På en del områder er det strengere regler for ungdom - det er for eksempel ikke alle typer arbeid det er lov å sette ungdom til. Disse reglene er satt for å gi unge ekstra beskyttelse mot arbeid som kan være skadelig. LOs sommerpatrulje har samlet en del rettigheter som gjelder for deg som jobber.

 

Arbeidstid

Husk at du også har rett på fritid. Vanlig arbeidstid er 40 arbeidstimer i uka og ikke mer enn ni timer om dagen utenom spisepausene. Jobber du mer enn dette, har du krav på overtidsbetaling. Det er få bedrifter som har mer enn åtte timers arbeidsdager. Der LO har tariffavtale, har du krav på overtidsbetaling hvis du jobber mer enn 37,5 timer i uka. Denne rettigheten gjelder hvis du er LO-organisert.

Arbeidstid for deg som går på skole

Arbeidstiden for personer under 18 år som er skolepliktig skal legges slik at den ikke hindrer skolegang, eller hindrer deg i å dra nytte av undervisningen. 8 timer i døgnet og 40 timer i uken er i praksis å anse som den øvre grense for hva som er anledning å jobbe for ungdom mellom 15 og 18 år, enten en er skolepliktig eller ikke.

Poenget er at en arbeidstid på 40 timer selvfølgelig vil være vanskelig å få til i praksis for en ungdom mellom 15 og 18 år som også skolepliktig. Arbeidstiden skal som nevnt legges slik at den ikke hindrer skolegang, eller hindrer en i å dra nytte av undervisningen, hvilket i praksis betyr at en skal ha tid til å gjøre lekser og samtidig være opplagt nok - og ha overskudd - til å dra nytte av undervisningen.

I tillegg skal personer under 18 år ha en sammenhengende arbeidsfri periode på minst 48 timer i løpet av en periode på 7 dager, som, i den grad dette er mulig, skal legges til søndag eller helligdag (Arbeidsmiljølovens § 11-5 tredje ledd).

Det er med andre ord ikke noe fasitsvar på hvor mye en mellom 15 og 18 år som er skolepliktig kan jobbe.

Ved ansettelse hos flere arbeidsgivere skal arbeidstiden beregnes samlet. Arbeidsgiver plikter å skaffe seg kjennskap til arbeidstiden hos eventuelle andre arbeidsgivere. (Arbeidsmiljøloven § 11-2).

 

FAKTA

Du kan stille spørsmål om rettigheter i arbeidssituasjoner på ung.no/oss og få svar fra Arbeidstilsynet. Eller ring: 73 19 97 00 for å snakke med arbeidstilsynets informasjonstelefon. De svarer på generelle spørsmål om rettigheter og plikter i henhold til arbeidsmiljøloven, ferieloven med mer. Åpningstider er 08:00-15:45 (15:00 i sommertiden).

Skriftlig arbeidskontrakt

Du har krav på å få en skriftlig arbeidskontrakt. Bruk gjerne den LOs Sommerpatrulje har laget. Arbeidskontrakten beskytter både deg og arbeidsgiveren mot misforståelser om hvilke rettigheter og plikter du har. I kontrakten blir du og arbeidsgiveren også enige om hvor mye du skal jobbe og hva slags jobb du skal ha. Det er viktig at det fremgår av kontrakten hvem som er din arbeidsgiver.

Arbeidsavtalens innhold kan variere, men enkelte opplysninger skal være med i henhold til loven (§ 14-6). Les mer om hva arbeidskontrakten skal inneholde i denne artikkelen, eller se Arbeidstilsynets liste her.

I følge Arbeidsmiljøloven har alle krav på skriftlig arbeidskontrakt - selv om du bare er ansatt for en kortere periode. Arbeidsmiljøloven stiller også krav til hva en arbeidskontrakt skal inneholde.

Merk: Du er ikke forsvarsløs uten arbeidsavtale heller. Ingen arbeidsgiver kan frata deg beskyttelsen som lovene gir. De rettighetene og pliktene som Arbeidsmiljøloven sikrer deg, gjelder uansett.

Attest

Du har krav på skriftlig sluttattest. Attesten skal fortelle hva du har gjort og hvor lenge du har jobbet i bedriften. Attesten er viktig å ta vare på. Når du senere skal søke annet arbeid eller opptak ved skole, er attesten din et skriftlig bevis på at du faktisk har hatt en jobb med et bestemt innhold. Ofte forteller også attesten hvordan du har utført jobben. Det kan være anbefalinger som er mye verdt senere i livet. Husk at hverken framtidige arbeidsgivere eller skolemyndigheter godtar noe annet enn skriftlige attester.

Feriepenger

Du har krav på feriepenger i tillegg til lønnen, uansett hvor kort eller lang tid du har jobbet. Feriepenger skal være minimum 10,2% av alt det du har tjent. Både vanlig lønn, tillegg og overtid skal regnes med. Feriepengene kommer i tillegg til lønna, og det er ikke lov å legge dette inn som en del av lønna. Etter avsluttet arbeidsforhold har du rett til å få utbetalt feriepengene med en gang du slutter.

 

Lønn

"Du skal ha lønn som fortjent. Ikke sant?" Det er i utgangspunktet opp til deg og arbeidsgiveren å bli enige om lønnen din.

Men gjennom medlemskap i en fagforening kan du få lønnen fastsatt gjennom en tariffavtale. Dette er en avtale om lønnsnivået i hver enkelt bedrift. Tariffavtalen sikrer deg en rettferdig lønn - noe du ikke har krav på uten medlemskap i en fagforening.

Lønn er mer enn vanlig timelønn. Overtidsbetaling, nattillegg, helgetillegg og tillegg for spesielle arbeidsoppgaver er en del av lønnen for LO-organiserte i bedrifter med tariffavtale.

Trekk i lønn

Arbeidsgiver har som hovedregel ikke lov til å foreta trekk i lønn eller feriepenger med mindre dere har inngått avtale om det. Dersom arbeidsgiver av en eller annen grunn mener at du har gjort deg skyldig i forhold som gir han rett til å holde tilbake lønna, må han først ha dom for kravet sitt eller avtale med deg.

Arbeidsgiveren har lov til å trekke deg i lønnen for a) skatt, b) innskudd til pensjons- eller sykekasser og c) forsikringspremier og fagforeningenskontigent bestemt i tariffavalen

Opplæring

Arbeidsgiver har plikt til å gi deg så god opplæring, at du uten problemer kan utføre den jobben du er ansatt i. Den tiden opplæringen tar skal regnes som arbeidstid. Det betyr at du skal ha lønn for den tiden som går med til opplæring. Opplæringen skal blant annet omfatte:

  • Hvordan jobben skal utføres

  • Hvilke regler som gjelder for sikkerhet og helse

  • Hvilke regler og lover som gjelder på arbeidsplassen

Dersom det er påbudt å bruke verneutstyr i jobben, skal arbeidsgiveren både skaffe og betale utstyret for deg.

Oppsigelse

Det skal gode grunner til for å si deg opp!

Arbeidsgiveren må ha svært gode og saklige grunner for å si deg opp. Oppsigelsen må være skriftlig for å være gyldig. Oppsigelsen kan være saklig dersom du for eksempel ikke har passet jobben din skikkelig, eller bedriften må innskrenke.

Arbeidsgiveren har ikke lov til å si deg opp og så ansette en ny i din jobb dagen etter, dersom innskrenkinger var oppsigelsesgrunnen. Blir du oppsagt, kan du som LO-organisert få hjelp av den tillitsvalgte på arbeidsplassen din. Det er viktig at du raskt tar kontakt med den tillitsvalgte fordi det finnes bestemte tidsfrister du må overholde.

Hvis du selv sier opp jobben, må det gjøres skriftlig. Oppsigelsestida er minst en måned, dersom det ikke står noe annet i den skriftlige arbeidsavtalen din. Fagforeninger med tariffavtale kan ha avtaler om kortere oppsigelsesfrister, som også vil gjelde deg. Oppsigelsestida er den samme om du sier opp selv eller om du blir sagt opp.

Oppsigelsestida gjelder fra første månedsskifte etter oppsigelsesdagen og ut den måneden. Hvis du har skriftlig arbeidsavtale, er det 14 dagers oppsigelsestid i prøvetida.

 

Overtid

Overtidsbetaling er det tillegget du skal ha for å jobbe lenger enn avtalt arbeidstid. Arbeidsmiljøloven sikrer deg at tillegget for overtid skal være minst 40 % av vanlig timelønn. Men er du LO-organisert og kommer inn under tariffavtale, er overtidstilleggene som regel noe høyere. Det er vanlig at overtidstillegget er 50-100 % mer en vanlig timelønn.

Pauser

Du har rett til pauser hvis du jobber mer enn fem og en halv time om dagen. Har du åtte timers arbeidsdag. skal du ha minst en halvtimes pause i løpet av dagen. Hvis du ikke kan gå fra arbeidsstedet i spisepausen, skal spisepausen regnes som en del av arbeidstida. Det betyr at du skal ha betalt for pausen også. Avtale om pause skal inngås skriftlig.

Arbeidstilsynet svarer på spørsmål

Kontakt arbeidstilsynets svartjeneste på telefon 73 19 97 00. De svarer på generelle spørsmål om rettigheter og plikter i henhold til arbeidsmiljøloven, ferieloven med mer. Du kan også sende dem spørsmål på e-post(Svartjenesten@arbeidstilsynet.no). De blir normalt besvart i løpet av én til tre arbeidsdager.

LOs sommerpatrulje

LOs sommerpatrulje er vaktbikkja for ungdom i arbeidslivet. Mange møter arbeidslivet for første gang i sommerjobb eller jobb ved siden av skole og studie. Sommerpatruljen hjelper deg gjennom info-telefon eller oppsøker bedriften din. Du får juridisk veiledning og råd på veien. Det beste er selvsagt at du er medlem - da er du tryggest. Du kan kontakte LOs sommerpatrulje på telefon 810 01 999 på sommeren. De svarer deg på ulike spørsmål du har i forbindelse med jobben.