Asyl

Asyl betyr rett til beskyttelse og til å oppholde seg lovlig i et annet land. Det er et fristed mot forfølgelse. Retten til å søke asyl er nedfelt i §14 i FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter. I dag brukes ofte begrepet beskyttelse i stedet for asyl. En person har rett til beskyttelse (asyl) hvis han eller hun

  • har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, eller
  • står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.

 

Asylsøker

En asylsøker er en person som kommer til et land og søker om asyl ved ankomst kort tid etter. En person kalles asylsøker når han eller hun har søkt om beskyttelse (asyl), men ikke har fått søknaden sin avgjort.

Når asylsøkere har fått endelig svar på søknadene sine, kalles de ikke lenger asylsøkere.

Hvis de får positivt svar på søknaden, får de oppholdstillatelse som flyktning eller på humanitært grunnlag. Hvis de får endelig avslag på søknaden fra Utlandingsdirektoratet(UDI) eller Utlendingsnemda (UNE), må de reise ut av Norge.

 

Se FN-sambandet sin video om flyktninger

Les mer om flyktningsituasjonen på FN-sambandets egne nettsider.

Flyktning

En flyktning er i følge FNs flyktningkonvensjon en person som har flyktet fra landet sitt og med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en bestemt sosial gruppe. Personen som flykter må ha krysset en internasjonal landegrense for å regnes som flyktning.

I Norges utlendingslov gis det flyktningstatus til de som defineres som flyktninger i Flyktningkonvensjonen, og de som står i fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de reiser tilbake.

En flyktning er altså en person som fyller kravene til å få beskyttelse (asyl) i Norge.

Enslig mindreårig asylsøker

En enslig mindreårig asylsøker er en person som er under 18 år, kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar og søker beskyttelse (asyl) i Norge.

 

Innvandrer

En innvandrer er en person som er født i utlandet, og bosatt i Norge. Noen bruker begrepet innvandrer eller andregenerasjons innvandrer om personer som er født i Norge, men som har foreldre som er født i utlandet.

Migrasjon

Migrasjon er et begrep for forflytning av enkeltmennesker eller grupper. Begrepet brukes både for forflytninger over landegrensene (internasjonal migrasjon), og innenfor et land. En migrant er en person som migrerer.

Overføringsflyktning/ Kvoteflyktning

Overføringsflyktninger kalles også kvoteflyktninger. Dette er personer som registrert som flyktninger hos FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), men som verken kan returneres til hjemlandet sitt eller integreres i det landet de har flyktet til. UNHCR søker på deres vegne om at de overføres til andre land, blant annet Norge.

Stortinget bestemmer hvor mange overføringsflyktninger/kvoteflyktninger Norge skal ta imot, for perioder på tre år av gangen. Utlendingsdirektoratet (UDI) velger hvilke flyktninger som skal få komme til Norge, og organiserer reisen for dem. På forhånd har UDI avklart hvilke kommuner flyktningene skal bo i.

 

Statsløse

Statsløse er personer som av forskjellige grunner ikke har statsborgerskap, eller har blitt fratatt statsborgerskapet sitt. FN har vedtatt to konvensjoner om statsløse, som du kan lese mer om her og her.

Statsløshet får store konsekvenser for dem det gjelder. Statsborgerskap er en forutsetning for full deltakelse i samfunnet. For eksempel er det kun statsborgere som kan stemme ved valg. I praksis brytes også mange menneskerettigheter fordi statsløse personer ofte mangler pass og andre identitetspapirer, og blir forfulgt og holdt til fange fordi de er statsløse. Det er også vanlig at statsløse nektes tilgang til utdanning og helsetjenester.