Dette er lovfestet i Lov om yrkesskadeforsikring. Forsikringen skal dekke yrkesskade og yrkessykdom, og gi full erstatning enten du har skyld i det som skjedde, eller ikke.

Dette skal forsikringen dekke

 • skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade)

 • skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven § 13-4 er likestilt med yrkesskade.

 • annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.

   

  Merk: Belastningsskader blir ikke regnet som yrkesskader.

   

  Hvilke tap blir dekket?

  Yrkesskadeforsikringen kan gi krav på betydelige utbetalinger i tillegg til det arbeidstakeren har krav på etter folketrygdloven.

  Aktuelle krav er:

  • påførte og framtidige utgifter, for eksempel til medisinsk behandling og hjelp i hjemmet

  • inntekt som allerede er tapt, og tap i framtidige inntekter på grunn av skaden/sykdommen.

  • ménerstatning, dersom skadelidte har fått varig og betydelig skade av medisinsk art.

  • ved dødsfall; erstatning til etterlatte som arbeidstakeren helt eller delvis forsørget.

    

   Loven gjelder ikke oppreising for skade av ikke-økonomisk art. Hvis arbeidstakeren forsettelig eller grovt uaktsomt har medvirket til skaden, kan erstatningen settes ned eller falle bort. Dette skal likevel ikke innskrenke retten de etterlatte har til erstatning.

   Hvordan melde fra?

    Arbeidsgiveren skal:

   • melde til NAV (blankett NAV 13-07.05) ved yrkessykdom eller yrkesskade. Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En yrkesskade må meldes senest innen et år etter at arbeidsulykken skjedde.

   • sende skademelding i alle tilfeller der NAV ber om det eller arbeidstakeren ønsker det

   • straks varsle Arbeidstilsynet og politiet ved alvorlig skade eller død

     

    Arbeidstakeren skal:

   • melde fra til NAV om yrkesskade eller yrkessykdom, dersom arbeidsgiveren ikke gjør det

   • sende skademelding til forsikringsselskapet til arbeidsgiveren så snart som mulig

     

    Legen skal:

   • sende skriftlig melding til Arbeidstilsynet dersom det er mistanke om at plagene til en pasient har sammenheng med arbeidssituasjonen