Som urfolk står samene i en annen stilling enn andre etniske minoritetsgrupper i Norden. Samene er ikke innvandrere i nyere historisk tid, men levde i sine bosettingsområder lenge før nasjonalstatene og grensene ble opprettet.

Om Sametinget

Sametinget (Sámediggi på samisk) er et folkevalgt organ for samene i Norge. 39 representanter velges fra 7 valgkretser hvert fjerde år, på samme dag som Stortingsvalget. Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide med å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

 

 

En felles samisk stemme

En viktig del av begrunnelsen for opprettelsen av Sametinget, er at samene ved å være i mindretall ikke når fram i vanlige demokratiske organer basert på flertallsdemokrati. Sametinget ble åpnet for første gang i 1989 og har som mål å gi samene en felles stemme. Det betyr ikke at alle representantene i Sametinget er enige i alle saker, men at alle vedtak som gjøres bygger på en politisk debatt.

Hva bestemmer Sametinget?

Sametinget må forholde seg til Stortinget og vedtakene som gjøres der, men kan også bestemme over enkelte saker som preger hverdagen til den samiske befolkningen. Det er f.eks. i spørsmål som gjelder språk, kultur, næring og utdanning. Hvert år deler Sametinget ut penger til forskjellige samiske kultur-, nærings-, språk- og utdanningsformål.

 

FAKTA

"Som et viktig grunnlag for sin samepolitikk legger regjeringen til grunn at staten Norge opprinnelig er etablert på territoriet til to folk – samer og nordmenn – og at begge folkene har den samme rett og det samme krav på å kunne utvikle sin kultur og sitt språk. Denne prinsipielle likeverdigheten er slått fast i Grunnlovens § 110A."
Stortingsmelding 55 (2000-2001)

 

Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU)

Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) er opprettet for å styrke samisk ungdoms innflytelse på Sametingets politikk. SUPU består av fem faste medlemmer og er oppnevnt av Sametingsrådet. Medlemmene kommer fra hele landet og er mellom 16 og 28 år.

SUPUs hovedoppgaver er å:

  • bidra til å styrke samiske unges medbestemmelse og innflytelse på Sametingets politikk.

  • planlegge og arrangere Sametingets årlige ungdomskonferanser.

  • arbeide for å motivere flere samiske ungdommer til politisk engasjement.

  • arbeide for å få flere unge til å registrere seg i samemanntallet, for å øke unges deltakelse ved valg til Sametinget, og for å få flere unge representert på Sametinget.

SUPU er gitt en fri rolle og kan arbeide med de saker de selv finner relevante. Utvalget og medlemmene kan fritt uttale seg til media og ta opp de saker de måtte ønske med andre instanser.

Utvalget er et kontaktledd mellom samisk ungdom og Sametinget, men er også en høringsinstans og "vaktbikkje" overfor Sametinget når det gjelder ungdomssaker. På den måten kan SUPU bistå Sametinget i utformingen av tingets ungdomsprofil og ungdomspolitikk.