Hopp til hovedinnholdet

Yrkesskadeforsikring

Går med krykker (colourbox.com)
YRKESSKADEFORSIKRING: En arbeidsgivar MÅ teikne ein yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte. Om du skadar deg ved eit uhell på jobb, skal denne forsikringa gjelde.

En arbeidsgiver må tegne en yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte. Om du skader deg ved et uhell på jobb, skal denne forsikringa gjelde.

Offentlig og kvalitetssikret
Går med krykker (colourbox.com)
YRKESSKADEFORSIKRING: En arbeidsgivar MÅ teikne ein yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte. Om du skadar deg ved eit uhell på jobb, skal denne forsikringa gjelde.

Dette er lovfestet i Lov om yrkesskadeforsikring. Forsikringen skal dekke yrkesskade og yrkessykdom, og gi full erstatning enten du har skyld i det som skjedde, eller ikke.

Dette skal forsikringa dekke

 • Forårsaka av en arbeidsulykke (yrkesskade)
 • Likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven
 • Forårsaka av skadelige stoff eller arbeidsprosesser

Merk: Belastningsskader blir ikke regnet som yrkesskader.

 

Hvilke tap blir dekket?

Yrkesskadeforsikringen kan gi krav på betydelige utbetalinger i tillegg til det arbeidstakeren har krav på etter folketrygdloven.

Aktuelle krav er:

 • påførte og framtidige utgifter, for eksempel til medisinsk behandling og hjelp i hjemmet
 • inntekt som allerede er tapt, og tap i framtidige inntekter på grunn av skaden/sykdommen.
 • erstatning for varige men
 • erstatning til visse etterlatte ved dødsfall der det er ektefelle eller samboer (to år eller felles barn og bustad), eventuelt partner. Dette gjeld også når en har barn under 20 år og eventuelt andre som ble forsørga.

Loven gjelder ikke oppreising for skade av ikke-økonomisk art. Ved grov aktlaus atferd fra arbeidstakeren kan erstatninga bli redusert eller falle helt bort. Dette skal likevel ikke innskrenke retten de etterlatt har til erstatning.

 

Hvordan melde fra?

  Arbeidsgiveren skal:

 • melde til NAV (blankett NAV 13.07.05) ved yrkesskade eller yrkessykdom som fører til medisinsk behandling, sykemelding i mer enn tre dager, og/eller som kan gi rett til ytelser etter folketrygdloven
 • sende skademelding i alle tilfeller der NAV ber om det eller arbeidstakeren ønsker det
 • straks varsle Arbeidstilsynet og politiet ved alvorlig skade eller død

  Arbeidstakeren skal:

 • melde frå til NAV om yrkesskade eller yrkessykdom, dersom arbeidsgiveren ikke gjør det
 • sende skademelding til forsikringsselskapet til arbeidsgiveren så snart som mulig

  Legen skal:

 • sende skriftlig melding til Arbeidstilsynet dersom det er mistanke om at plagene til en pasient har sammenheng med arbeidssituasjonen

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
02.01.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Når går fristen til å melde en skade til forsikringselskapet?
Hei Så leit å høre at du har skadet deg. Vanligvis bør du ta kontakt med forsikringsselskapet så fort som mulig. I alle fall etter at du har få...
Hvorfor må skolen skrive skademelding når elever skader seg?
Hei Dersom en elev skader seg i skoletida kan skolen bli forsikringspliktige - enten direkte i forbindelse med skaden, eller i ettertid dersom det op...
SKolens ansvar ved skade
Hei Når en elev skader seg ved skolen så skal dette i utgangspunktet meldes i fra om. Skoler har også forsikring som vil kunne dekke eventuelle ut...
Er 15 år og utsatt for en ulykke er det noe forsikring fra NAV?
Hei og takk for at du skriver til oss Det finnes ingen forsikringsordninger fra NAV på dette.  Skjedde denne ulykken i skoletiden eller på fritide...