Hopp til hovedinnholdet

Enslige mindreårige asylsøkere

Enslige mindreårige asylsøkere
EMA: Enslige mindreårige asylsøkere er barn og unge som kommer alene til Norge og søker om asyl.

Enslige mindreårige asylsøkere er barn og unge under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner og søker asyl.

Offentlig og kvalitetssikret
Enslige mindreårige asylsøkere
EMA: Enslige mindreårige asylsøkere er barn og unge som kommer alene til Norge og søker om asyl.

Det er Bufetat som har ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år frem til de bosettes i en kommune eller reiser ut av landet. Utlendingsdirektoratet har ansvar for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

 

Omsorg for de yngste

Mens asylsøknaden behandles, skal Bufetat gi enslige mindreårige under 15 år et tilbud om å bo på et omsorgssenter.

Dette betyr blant annet at Bufetat skal:

  • sikre tilgjengelige omsorgssentre
  • sikre tilstrekkelige plasser i statlige omsorgssenter
  • ha daglig omsorg for barna som bor i omsorgssentrene
  • følge opp enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, som bor i private omsorgssentre
  • bosette de barna som bor i omsorgssentrene og som har får opphold i Norge.

 


 

Se filmen og lær mer

Flyktninger generelt og enslige mindreårige spesielt er i en utsatt og sårbar situasjon. Norge tar imot mange barn som har flyktet fra krig, konflikter eller andre vanskeligheter i hjemlandet sitt, og som derfor vil søke beskyttelse. Barne-, ungdoms- og familieetaten har ansvaret for barna under 15 år som kommer uten foresatte, og denne filmen handler om hva som møter disse barna den første tiden i Norge.

 


 

Egne mottaksavdelinger

UDI har omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere i aldersgruppa 15─18 år. De bor i egne mottak eller på egne avdelinger tilpasset deres alder og behov. UDI stiller strenge krav til mottakenes arbeid med enslige mindreårige. De skal få god omsorg, og ha en trygg og meningsfull hverdag. Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år bor på egne omsorgssentre som drives av barnevernet.

 

Asylprosess

Asylsøknader fra enslige mindreårige vurderes ut fra et barneperspektiv. Det innebærer blant annet at terskelen for hva som regnes som forfølgelse er lavere for barn enn for voksne, fordi barn tåler mindre.

UDI prioriterer søknadene fra enslige mindreårige asylsøkere fordi vi mener at det er til barnets beste å få en rask avklaring i saken.

Les mer om saksgangen for asylsøknader på www.udi.no/skal-soke/

 

Hjelpeverger

En enslig mindreårig asylsøker får oppnevnt en hjelpeverge eller verge av overformynderiet i kommunen der han eller hun oppholder seg. Hvis man er sikker på at foreldrene er døde, blir det oppnevnt en verge. I andre saker blir det oppnevnt en hjelpeverge. Verger og hjelpeverger har de samme oppgavene i forbindelse med enslige mindreårige som søker asyl.

En hjelpeverge skal ivareta barnas rettssikkerhet, og være deres støtteperson i asylprosessen. De skal hjelpe til med forberedelser til asylintervjuet, og sikre at dette gjennomføres på en god måte. Hjelpevergen bør også ha kontakt med barnets advokat, og holde seg orientert om asylsaken.

Les mer om hjelpevergens oppgaver på www.udi.no/

 

Advokat

Enslige mindreårige asylsøkere har krav på advokat under asylprosessen. Advokaten blir tildelt av UDI. De enslige mindreårige asylsøkerne som vurderes som klart overårige etter aldersundersøkelsen, får ikke advokat gjennom hele asylprosessen.

 

Aldersvurdering

I noen tilfeller oppstår det tvil om søkeren har oppgitt riktig alder. Når det er usikkerhet knyttet til hvor gammel en asylsøker er - og særlig hvis personen virker eldre enn 18 år - vil UDI anmode om at han eller hun samtykker til en aldersundersøkelse for å sannsynliggjøre alderen.

Aldersvurdering består av en medisinsk aldersundersøkelse og allmenn observasjon. I den medisinske aldersundersøkelsen tas det røntgen av tennene og av håndroten. Dette er et frivillig tilbud, men det kan få betydning for UDIs vurdering av alderen hvis søkeren ikke ønsker å gjennomføre undersøkelsen.

UDI tar hensyn til sikkerhetsmarginen som ligger i disse undersøkelsene og foretar en helhetlig vurdering hvor flere elementer inngår. Hvis de mener at søkeren er eldre enn 18 år, kan det få følger både for vurderingen av asylsøknaden og det mottakstilbudet søkeren får.

Les mer om aldersvurderinger på www.udi.no/aldersundersøkelse

 

Familieinnvandring

Har du et familiemedlem i Norge og ønsker å bo sammen med han eller henne? Avhengig av hvor dere er fra, kan du søke om oppholdstillatelse, oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere eller bruke registreringsordningen.

Familieinnvandring kalles også familiegjenforening eller familieetablering. De som søker om familieinnvandring er vanligvis ektefelle, samboer eller barn av en som bor i Norge. Andre typer familiemedlemmer som kan søke er foreldre som har barn i Norge, de som skal gifte seg med en i Norge (forlovede), fosterbarn og helsøsken. Sjekk saken på udi.no

 

Skole

Kommunen har en plikt til å sørge for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp for alle som er bosatt i kommunen. Asylsøkende barn bosatt på asylmottak regnes som bosatt i den kommunen der asylmottaket ligger. Enslige mindreårige asylsøkere på omsorgssentra regnes som bosatt i den kommunen der omsorgsenteret ligger.

Les mer på udir.no

 

Hvor skal man bo?

Hvis enslige mindreårige får opphold i Norge, skal de bosettes i en kommune. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvar for å finne rett plass til enslige mindreårige over 15 år, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet bosetter de som er yngre enn 15 år. Målsettingen er at bosettingen skal skje innen tre måneder etter at UDI har bestemt at de får bli her.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet(UDI), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Kommunal- og regionaldepartementet

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Asylsøker. Ensom og får ikke oppholdstillatelse. Hva gjør jeg?
Hei Så bra du tar kontakt med oss. Jeg forstår at du har det vanskelig om dagen. Mange unge i din situasjon syns det er vanskelig å finne seg til ...
Hvorfor blir unge mennesker sendt hjem til farlige land mens andre får bli?
Hei Du stiller et spørsmål som mange lurer på. Det er et stort og omfattende regelverk som bestemmer hvem som får bli og hvem som må reise ut ...
Dette er ikke et spørsmål som gjelder meg ,men en fyr(god venn) som jeg kjenner(han er fra afghanistan).
Hei   Jev vil annta at din venn har kommet til Norge som enslig, mindreårig asylsøker og bodd på en institusjon tilpasset disse.   Imens asyl...
Vil gjerne hjelpe flyktninger med leksehjelp. 
Hei Jeg synes det er kjempefint at du vil engasjere deg for andre. Jeg vet at Røde Kors har aktiviteter for asylsøkere, og leksehjelp, men jeg er i...
Hvis foreldra mine bli utvist, hva har jeg i rettigheter
Hei   Når en forelder blir utvist skal det tas hensyn til barnet. Det skal legges vekt på hva som er barnets beste. Dette vil ikke si at foreldre...