Det er Bufetat som har ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år frem til de bosettes i en kommune eller reiser ut av landet. Utlendingsdirektoratet har ansvar for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

Er du barn og søker beskyttelse i Norge? Se nettsiden asylbarn.no for god informasjon på ditt språk.

Omsorg for de yngste

Mens asylsøknaden behandles, skal Bufetat gi enslige mindreårige under 15 år et tilbud om å bo på et omsorgssenter.

Dette betyr blant annet at Bufetat skal:

  • sikre tilgjengelige omsorgssentre
  • sikre tilstrekkelige plasser i statlige omsorgssenter
  • ha daglig omsorg for barna som bor i omsorgssentrene
  • følge opp enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, som bor i private omsorgssentre
  • bosette de barna som bor i omsorgssentrene og som har får opphold i Norge.

 

FAKTA

Om du vil ha mer informasjon eller om du vil skjønne hva dette handler om, kan du se filmen under:

Flyktninger generelt og enslige mindreårige spesielt er i en utsatt og sårbar situasjon. Norge tar imot mange barn som har flyktet fra krig, konflikter eller andre vanskeligheter i hjemlandet sitt, og som derfor vil søke beskyttelse. Barne-, ungdoms- og familieetaten har ansvaret for barna under 15 år som kommer uten foresatte, og denne filmen handler om hva som møter disse barna den første tiden i Norge.

Egne mottaksavdelinger

UDI har omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere i aldersgruppa 15-18 år. De bor i egne mottak eller på egne avdelinger tilpasset deres alder og behov. UDI stiller strenge krav til mottakenes arbeid med enslige mindreårige. De skal få god omsorg, og ha en trygg og meningsfull hverdag. Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år bor på egne omsorgssentre som drives av barnevernet.

 

Asylprosess

Asylsøknader fra enslige mindreårige vurderes ut fra et barneperspektiv. Det innebærer blant annet at terskelen for hva som regnes som forfølgelse er lavere for barn enn for voksne, fordi barn tåler mindre.

UDI prioriterer søknadene fra enslige mindreårige asylsøkere fordi de mener at det er til barnets beste å få en rask avklaring i saken.

Representant(verge)

En enslig mindreårig asylsøker får oppnevnt en representant(tidligere kalt verge) av politiet i kommunen der han eller hun oppholder seg. Representanten er en voksen person som skal være i foreldrenes sted og sikre rettighetene dine i Norge, både juridisk og økonomisk.

Representanten skal sikre at, barnet blir hørt, at barnet får passende omsorg, bosted, utdanning, språklig støtte og helsestell, og at alle vedtak som gjøres er til barnets beste, og eventuelt klage på vedtakene på barnets vegne.Les mer om hjelpevergens oppgaver på www.udi.no/

Enslige mindreårige asylsøkere har krav på advokat under asylprosessen. Advokaten blir tildelt av UDI. De enslige mindreårige asylsøkerne som vurderes som klart overårige etter aldersundersøkelsen, får ikke advokat gjennom hele asylprosessen.

 

Aldersvurdering

I noen tilfeller oppstår det tvil om søkeren har oppgitt riktig alder. Når det er usikkerhet knyttet til hvor gammel en asylsøker er - og særlig hvis personen virker eldre enn 18 år - vil UDI anmode om at han eller hun samtykker til en aldersundersøkelse for å sannsynliggjøre alderen.

Aldersvurdering består av en medisinsk aldersundersøkelse og allmenn observasjon. I den medisinske aldersundersøkelsen tas det røntgen av tennene og av håndroten. Dette er et frivillig tilbud, men det kan få betydning for UDIs vurdering av alderen hvis søkeren ikke ønsker å gjennomføre undersøkelsen.

UDI tar hensyn til sikkerhetsmarginen som ligger i disse undersøkelsene og foretar en helhetlig vurdering hvor flere elementer inngår. Hvis de mener at søkeren er eldre enn 18 år, kan det få følger både for vurderingen av asylsøknaden og det mottakstilbudet søkeren får.

Familieinnvandring

Har du et familiemedlem i Norge og ønsker å bo sammen med han eller henne? Avhengig av hvor dere er fra, kan du søke om oppholdstillatelse, oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere eller bruke registreringsordningen.

 

Skole og bosted

Kommunen har en plikt til å sørge for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp for alle som er bosatt i kommunen. Asylsøkende barn bosatt på asylmottak regnes som bosatt i den kommunen der asylmottaket ligger. Enslige mindreårige asylsøkere på omsorgssenter regnes som bosatt i den kommunen der omsorgsenteret ligger.

Hvis enslige mindreårige får opphold i Norge, skal de bosettes i en kommune. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvar for å finne rett plass til enslige mindreårige over 15 år, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet bosetter de som er yngre enn 15 år. Målsettingen er at bosettingen skal skje innen tre måneder etter at UDI har bestemt at de får bli her.