Hopp til hovedinnholdet

Kva er barnevernet?

colourbox.com
STØTTE: Barnevernet skal hjelpe barn, unge og familier i vanskelige situasjoner. Barnevernet skal gi foreldre støtte slik at de skal kunne gi sine egne barn god omsorg.

Hovudoppgåva til barnevernet er å gi barn, unge og familiar hjelp og støtte i vanskelege situasjonar. Det er foreldra som har ansvaret for å gi barna sine omsorg. Dersom foreldra ikkje strekkjer til, kan barnevernet bidra til å sikre barn og unge omsorg, tryggleik og høve til utvikling.

Offentlig og kvalitetssikret
colourbox.com
STØTTE: Barnevernet skal hjelpe barn, unge og familier i vanskelige situasjoner. Barnevernet skal gi foreldre støtte slik at de skal kunne gi sine egne barn god omsorg.

Eit overordna prinsipp for arbeidet til barnevernet er at tiltak som blir sette i gang, skal vere til beste for barnet. Dersom barn og foreldre har interesser som går mot kvarandre, er det omsynet til barnet som er avgjerande. Dette er nedfelt i

barnevernlova.

Skal helst bu heime

Barn skal bu heime så sant det er mogleg. Når forholda i heimen tilseier det, eller når barnet av andre grunnar har særleg behov for det, kan barneverntenesta setje i verk hjelpetiltak for å betre situasjonen til barnet.

Det er det kommunale barnevernet som vurderer om oppvekstvilkåra til barnet er gode nok. Statens barnevern og familievern kan på førespurnad bidra med råd og hjelp til det kommunale barnevernet.

Hjelp og støtte

Barnevernet skal først og fremst gi hjelp og støtte til foreldre slik at dei sjølv skal kunne gi barna sine god omsorg. Hjelp og støtte kan ein for eksempel gi i form av ulike hjelpetiltak i heimen, avlastning, støttekontakt og barnehageplass.

Ansvar for å gripe inn

Dersom hjelpetiltaka ikkje er tilstrekkeleg for å dekkje behova til barnet, har barnevernet òg eit ansvar for å gripe inn. Det kan for eksempel vere nødvendig å finne ein god plass utanfor heimen der barnet kan vere i ein kortare eller lengre periode. Det kan skje med eller utan samtykke frå foreldra. Dersom eit barn skal plasserast utanfor heimen utan samtykke frå foreldra, må det gjerast eit vedtak om dette i fylkesnemnda for sosiale saker.

Barnevernsaka tek til i kommunen

Det er barneverntenesta i kommunen som først undersøkjer om eit barn eller ein familie treng hjelp og støtte. Mange undersøkingar kjem i gang etter at foreldra har kontakta barnevernet, og mange ungdommar tek kontakt sjølv. Barnevernet blir òg kontakta av andre instansar og av privatpersonar som er bekymra for situasjonen til eit barn.

Finne årsakene

Det skal alltid leggjast vekt på å finne årsakene til det som er vanskeleg, og så skal dette takast opp med foreldre og barn. Det er alltid omsynet til det beste for barnet som skal bestemme kva hjelpetiltak som skal setjast i gang.

Barnevernet har i hovudsak tre måtar å arbeide på i forhold til barn, unge og familiane deira:

  • generell førebygging
  • konkrete hjelpetiltak til familien
  • i svært alvorlege tilfelle omsorgsovertaking

Du finn mykje meir om barnevernet på nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan skolen kontakte barnevernet på grunn av fravær?
Hei Skolen har plikt til å varsle barnevernet hvis de er bekymret for om du har det bra eller får den oppfølgingen du har krav på. Grunnen er at ...
Kom ut som homofil, ble mye krangling med foreldrene.
Hei gutt 15 år Så trist å høre at foreldrene dine ikke aksepterer deg som den du er! Skjønner godt at dette kjennes veldig vanskelig ut!Mitt rå...
Er det noen aldersgrense for og kunne få hjelp i fra barnevernet?
Hei! Alle barn mellom 0 og 18 år kan få hjelp fra barnevernet. Etter fylte 18 år, kan de som allerede har fått hjelp fra barnevernet, få noe som...
Jeg er sykt deppa.
Hei jente 16 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller til oss hvordan du har det. Jeg forstår at du har det veldig vondt nå og at d...
Mamma vil bestemme over meg og truer meg, og hun truer sier stygge ting.
Hei! Så fint at du skriver til oss!Det du beskriver om moren din, er ikke greit, og det er fint at du prøver å få hjelp. Moren din har en forven...
Jeg sliter med angst, depresjon og selvmordstanker og vil bli innlagt. 
Hei jente 13 Det høres ut som du har det tungt. Du strever med angst og depresjon. Du har også selvmordstanker og du føler deg ikke trygg hjemme. ...
Eg lurer på kvifor foreldre skal krangla om noko som skjedde i fortida
Hei Det er strevsamt når foreldre kranglar.  Kvifor, er ikkje enkelt å svare på, men at det ikkje er så klokt, kan eg gje deg støtte på.  Det...
Kan man levere fra seg et nyfødt barn på et sykehus, politistasjon eller brannstasjon uten og bli spurt spørsmål her i Norge sånn som i Calefornia ?
Hei!For å ta det siste spørsmålet ditt først: man får ikke mens når man er gravid. Når mensen kommer, er det et sikkert tegn på at man ikke er...
Jeg liker ikke å bo hjemme hos min familie. Vi krangler hele tiden.
Hei Takk for at du skriver til oss. Jeg forstår at dette er veldig slitsomt og vanskelig for deg! Når dere krangler hele tiden er det klart at ...
Foreldrene bruker vold mot meg. Hva skal jeg gjøre?
Hei og takk for at du skriver til ung.no!   Det er veldig leit å høre at du ikke har det bra hjemme. Du forteller at du ikke føler deg trygg hje...
Livet mitt ble endret etter graviditeten, men hva med barnevernet?
Hei Takk for at du skriver til oss.  Når jeg leser det du skriver, tenker jeg du har vært gjennom mye vondt i livet ditt og at du har strevd mye....
Akuttplassert
Hei Ut fra det du skriver, hører jeg at du har det veldig vanskelig. Da er det viktig å snakke med noen voksne du stoler på. Er det noen voksne de...
Hjelp fra NAV - barnevern
Hei Det lurt å ta i mot hjelp - både fra NAV og fra barnevernet. Barnevernet er til for å gi hjelp og støtte til barn og foreldre som trenger det...
Vil ikke at foreldrene mine skal miste foreldreretten
Hei Du skriver at du skal flytte hjemmefra, og barnevernet har sagt at foreldrene dine ikke skal foreldreretten for deg lengre. Du skirver ikke hvor ...
Ei veninne av meg fikk en liten gutt for noen månder siden, nå skal han i barnevernet, kan jeg bli fostermor?
Hei Det høres ut som du har fått et nært og godt forhold til den lille gutten, og jeg skjønner godt at du er fortvilet over at han nå bor i et b...
Jeg er redd for at han må flytte, hva skal jeg gjøre?
Hei!  Takk for at du skriver til oss.  Jeg forstår at du synes dette virker urettferdig og meningsløst.  Når det er sagt så skal barnevernet...
Redd for at barnevernet skal dukke opp
Hei Når du ikke har  hørt noe fra barnevernet siden 6. klasse så har de nok avsluttet saken. Jeg tror ikke du behøver å være redd for at de sk...
Kan barnevernet snakke med meg uten at mine foreldre vet det?
Hei Takk for at du stiller oss spørsmål. Dersom barnevernstjenesten får en bekymringsmelding angående et barn har de plikt å undersøke hvordan...
Hvorfor kan barnevernet ta en jentepå 6 år fra moren, og la lillesøster på under ett år bli igjen av mor?
Hei Det er vanskelig for meg å gi et svar på det uten å kjenne saken, men de har sikkert gjort en grundig vurdering av situasjonen. Kanskje har je...
  Kan barnevernet gripe inn så lenge man er under 23 år?  
Hei Dersom et barn har det vanskelig hjemme, kan barnevernet undersøke saken frem til ungdommen er 18 år. Dersom ungdommen får hjelp fra barnevern...
Se alle