Hopp til hovedinnholdet

Rettigheter når du jobber

Jente og gutt jobber sammen (colourbox.com)
RETTIGHETER: Som arbeidstaker er det viktig å vite hva du har krav på som ansatt. Arbeidstilsynet og LO er noen av de som kan hjelpe deg.

Feriepenger, arbeidskontrakt og lønn er bare noen av rettighetene du har når du jobber. Her er en oversikt over hva du har krav på som ansatt.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente og gutt jobber sammen (colourbox.com)
RETTIGHETER: Som arbeidstaker er det viktig å vite hva du har krav på som ansatt. Arbeidstilsynet og LO er noen av de som kan hjelpe deg.

På en del områder er det strengere regler for ungdom - det er for eksempel ikke alle typer arbeid det er lov å sette ungdom til. Disse reglene er satt for å gi unge ekstra beskyttelse mot arbeid som kan være skadelig. LOs sommerpatrulje har samlet en del rettigheter som gjelder for deg som jobber.

 

Arbeidstid

Husk at du også har rett på fritid. Vanlig arbeidstid er 40 arbeidstimer i uka og ikke mer enn ni timer om dagen utenom spisepausene. Jobber du mer enn dette, har du krav på overtidsbetaling. Det er få bedrifter som har mer enn åtte timers arbeidsdager. Der LO har tariffavtale, har du krav på overtidsbetaling hvis du jobber mer enn 37,5 timer i uka. Denne rettigheten gjelder hvis du er LO-organisert.

Arbeidstid for deg som går på skole

Arbeidstiden for personer under 18 år som er skolepliktig skal legges slik at den ikke hindrer skolegang, eller hindrer deg i å dra nytte av undervisningen. 8 timer i døgnet og 40 timer i uken er i praksis å anse som den øvre grense for hva som er anledning å jobbe for ungdom mellom 15 og 18 år, enten en er skolepliktig eller ikke.

Poenget er at en arbeidstid på 40 timer selvfølgelig vil være vanskelig å få til i praksis for en ungdom mellom 15 og 18 år som også skolepliktig. Arbeidstiden skal som nevnt legges slik at den ikke hindrer skolegang, eller hindrer en i å dra nytte av undervisningen, hvilket i praksis betyr at en skal ha tid til å gjøre lekser og samtidig være opplagt nok - og ha overskudd - til å dra nytte av undervisningen.

I tillegg skal personer under 18 år ha en sammenhengende arbeidsfri periode på minst 48 timer i løpet av en periode på 7 dager, som, i den grad dette er mulig, skal legges til søndag eller helligdag (Arbeidsmiljølovens § 11-5 tredje ledd).

Det er med andre ord ikke noe fasitsvar på hvor mye en mellom 15 og 18 år som er skolepliktig kan jobbe.

Ved ansettelse hos flere arbeidsgivere skal arbeidstiden beregnes samlet. Arbeidsgiver plikter å skaffe seg kjennskap til arbeidstiden hos eventuelle andre arbeidsgivere. (Arbeidsmiljøloven § 11-2).

 

Skriftlig arbeidskontrakt

Du har krav på å få en skriftlig arbeidskontrakt. Bruk gjerne den LOs Sommerpatrulje har laget. Arbeidskontrakten beskytter både deg og arbeidsgiveren mot misforståelser om hvilke rettigheter og plikter du har. I kontrakten blir du og arbeidsgiveren også enige om hvor mye du skal jobbe og hva slags jobb du skal ha. Det er viktig at det fremgår av kontrakten hvem som er din arbeidsgiver.

Arbeidsavtalens innhold kan variere, men enkelte opplysninger skal være med i henhold til loven (§ 14-6). Les mer om hva arbeidskontrakten skal inneholde i denne artikkelen, eller se Arbeidstilsynets liste her.

I følge Arbeidsmiljøloven har alle krav på skriftlig arbeidskontrakt - selv om du bare er ansatt for en kortere periode. Arbeidsmiljøloven stiller også krav til hva en arbeidskontrakt skal inneholde.

Merk: Du er ikke forsvarsløs uten arbeidsavtale heller. Ingen arbeidsgiver kan frata deg beskyttelsen som lovene gir. De rettighetene og pliktene som Arbeidsmiljøloven sikrer deg, gjelder uansett.

Attest

Du har krav på skriftlig sluttattest. Attesten skal fortelle hva du har gjort og hvor lenge du har jobbet i bedriften. Attesten er viktig å ta vare på. Når du senere skal søke annet arbeid eller opptak ved skole, er attesten din et skriftlig bevis på at du faktisk har hatt en jobb med et bestemt innhold. Ofte forteller også attesten hvordan du har utført jobben. Det kan være anbefalinger som er mye verdt senere i livet. Husk at hverken framtidige arbeidsgivere eller skolemyndigheter godtar noe annet enn skriftlige attester.

Feriepenger

Du har krav på feriepenger i tillegg til lønnen, uansett hvor kort eller lang tid du har jobbet. Feriepenger skal være minimum 10,2% av alt det du har tjent. Både vanlig lønn, tillegg og overtid skal regnes med. Feriepengene kommer i tillegg til lønna, og det er ikke lov å legge dette inn som en del av lønna. Etter avsluttet arbeidsforhold har du rett til å få utbetalt feriepengene med en gang du slutter.

 

Lønn

"Du skal ha lønn som fortjent. Ikke sant?" Det er i utgangspunktet opp til deg og arbeidsgiveren å bli enige om lønnen din.

Men gjennom medlemskap i en fagforening kan du få lønnen fastsatt gjennom en tariffavtale. Dette er en avtale om lønnsnivået i hver enkelt bedrift. Tariffavtalen sikrer deg en rettferdig lønn - noe du ikke har krav på uten medlemskap i en fagforening.

Lønn er mer enn vanlig timelønn. Overtidsbetaling, nattillegg, helgetillegg og tillegg for spesielle arbeidsoppgaver er en del av lønnen for LO-organiserte i bedrifter med tariffavtale.

Trekk i lønn

Arbeidsgiver har som hovedregel ikke lov til å foreta trekk i lønn eller feriepenger med mindre dere har inngått avtale om det. Dersom arbeidsgiver av en eller annen grunn mener at du har gjort deg skyldig i forhold som gir han rett til å holde tilbake lønna, må han først ha dom for kravet sitt eller avtale med deg.

Arbeidsgiveren har lov til å trekke deg i lønnen for a) skatt, b) innskudd til pensjons- eller sykekasser og c) forsikringspremier og fagforeningenskontigent bestemt i tariffavalen

Opplæring

Arbeidsgiver har plikt til å gi deg så god opplæring, at du uten problemer kan utføre den jobben du er ansatt i. Den tiden opplæringen tar skal regnes som arbeidstid. Det betyr at du skal ha lønn for den tiden som går med til opplæring. Opplæringen skal blant annet omfatte:

  • Hvordan jobben skal utføres
  • Hvilke regler som gjelder for sikkerhet og helse
  • Hvilke regler og lover som gjelder på arbeidsplassen

Dersom det er påbudt å bruke verneutstyr i jobben, skal arbeidsgiveren både skaffe og betale utstyret for deg.

Oppsigelse

Det skal gode grunner til for å si deg opp!

Arbeidsgiveren må ha svært gode og saklige grunner for å si deg opp. Oppsigelsen må være skriftlig for å være gyldig. Oppsigelsen kan være saklig dersom du for eksempel ikke har passet jobben din skikkelig, eller bedriften må innskrenke.

Arbeidsgiveren har ikke lov til å si deg opp og så ansette en ny i din jobb dagen etter, dersom innskrenkinger var oppsigelsesgrunnen. Blir du oppsagt, kan du som LO-organisert få hjelp av den tillitsvalgte på arbeidsplassen din. Det er viktig at du raskt tar kontakt med den tillitsvalgte fordi det finnes bestemte tidsfrister du må overholde.

Hvis du selv sier opp jobben, må det gjøres skriftlig. Oppsigelsestida er minst en måned, dersom det ikke står noe annet i den skriftlige arbeidsavtalen din. Fagforeninger med tariffavtale kan ha avtaler om kortere oppsigelsesfrister, som også vil gjelde deg. Oppsigelsestida er den samme om du sier opp selv eller om du blir sagt opp.

Oppsigelsestida gjelder fra første månedsskifte etter oppsigelsesdagen og ut den måneden. Hvis du har skriftlig arbeidsavtale, er det 14 dagers oppsigelsestid i prøvetida.

 

Overtid

Overtidsbetaling er det tillegget du skal ha for å jobbe lenger enn avtalt arbeidstid. Arbeidsmiljøloven sikrer deg at tillegget for overtid skal være minst 40 % av vanlig timelønn. Men er du LO-organisert og kommer inn under tariffavtale, er overtidstilleggene som regel noe høyere. Det er vanlig at overtidstillegget er 50-100 % mer en vanlig timelønn.

Pauser

Du har rett til pauser hvis du jobber mer enn fem og en halv time om dagen. Har du åtte timers arbeidsdag. skal du ha minst en halvtimes pause i løpet av dagen. Hvis du ikke kan gå fra arbeidsstedet i spisepausen, skal spisepausen regnes som en del av arbeidstida. Det betyr at du skal ha betalt for pausen også. Avtale om pause skal inngås skriftlig.

Arbeidstilsynet svarer på spørsmål

Kontakt arbeidstilsynets svartjeneste på telefon 73 19 97 00. De svarer på generelle spørsmål om rettigheter og plikter i henhold til arbeidsmiljøloven, ferieloven med mer. Du kan også sende dem spørsmål på e-post(Svartjenesten@arbeidstilsynet.no). De blir normalt besvart i løpet av én til tre arbeidsdager.

LOs sommerpatrulje

LOs sommerpatrulje er vaktbikkja for ungdom i arbeidslivet. Mange møter arbeidslivet for første gang i sommerjobb eller jobb ved siden av skole og studie. Sommerpatruljen hjelper deg gjennom info-telefon eller oppsøker bedriften din. Du får juridisk veiledning og råd på veien. Det beste er selvsagt at du er medlem - da er du tryggest. Du kan kontakte LOs sommerpatrulje på telefon 810 01 999 på sommeren. De svarer deg på ulike spørsmål du har i forbindelse med jobben.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
02.01.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Oon
0
05.03.2019 17:47:44
Hei jeg job på hotel som extrahjelp på 5 år nå.Og på 2 år isden en dame komme på jobb ho fikk jobb 50%med engang .Jeg fåstår ikke .Den er lov eller ikke.
Maria
1
20.01.2019 07:19:31
Hei: jeg jobber i en firma men jeg vil slutte på grunn av at jeg trives ikke. Jeg jobber for to år. Har jeg rettigete å få penger fra NAV? Takk
Becca
4
02.06.2015 02:17:04
Hei. Begynte nettopp på opplæring i en ny jobb. Men trives ikke. Kan man da bare si i fra og slutte på dagen eller gjelder de samme reglene for oppsigelse her? En av grunnene til at jeg ønsker å slutte er fordi jeg ikke har fått arbeidskontrakt og at det var så mye rot. (red Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Sinna bestevenn
7
01.06.2015 14:37:50
Hei jeg har en venn som blir behandla som en lita lus på sinn jobb de kommer med løgner som ikke er noe sannhet i seg ho har bet meg om hjelp til å lovlig slutte på dagen selv om ho har kontrakt sist lørdag besøkte jeg ho på jobb og jeg kom i perfekt stund for dær satt ho å grått for eier hadde klaga på at ho ikke hvar rask nokk til åpne til riktig tid og det er pisspreik ho er den mest hart jobba jenta jeg har kjent i 15 år hva faen kan min kjære venn gjøre for å komme seg til helvete vekk fra den jobben lovlig
Marthe
4
11.03.2015 12:53:41
Har man krav på ny arbeidskontrakt når en fyller 18 år?
Haroon
1
15.10.2014 11:49:58
Haroon , Hei eg jobbet på et toget en måneder og brukt frikort mitt. Men de trikket 50% av lønnen min. Hva eg gjøre ? pliss svare meg hvis noen vet ?
andhes
4
07.12.2014 14:08:04
har du tjent mer enn 39990 i 2014 så trekkes det 50% men hvis ikke så mener jeg det at arbeidsgiveren din gjør en feil
Ny
6
30.06.2014 22:18:21
Har fått sommer jobb i en butikk. Får jobbe 2 timer får dagen. Er dette lov?
maxi
1
30.01.2015 16:39:14
Du har ikke krav på mere arbeidstid som deltids ansatt (tror jeg) det er arveidsgiveren din som da bestemmer hvor mye du skal jobbe og hvor mange timer om dagen. med mindre du har en kontrakt der det står noe annet
heyo
5
25.08.2013 12:19:52
Er det mulig å gå på praksis fra nav mens tilkalingsvikar fra andre jobb?
Ny
1
13.05.2013 20:26:08
Får man timelønn første dagen etter man har vært på opplæring.. eller får man det betalt når man har begynt på jobben ordentlig? Og kan arbeidsgiveren ikke gi deg jobben dersom man ikke er så flink på opplæringsdagen?
forbanna
9
05.06.2012 15:20:33
jeg har jobbet for en arbeidsgiver i 5år uten kontrakt siden han sa det venter vi litt med har ikke tid nå, også nå som jeg ikke kan jobbe hos han med at nav betaler så sier han meg opp. er det lov?
peter
9
11.04.2012 08:48:28
hei jeg har jobb
Emilia
5
18.03.2012 15:14:45
Jeg er 13 år å lurte på om jeg har lov å sele jordbær hved veien?
Anonym
7
17.10.2011 22:16:08
Hei jeg er 15 år og jeg vil begynne å jobbe i mat butikk vet noen om hvor mye jeg får i lønn da? pliss svar meg :))
wee
3
27.05.2013 10:40:18
Timelønn kan ligge på mellom 90-120 (+/-). Kommer an på hvor og hvor heldig du er
jane
5
03.06.2011 11:33:31
Hei!Jeg er ei jente og blir snart 18 år gammel men jeg skal ha sommerjobb/deltidsjobb så snart så mulig...Takk
Lfjfj
2
13.05.2013 20:27:02
Såå flott:)
Ummm..
6
25.02.2011 17:50:00
Hei, er en gutt på 15 som prøver å skaffe seg en jobb. Jeg er veldig motivert til å arbeide, og synes derfor at tidsbegrensningene kun er en irritasjon, selv om jeg selvsagt skjønner at sånn må det være.. Uansett. Det jeg lurte på var om disse tidsrammene gjelder for arbeidsgiveren min. Altså om jeg tar meg to forskjellige jobber, gjelder disse tidsrammene for hver av bedriftene? Kan jeg jobbe 20 timer på den ene arbeidsplassen og så 30 på den andre? Eller kan jeg TOTALT jobbe bare 40 timer (om det var det tidsrammen var). Anyways. Takk for evt svar ^^
weee
2
27.05.2013 10:41:05
sånn jeg har fortstått det er det ingen lov, men jeg synes det er vanskelig å vite jeg også, i forhold til vikar og flere jobber o.l
ferie
7
17.01.2011 17:41:40
Hei jeg er under 18 år å lurte på hvor lang ferie jeg har krav på. Dette er en sommerjobb, har jeg krav på 3uker da? (red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Gutt 15
4
13.11.2008 14:46:34
Hei jeg, jeg jobber som klargjører på en bilforetnig! Å tjener 50kr i timen, og lurte på om ikke det hvar litt lite?
Nikolai
4
09.06.2008 01:58:15
Hei, trenger svar snarest!:) Hei jeg skal jobbe som hjemmehjelp i sommer. Der jeg skal jobbe praktiseres 6-timers arbeidsdag med lik lønn. Har jeg som ferievikar rett på 6 timers arbeidsdag med lik lønn som 7,5, eller må jeg jobbe 7,5 timer med lik lønn som de som jobber 6 timer? (red: du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Mona
1
31.01.2008 18:41:53
Hei. jeg jobber på en bensinstasjon og ønsker å slutte, men jeg har ingen arbeidskontrakt. Kan jeg da slutte på dagen, uten oppsigelsestid?
...
2
19.01.2008 10:01:13
jobber man overtid(over 37 1/2 time i uka), skal man skrive overtid for resten. er uliklt fra jobb til jobb hvordan de gjør det. noen betaler det ut i ekstra lønn. andre skriver det på avspassering
cade
1
17.12.2007 21:49:18
hvor lang er oppsigelsesfrist min? Har ikke kontrakt! (red: du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
mink
2
27.06.2007 04:02:41
har du krav på å få jobbe hvis du bor på instutisjon?
Baindu
7
22.05.2007 17:16:45
Jeg (16 år)Jeg øneker til å har sommer jobb. jeg er fikk til å rydde.
HOBAHOBA
5
26.04.2007 09:52:36
Hei, jeg bare lurte på om det er lov å ha ti-timersvakter når man er heltidsansatt? Isåfall, har man da krav på overtidsbetaling?
Fri??
7
17.03.2007 08:56:00
Hei.. Jeg bare lurte på å lang ferie man har krav på i en sommerjobb.. jeg har det samme jobbe som jeg hadde i fjor, og da hadde jeg ca 10dager fri i løpet av hele sommeren. men i år så skullle jeg kansje reise vekk i 3uker.. men arbeidsgiveren min synes det var veldig lenge å ha fri på sommeren!?? Jeg bare lurter på om det egentlig er det`?
anonym
3
05.03.2007 17:05:07
Når en har hospetering via aetat(nav). Jeg jobbet et år og en mnd på en fabrikk. fikk ikke fast pga: bedriften hadde ikke råd til å ansette meg. søkte da på jobb i en utenlandsk butikk, jobbet ikke lenge der pga; at jeg fikk ansvaret for butikk og pizza, Sjefen satt mest på rompa.. en burde være i vert fall 3 stk på en sånn arbeidsplass, eller flere... gikk arb ledig en stund, fikk med tiden ny arbeidsplass, i en barnehage har jobbet i over 6 mnd, har ikke fått noe fast... går nemlig på yrkesretta attføring igjennom Nav arbeid, det går ut juli-07.. det virker som arbeidsplasser utnytter oss med attføring, for da får dem gratis hjelp... Det er ikke lett å få noe fast i dag. selv har jeg delkompetanse som barnehage assistent, men det hjelper vist litte...
Jente, snart 16
6
30.01.2007 15:10:00
Hei:D En veldig god venn av mamma har lovet å la meg få arbeide hos ham i resturanten hans, når jeg fyller seksten! Men har jeg lov til å sitte i kassen når jeg er seksten år? og viss jeg har lov til det, kan jeg begynne fra nå av (6 måneder til jeg blir 16), eller må jeg vente til bursdagen min. Jeg mener, jeg er jo 1991-"modell" selv om jeg ikke har bursdag i januar.. :/ *takker for svar*
An unhappy worker
6
30.11.2006 09:06:42
Hei! Jeg har for tiden en deltidsjobb jeg ikke trives veldig godt i. Jeg har fått opplæring i kassearbeid, oppgjør og rengjøring, men vet ikke hva jeg skal gjøre hvis det blir brann eller ran (vet jo jeg må ringe til politiet etterpå, men har ikke blitt fortalt om en ransknapp eller noe slikt). Jeg får ikke betalt for overtid (jeg fikk beskjed om det før jeg begynte, men hadde ikke råd til å takke nei). Jeg kan jo ikke gå før jeg er ferdig med det jeg skal, så det ender med at jeg til sammen jobber noen timer "gratis" i måneden. Jeg har ikke kontrakt. Er det lovlig å holde på slik? noen tips til hva jeg bør gjøre? Jeg søker nye jobber nå.. Om jeg slutter uten lang oppsigelsestid ved ny ansettelse, kan da sjefen min anmelde meg for noe? eller kan han ikke det siden vi ikke har kontrakt?
Jobbe janta=)
3
28.11.2006 23:04:27
Hei=) Jeg lurer på en ting! har man ikke krav på lørdags tilegg ette kl 2? får man ikke 20 kr ekstra eller no? fordi om man er under 16 år? har man lov å stå i kassa? må man ikke være over 18 år da? hmhm for det gjør jeg og det er det ikke love til på andre plasser så jeg skjønner ingen ting:(
Ragnhild
7
21.11.2006 22:25:41
Jeg (18 år ) har en jobb som ekstrahjelp ved siden av studier og er jobber ca. 2-3 dgr. per uke, totalt: ca. 10 timer per uke. Jeg har i 3 dager jobbet fra kl.16:00 - 23:00, har jeg krav på overtidsbet., og hvis ja fra når og hvilken % sats ? mvh Ragnhild
Fjell_Finn
3
02.11.2006 22:27:00
Hei! Hva skal jeg gjøre, om jeg syntes timelønna mi er for lav? Jeg jobber ni timers dager man-fredag, og fem timer på lørdager. har jeg egentlig lov til å jobbe så mye?
andrea
2
26.10.2006 19:01:00
god dag. jeg er en jente på 14 år, jeg jobber som avisbud, eller jobbet... jeg syklet min avisrunde forrige uke, men etter et regnskyll var jeg uheldig å falle av sykkelen. Nesten alle avisene ble stygge og våte,men jeg leverte dem ut allikevel. abonnentene be sure og ringte til avisen, og nå har jeg fått sparken! er det lov?? (red: du kan ringe Arbeidstilsynet, de vil svare deg på direkten, og kan hjelpe deg videre. Tel: 815 48 222. )
anonym
3
25.10.2006 19:03:00
du må fullføre arbeids måneden (helt til du er ferdig med måneden) så skal du slutte
Aleksander
2
16.10.2006 21:58:00
Vis man vil slutte på en jobb (f.eks. reklame bud) er det noe vente tid eller "extra tid" etter du har sendt inn oppsigelsen? er det 3måneder eller noe sånt? MVH Aleksander 13år (Som har en reklame rute på 1mil, som er lei jobben) (red: sjekk kontrakten du har, der står oppsigelsestiden, den er ofte på en måned for ekstrajobber)
jolli
1
12.10.2006 00:35:00
Ingen har lagt igjen kommentar til denne artikkelen - bli den første!

Spørsmål og svar

Vanskelig jobbsituasjon. Hva kan jeg gjøre og hvilke rettigheter har jeg?
Hei, takk for at du skriver til oss :-) Det er leit for oss å lese at du har det vanskelig på arbeidsplassen din. Håper vi kan bidra med noen sva...
Har man krav på lønn under opplæring?
Hei Jeg skjønner godt at du er opptatt av å få lønn under opplæring.  Arbeidslivet er dels regulert av lover, for eksempel arbeidsmiljøloven,...
Hvor mange søndager er det lov å jobbe på rad?
Hei Hovedregelen i Arbeidsmiljøloven § 10-8 (4) er at hvis du jobber en søndag, så skal du ha fri neste søndag. Du kan da altså jobbe annenhver...
Hvem har rett?
Hei Dette spørsmålet er vanskelig å besvare, da det er svært generelt. Arbeidsgiver har en generell styringsrett til å styre, lede og organisere...
Jeg er gravid, og synes det er tungt å jobbe. Hva gjør jeg?
Hei. Gratulerer med graviditeten! :-) Det er riktig som du skriver, et av vilkårene som må være oppfylt er at du må ha jobbet i minst 4 uker ...
Kan jeg få vikar jobb på skole?
Hei og takk for spørsmål!  Ingenting er umulig, det er kan godt la seg gjøre for deg å få seg en vikarjobb på skolen! Jeg synes du skal lage e...
Størrelse på lønn og søndagstillegg
Hei Hva du skal ha i (grunn)lønn og om du skal ha søndagstillegg kommer an på hva du har avtale om. Det finnes ingen lov som gir deg rett til en b...
Får man lønn om man blir sykemeldt når man bare er ansatt som ekstrahjelp og bare jobber når men blir spurt?
Hei! For å kunne kreve sykepenger må man ha vært fast ansatt minst i fire uker før du blir syk (Folketrygdloven § 8-18). Dette kalles "opptjen...
Mister jeg sykepengene hvis jeg sier opp jobben min?
Hei og takk for at du skriver til oss Du mister ikke sykepengene dine hvis du sier opp jobben.  Du må selvfølgelig ha en gyldig sykemelding fra le...
Hvor lenge må man jobbe for å ha rett til sykepenger.
Hei Det er riktig som du er inne på at man må jobbe minst 4 uker før man har krav på sykepenger.   For din resterende 60 % stilling vil du imi...
Jente (19) føler seg utslitt, lei seg og trøtt hele tiden. Nå er hun gravid og er enda mer sliten og følelsene herjer. Hva skal hun gjøre?
Hei Takk for at du skriver til ung.no.Du forteller at du en stund har følt deg utslitt og lei, og hatt dager hvor du bare har hatt lyst til å ligg...
Oppsigelse av ekstrahjelp
Hei Det finnes ingen særbestemmelser for oppsigelse av ekstrahjelp. Som ekstrahjelp er man også arbeidstaker, og vil arbeidsgiver avslutte arbeidsf...
Har jeg rett til ferie som sommervikar?
Hei, og takk for ditt spørsmål!  Jeg anbefaler deg å ringe Arbeidstilsynet tlf: 73 19 97 00 og fortelle om situasjonen din. De informerer grati...
Tilbakekall av tilbud om jobb
Hei Problemstillingen du reiser avgjøres i hovedsak på bakgrunn av alminnelig avtalelov, og er til syvende og sist kun noe rettssystemet kan vurder...
Økonomiske bekymringer for familien. Jobb?
Hei jente på 13 Vi er to som svarer på dine spørsmål. Først litt om dine bekymringer, så svar om jobb. Du forteller at far mistet jobben og s...
Hva har man rett til å bestemme selv over når man er under 18 år?
Hei   Vi har faktisk en artikkel som viser aldersgrenser - hva man kan gjøre når. Du kan også lese artikler om religionsfrihet og om barneloven...
Hva gjør en rådgiver?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Skjønner godt at du lurer! Rådgiver er en veldig "vid" tittel. Mange forskjellige stillinger kalles rådgiver, så...
Ringevikar
Hei En ekstrahjelp/tilkallingsvikar er noen som blir tilkalt når det oppstår et ekstra behov for arbeidskraft, for eksempel når andre er syk og ma...
Se alle