskrig var det behov for en ny og sterkere organisasjon som kunne bringe nasjonene sammen. I juni 1945 møttes representanter for 51 nasjoner og undertegnet De forente nasjoners pakt, som trådte i kraft 24. oktober samme år. FN slik vi kjenner det i dag var etablert.

24. oktober hvert år markeres FN-dagen, les om den her.

FNs mål

Alle medlemsland i FN er representert i generalforsamlingen. For å få gjennom noe i generalforsamlingen kreves det to tredjedels flertall.

For å sørge for å få et mer handlekraftig organ, for eksempel for raskt å kunne sette inn fredsbevarende operasjoner, ble Sikkerhetsrådet opprettet. Det består av fem faste medlemmer og ti andre plasser som går på rundgang. De fem faste medlemslandene er Kina, Russland, Storbritannia, Frankrike og USA, og de har også vetorett - det vil si at de kan stoppe vedtak eller forslag.

FN har alltid hatt som mål å bevare fred og styrke respekten for menneskerettigheter. FNs menneskerettighetsråd, FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), FNs barnefond (UNICEF)og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA)er eksempler på organer som jobber for å oppnå dette.

Les mer om de ulike FN-organisasjonene her.

Vil du vite mer, kan du gå inn på sidene til FN-sambandet i Norge.