Hopp til hovedinnholdet

Innenlandsadopsjon

Far og sønn (colourbox.com)
INNENLANDSADOPSJON: Det finnes mange ulike former for adopsjon i Norge.

Det finnes ulike former for adopsjon av et barn bosatt i Norge; stebarnadopsjon, fosterbarnadopsjon og adopsjon av barn født i Norge (samtykkeadopsjon).

Offentlig og kvalitetssikret
Far og sønn (colourbox.com)
INNENLANDSADOPSJON: Det finnes mange ulike former for adopsjon i Norge.

Stebarnsadopsjon

De som søker om adopsjon av et stebarn, må være gift med, eller være registrert partner til barnets forelder. Som hovedregel kreves det at barnet er oppfostret av personen som ønsker å adoptere barnet/ungdommen over lengre tid. Man kan også adopteres selv om man er over 18 år, men om man er under 18 år, kan man ikke adopteres uten samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret. Les mer om stebarnsadopsjon på bufetat.no

Krav om oppfostring

Som hovedregel kreves det at den som søker om å adoptere et stebarn har oppfostret barnet og har, eller har hatt, en foreldrerolle for barnet frem til fylte 18 år. Selv om det er oppfylt vil adopsjonsmyndigheten (Bufetat) vurdere om adopsjonen vil være til det beste for barnet.

Hvem er berørt?

Biologiske foreldre vil alltid være parter i en adopsjonssak, og skal derfor gis anledning til å uttale seg i saken. De som blir berørt i en sak om stebarnadopsjon vil være biologisk mor, biologisk far, søker og barnet selv. Fra barnet har fylt 12 år kreves det at barnet samtykker (er enig i) i adopsjonen for at den skal kunne innvilges. Barn som har fylt 7 år og yngre barn som er i stand til å danne seg en mening, skal informeres og gis anledning til å uttale seg i saken. Dette gjøres som regel ved at kommunen har en samtale med barnet.

Adopsjon av de over 18 år

Stebarn over 18 år kan søkes stebarnadoptert, men praksis er generelt streng. Hver søknad om adopsjon vil gjennomgå en konkret vurdering hos Bufetat, og det er ikke slik at voksne fritt kan inngå avtaler om stebarnadopsjon. Søker må søke til Bufetats regionkontor. Biologiske foreldre har uttalerett også i disse sakene.

Arv og økonomi

Søknader som i hovedsak er begrunnet med eller motivert ut fra et ønske om å sikre arverett, vil som hovedregel bli avslått da dette ikke er hensyn som adopsjonsloven er ment å skulle ivareta.

Les også Retningslinjer for saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon og særlig om skjønnsutøvelse ved innenlandsadopsjon.

Adopsjon er endelig

En adopsjon som er gjennomført, er endelig og kan ikke på noe tidspunkt oppheves.

Klage på vedtak

Regionkontorets vedtak i adopsjonssaken kan påklages til Bufdir innen tre uker fra vedtaket mottas. Klagen adresseres til Bufdir, men sendes Bufetats regionkontor.

ung.no

 

Fosterbarnadopsjon

Fosterbarnadopsjon kan skje både med og uten de biologiske foreldrenes samtykke.

I de tilfeller hvor biologiske foreldre gir samtykke til at fosterforeldrene kan adoptere barnet, skal adopsjonssøknaden sendes direkte til Bufetats regionkontor. Barneverntjenesten i kommunen som har omsorgen for barnet, har ansvar for å legge fram dokumentasjon vedrørende barnet.

Vedtak om tvangsadopsjon fattes av Fylkesnemnda for sosiale saker etter barnevernlovens § 4-20. Når vedtaket er endelig, skal Bufetat utstede adopsjonsbevilling uten å prøve om vilkårene i loven er til stede.

Fosterbarn over 18 år kan også søkes adoptert. Fosterforeldrene må fremme søknaden til Bufetats regionkontor. Biologiske foreldre har uttalerett også i disse sakene.

ung.no

 

Søknad om adopsjon av barn født i Norge(samtykkeadopsjon)

Noen få barn i Norge blir hvert år adoptert bort etter ønske fra de biologiske foreldrene. Gravide eller foreldre som vurderer å adoptere bort barnet sitt, kan henvende seg til Bufdir. Bufdir vil gi grundig informasjon om hva adopsjon innebærer. Å kontakte Bufdir for informasjon, betyr ikke at en adopsjon må gjennomføres.

Foreldreansvar

Dersom biologisk mor/foreldrene ønsker det, er Bufdir behjelpelig med å plassere barnet i et beredskapshjem i samarbeid med Bufetats fagteam. Også etter en slik plassering har biologisk mor/foreldrene foreldreansvaret for barnet. Dette varer helt frem til en adopsjon eventuelt finner sted.

Samtykke til adopsjon

Samtykke til adopsjon kan gis tidligst når barnet er 2 måneder gammelt. Biologisk mor/foreldrene kan bestemme seg for å ta barnet til seg helt frem til adopsjonsbevilling er gitt. Dersom barnet er plassert i beredskapshjem, har biologisk mor/foreldrene i dette tidsrommet mulighet til å besøke barnet, og kan også bestemme seg for å ta barnet til seg før de 2 månedene har gått.

 

Surrogati og stebarnsadopsjon

Bufdir og departementet (BLD) er opptatt av å legge til rette for at barn født ved surrogati blir sikret trygge juridiske rammer rundt oppveksten i familien sin. For de fleste vil stebarnsadopsjon være løsningen, for å få etablert et rettslig forhold mellom barnet og den som ønsker å bli juridisk forelder til barnet i saker der barnet er født ved surrogati. Les mer på www.bufetat.no

 

Kilde: Bufetat.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Er jeg adoptert?
Hei Hvis du er adoptert, så har foreldrene dine en plikt til å fortelle deg det. Dette er bestemt i adopsjonsloven § 38. Foreldrene skal fortelle ...
Kan man søke om adopsjon etter man har fylt 18 år?
Hei Jeg er litt usikker på hva det er du lurer på, men jeg henviser deg til å se på  bufetat.no/adopsjon- her finner du mye informasjon om forsk...
Er jeg adoptert? Faren min kaller meg for "prell".
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   Prell er et slangord for snus. Jeg vet ikke hvorfor faren din kaller deg dette, men det betyr ikke at ...
Hvor kan man finne ut om man er adoptert?
Hei Vi vet ikke ut fra spørsmålet ditt om du er adoptert fra et annet land eller om du har norske biologiske foreldre. Om de er norske, og om dine ...
Min far er psykisk ustabil og alkholisert. Jeg ønsker ikke og ha ham oppført som min far.
Hei Barneloven regulerer hvem som er våre juridiske foreldre. Dette har størst betydning når vi er barn (under 18 år), fordi juridiske foreldre h...
Adoptere bort barn, aldersgrense for  adoptere
Hei Så fint at du stiller disse spørsmålene. Det er mange som lurer på de spørsmålene du stiller. Hvie en mor ønsker å adoptere bort sitt ba...
Jeg lurer på om man kan bli adoptert bort hvis man selv ønsker det
Hei Så leit at du har det vanskelig, både hjemme i familien og på skolen. Du er veldig heldig som har en bestevenninne som du er nært knyttet ti...
Kan vi adoptere med noe på rullebladet? Vandel - adopsjon
Hei Det å skulle adoptere et barn er en meget omfattende prosess på mange måter. Det er et omfattende, rotete, komplekst regelverk og det er også...
Kan man adoptere noen på sin egen alder?
Hei   For å kunne søke om adopsjon må man være fylt 25 år. Det skal være en naturlig aldersforskjell mellom den som adopterer og den som blir...
Lurer på om et norskt barn kan bli adoptert til en amerikansk familie?
Hei   Norske barn som trenger nye foreldre vil i de aller fleste tilfellene bli adoptert i Norge. Fordi vi greier å finne foreldre til barna her i l...
Er det mulig å adoptere hvis man er alene far?
Hei I utgangspunktet må man være 25 år for å kunne adoptere. Etter norske regler kan både enslige og par søke om adopsjon. For enslige er imidl...
Hvor gammel kan man være når mAn blir adoptert og Er Det mest vanlig og bli adoptert eller å være foster barn
Hei Det er ingen aldersgrense på barn som skal adopteres. Det er også mulig å bli adoptert som voksen. Vi har flere typer adopsjo, for eksempel a...
Hvor i landet homofile har man lov til å adoptere barn?
Hei I Norge har homofile samme rett til å adoptere som andre, uansett hvor i landet de bor. Dersom man ønsker å adoptere et barn fra utlandet, er...
Hvorfor koster det så mye å adoptere?
Hei Det er adopsjonsorganisasjonene som beregner gebyrene basert på de utgiftene de har både i inn- og utland. Men de som adopterer får en økonom...
Er det mulig i adoptere et barn når man er enslig forelder?
Hei Man kan adoptere som enslig, forutsatt at også landet man ønsker å adoptere fra tar imot søknader fra enslige. Det viktigste ved adopsjon er ...
Går det an å angre på en adopsjon?
Hei   For å adoptere må du være motivert og sikker på at du virkelig ønsker deg et barn. Et adoptert barn har samme rettslige tilknytning til ...
Kan jeg bli adoptert av stefar uten min fars godkjennelse?
Hei Samtykke fra din far er ikke nødvendig når du er over 18 år. Men Bufetat må varsle ham om søknaden og gi ham muligheten  til å uttale seg ...
Se alle