Arbeidskontrakten beskytter både deg og arbeidsgiveren mot misforståelser om hvilke rettigheter og plikter du har. I kontrakten blir du og arbeidsgiveren også enige om hvor mye du skal jobbe og hva slags jobb du skal ha. Det er viktig at det fremgår av kontrakten hvem som er din arbeidsgiver.

 

Hva skal være med i en arbeidskontrakt?

Arbeidsavtalens innhold kan variere, men enkelte opplysninger skal være med i henhold til Arbeidsmiljøloven (§ 14-6).

Arbeidsavtalen skal minimum gi opplysninger om følgende:

 • Partenes identitet.

 • Arbeidsplassen.

 • En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.

 • Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse.

 • Dersom arbeidsforholdet er midlertidig; forventet varighet og grunnlaget for ansettelsen.

 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser.

 • Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet.

 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.

 • Den gjeldende eller avtalte lønn, samt eventuelle tillegg som ikke inngår i lønnen.

 • Lengde og plassering av den avtalte daglige eller ukentlige arbeidstiden. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

 • Lengden på pauser.

 • Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid m.v.

 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser.

 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet.


Muntlig avtale er også forpliktende

Du er ikke forsvarsløs uten arbeidsavtale. Ingen arbeidsgiver kan frata deg beskyttelsen som lovene gir. De rettighetene og pliktene som arbeidsmiljøloven sikrer deg, gjelder uansett.

En muntlig avtale er også forpliktende, men muntlige avtaler gjør det vanskelig å bevise eller bli enige om hvilke vilkår du ble ansatt på.

Ifølge arbeidsmiljøloven har alle krav på skriftlig arbeidskontrakt - selv om du bare er ansatt for en kortere periode. Arbeidsmiljøloven stiller også krav til hva en arbeidskontrakt skal inneholde.

Arbeidskontrakt kan du laste ned hos Arbeidstilsynet eller hos LO.

 

FAKTA

Problemer?
Får du problemer kan du ta kontakt med Arbeidstilsynet på 73 19 97 00 eller stille spørsmål på ung.no/oss.

Attest

Du har også krav på en skriftlig sluttattest. Dette står i arbeidsmiljøloven § 15-15. Attesten skal fortelle hva du har gjort og hvor lenge du har jobbet i bedriften. Attesten er viktig å ta vare på. Når du senere skal søke annet arbeid eller opptak ved skole, er attesten din et skriftlig bevis på at du faktisk har hatt en jobb med et bestemt innhold. Ofte forteller også attesten hvordan du har utført jobben. Det kan være anbefalinger som er mye verdt senere i livet. Husk at hverken framtidige arbeidsgivere eller skolemyndigheter godtar noe annet enn skriftlige attester.