Hopp til hovedinnholdet

Barnevernloven gjelder for alle barn i Norge

Paragraf (ung.no)
BARNEVERNLOVEN: gjelder for alle barn under 18 år og er til for å passe på at alle barn i Norge får nødvendig hjelp, omsorg og vokser opp i trygge omgivelser.

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at alle barn og unge i Norge, som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Dette formålet er fastsatt i barnevernlovens § 1-1.

Offentlig og kvalitetssikret
Paragraf (ung.no)
BARNEVERNLOVEN: gjelder for alle barn under 18 år og er til for å passe på at alle barn i Norge får nødvendig hjelp, omsorg og vokser opp i trygge omgivelser.

Barnevernlovens virkeområde

Barnevernloven gjelder i utgangspunktet for alle personer som oppholder seg i Norge, uavhengig av den enkeltes statsborgerskap og nasjonalitet. Dette fremgår av barnevernloven § 1-2. Det betyr at norsk barneverntjeneste har et ansvar for å sikre at alle barn som befinner seg i Norge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og skal videre bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. I utgangspunktet gjelder barnevernloven for alle barn som oppholder seg i Norge, selv om barnet formelt ikke er bosatt her. I prinsippet gjelder dette uansett om oppholdet i landet er av kortere (for eksempel ved ferieopphold) eller av lengre varighet. Av forarbeidene til barnevernloven fremgår det likevel at varigheten av et opphold i Norge vil ha betydning for hvilke tiltak som kan iverksettes av barnevernet. Det har også betydning hvilke tiltak barnevernet vurderer å igangsette. Hovedprinsippet er at midlertidige vedtak for å avverge akuttsituasjoner må kunne benyttes selv ved kortvarige opphold, mens inngrep av mer langvarig karakter (for eksempel vedtak om omsorgsovertakelse) kun vil komme på tale ved mer langvarig opphold i landet.

Fordi barnevernloven bare gjelder i Norge kan ikke norske myndigheter utøve noen myndighet utenfor landets grenser, verken overfor norske eller utenlandske statsborgere. Dersom norske myndigheter får kjennskap til at et norsk barn som oppholder seg i utlandet ikke blir ivaretatt av foreldrene og trenger hjelp, må derfor barneverntjenesten samarbeide med myndighetene i det landet barnet oppholder seg. Dersom det allerede før barnet forlot Norge er igangsatt undersøkelsessak på grunn av bekymring for barnets omsorgssituasjon, eller iverksatt hjelpetiltak i familien, bør barneverntjenesten sende en bekymringsmelding til barnevernmyndighetene i det landet barnet oppholder seg. Den norske ambassaden eller konsulat i vedkommende land vil kunne bistå alle som trenger hjelp til å kontakte riktige myndigheter.

Hvem gjelder barnevernloven for?

Tiltak etter barnevernloven kan iverksettes overfor alle barn under 18 år, som er myndighetsalderen i Norge. Dette gjelder uavhengig av om barnet har oppholdstillatelse i landet eller ikke. Dette betyr at loven kan komme til anvendelse både overfor barn som for eksempel søker asyl, enten alene (enslig mindreårige asylsøkere, EMA) eller sammen med sine foreldre, og overfor barn som har fått avslag på en asylsøknad og som skal forlate Norge. Dersom barnevernet mottar en bekymringsmelding for et barn som har asylsøkerstatus, skal meldingen følges opp etter samme prosedyrer som gjelder for andre barnevernssaker. Utlendingsmyndighetene vil fortsatt ha ansvar for behandlingen av barnets asylsøknad.

Grunnleggende prinsipper

Det er et overordnet prinsipp i barnevernloven at det skal legges avgjørende vekt på hva som er barnets beste. Barnets grunnleggende behov for beskyttelse og omsorg må derfor vektlegges framfor foreldrenes rettigheter. Hva som til enhver tid anses som barnets beste er stadig i utvikling. Utviklingen av de faglige vurderingene styres blant annet av ny forskning, systematisert kunnskap og endringer i kulturelle normer.

Hva som er barnets beste vil enkelte ganger være noe annet enn det foreldrene ønsker eller mener er best for sin egen del. Å foreta slike avveininger er blant de mest krevende oppgavene barnevernet står overfor. Barnevernet skal så langt som mulig være en forebyggende hjelpetjeneste. Dette betyr at tiltak etter loven først og fremst skal settes i verk for barnet og familien, i hjemmet. Til grunn for dette ligger det som omtales som det minste inngreps prinsipp; barnevernet skal ikke treffe mer inngripende tiltak enn det som er nødvendig.

FNs barnekonvensjon (barnekonvensjonen)

Betydningen av barnets beste som det overordnede prinsipp ble ytterligere styrket da Norge i 2003 inkorporerte FNs barnekonvensjon i norsk lovgivning. Barnekonvensjonen pålegger alle land som har godkjent (ratifisert) konvensjonen å respektere og garantere de rettigheter som konvensjonen fastslår, overfor ethvert barn som er innenfor deres jurisdiksjon. Konvensjonen er det mest sentrale folkerettslige instrument vi har til beskyttelse av barns rettigheter, og tar utgangspunkt i at det er den stat der barnet oppholder seg som har den generelle plikten til å beskytte barnet.

Du finner hele barnevernloven på lovdata.no

 

Kilde: Bufdir, barnevernet.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Mrs.
5
04.12.2015 19:14:59
Barnevernloven blir ikke følgt. Dette er det en hel del bevismateriale på. Barneverntjenesten i Norge mangler kompetente mennesker, og maktmisbruket av de ansatte er i overkant stort. Nå må snart Regjeringen ta grep!
Jente på 16år
0
01.09.2013 17:08:16
Hei, jeg går på videregående og må stå opp tidlig for å ta buss hver dag. jeg har veldig lyst til å flytte på hybel, men foreldrene mine nekter meg å flytte ut får jeg er 18år! hva gjør jeg?

Spørsmål og svar

Kan barnevernet komme og ta barnet?
Hei Takk for at du skriver til oss! Du har to konkrete spørsmål men det finnes dessverre ikke to konkrete svar på det du lurer på. Det jeg kan g...
Kom ut som homofil, ble mye krangling med foreldrene.
Hei gutt 15 år Så trist å høre at foreldrene dine ikke aksepterer deg som den du er! Skjønner godt at dette kjennes veldig vanskelig ut!Mitt rå...
Kan jeg saksøke moren min for omsorgssvikt?
Hei Takk for at du skriver til oss! Dine beskrivelser av hvordan du har hatt det i barndommen din, berører meg! Jeg kan godt forstå at du har hatt ...
Jeg har det vanskelig.
Hei jente, 13 år. Takk for at du skriver til Ung.no.Jeg forstår, ut fra det du forteller, at du har det veldig vanskelig. Det høres ut som at du ...
Blitt utsatt for vold hjemme flere ganger
Hei Du beskriver en alvorlig og bekymringsfull hjemmesituasjon med vold og trusler fra din far og hvilke konsekvenser det får for deg. Det er veld...
Tillitsbrudd? Har mista respekten for lærer, rådgiver og helsesøster.
Hei Det er forståelig at du mister respekten og tilliten til skolens ansatte og andre hjelpere, når de gir informasjon om deg videre til barneverne...
Gutt, 14 år. har det helt jævlig, alle slutter å bry seg. hva skal jeg gjøre?
Hei Takk for at du kontakter oss når du har det så vanskelig. Det må nok være utrolig vondt for deg å føle at alle slutter å bry seg når du e...
Kan jeg saksøke kommunen for omsorgssvikt ?
Hei Ut fra det du skriver skjønner jeg at du kan ha behov for å bearbeide det du har vært gjennom. Å saksøke kommunen for omsorgssvikt er mulig...
Hvorfor blir mange tenåringer tvunget i fosterhjem av Barnevernet, mens andre får bo alene?
Hei   Du reiser mange problemstillinger her, og det ser ut som om du har tenkt en del på disse spørsmålene. Nå kjenner ikke jeg de konkrete sak...
Hva skjer vis jeg klager på barnevernet til fylkesmannen ?  
Hei Det kommer an på hva som står i klagen, men normalt vil nok fylkesmannen lese klagen og kanskje spørre om mer informasjon fra den som klager. ...
Jeg har vært i barnevernet, vil barnevernet ta fra meg barnet mitt?
Hei Hei. Det er ingen automatikk i at ditt barn skal meldes til barnevernet fordi du selv har vært i barnevernet og har en diagnose. En barnevernsa...
Har opplevd vold og mobbing, hva skal jeg gjøre nå?
Hei Du skriver å fortelle om at du har opplevd mye vondt, av vold og mobbing i familien din.   Det er vondt å lese at dette fortsatte da du flytt...
Noen i psykisk helsetjeneste har sendt bekymringsmelding til barnevernet. Hun tror jeg vil ta livet mitt og det stemmer ikke!
Hei jente 14 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller oss hvordan du har det akkurat nå. Jeg forstår at dette er veldig vanskelig f...
Hvorfor må man bruke så mye tvang på barn og unge?
Hei Takk for at du skriver til ung.no! Det er et godt spørsmål du stiller. I utgangspunktet har ikke voksne rett til å utøve tvang på barn og un...
Klage på barnevernet
Hei Det du beskriver høres ikke greit ut. Jeg foreslår at du klager på barnevernet til fylkesmannen i fylket der du bor. Jeg legger ved en link t...
Jeg ønsker ikke at faren min skal ha foreldrerett for meg.
Hei Så fint at du tar kontakt med oss når det er ting som er vrient :-) Du ønsker ikke at faren din skal ha foreldrerett - eller foreldreansvar, ...
Bor i fosterhjem. bod hær i 7 måndta nu snart...vil heim mer en alt!
Hei   Det er spesielt vanskelig å slå seg til ro og trives i et fosterhjem dersom en er uenig i barneverntjenestens vurderinger og Fylkesnemnda s...
Kan barnevernet hente et barn uten foreldrenes samtykke?
Hei Dersom det er fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å bli hjemme, kan barnevernet fatte et vedtak om at barnet skal hasteflytte. D...
Se alle