Dersom et menneske har flyktet fra sitt hjemland på grunn av frykt for å bli forfulgt på grunnlag av rase, religion, nasjonalitet, tilhørighet til en spesiell sosial gruppe eller politisk oppfatning, har de ifølge §14 i FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene rett til å søke asyl i et annet land.

Det betyr kort og godt beskyttelse og rett til å oppholde seg lovlig i et annet land.

Er du barn og søker beskyttelse i Norge? Se nettsiden asylbarn.no for god informasjon på ditt språk.

 

Vurderer en søkers rett til asyl

En asylsøker er altså en person som søker om beskyttelse i et fremmed land. Men det betyr ikke automatisk at enhver som søker vil få innvilget en slik rett.

I de fleste land vil det være en behandling av asylsøknaden basert på det enkelte lands lovverk, og dersom en asylsøker ifølge et lands vurderinger ikke har en reell grunn for å forlate sitt land, vil de ikke få innvilget sin søknad og sendes tilbake til hjemlandet.

 

FAKTA

Les viktig informasjon for den som skal søke om å bo i eller besøke Norge, om statsborgerskap eller utlendingspass - på udi.no

Kontakt Utlendingdirektoratets (UDI) informasjonsstjeneste direkte for å få svar på det du lurer på: tlf. 23 35 15 00.

Om å søke asyl

Den som vil søke om asyl, må melde seg hos politiet. Når en person søker om asyl, må han eller hun svare på spørsmål om hvem de er, og hvordan de reiste til Norge.

  • Du må være i Norge eller på norsk grense for å kunne søke.

  • Du har plikt til å fortelle sannheten til norske myndigheter.

  • Du må søke beskyttelse hos politiet som sender deg til et ankomstsenter.

  • Du har rett til tolk når du blir registrert og intervjuet. Tolken har taushetsplikt.


Du blir flyttet til et vanlig asylmottak etter intervjuet. Det er UDI som bestemmer i hvilket mottak du skal bo på. Du skal bo der mens søknaden din er til behandling.

Mer informasjon om å søke asyl i Norge finner du på udi.no

 

Får søkeren bli i Norge eller ikke?

Det kan hende at UDI finner ut at personen ikke har god nok grunn til å få opphold her. Da må denne personen reise fra Norge. De fleste asylsøkerne bor på asylmottak mens de venter på beskjed om de får bli i Norge eller ikke.

Hvor bor asylsøkerne?

Når en person eller familie har søkt om asyl, får de tilbud om å bo på asylmottak.

Barn som har kommet alene til Norge som asylsøkere, får bo i egne mottak for barn eller ungdom. Les mer om enslige mindreårige asylsøkere i denne artikkelen.

Asylsøkere som får avslag på asylsøknaden sin, må forlate Norge. De som får innvilget opphold i Norge, får hjelp til å finne et sted å bo.