Hopp til hovedinnholdet

Barnevernloven gjelder for alle barn i Norge

Paragraf (ung.no)
BARNEVERNLOVEN: gjelder for alle barn under 18 år og er til for å passe på at alle barn i Norge får nødvendig hjelp, omsorg og vokser opp i trygge omgivelser.

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at alle barn og unge i Norge, som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Dette formålet er fastsatt i barnevernlovens § 1-1.

Offentlig og kvalitetssikret
Paragraf (ung.no)
BARNEVERNLOVEN: gjelder for alle barn under 18 år og er til for å passe på at alle barn i Norge får nødvendig hjelp, omsorg og vokser opp i trygge omgivelser.

Barnevernlovens virkeområde

Barnevernloven gjelder i utgangspunktet for alle personer som oppholder seg i Norge, uavhengig av den enkeltes statsborgerskap og nasjonalitet. Dette fremgår av barnevernloven § 1-2. Det betyr at norsk barneverntjeneste har et ansvar for å sikre at alle barn som befinner seg i Norge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og skal videre bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. I utgangspunktet gjelder barnevernloven for alle barn som oppholder seg i Norge, selv om barnet formelt ikke er bosatt her. I prinsippet gjelder dette uansett om oppholdet i landet er av kortere (for eksempel ved ferieopphold) eller av lengre varighet. Av forarbeidene til barnevernloven fremgår det likevel at varigheten av et opphold i Norge vil ha betydning for hvilke tiltak som kan iverksettes av barnevernet. Det har også betydning hvilke tiltak barnevernet vurderer å igangsette. Hovedprinsippet er at midlertidige vedtak for å avverge akuttsituasjoner må kunne benyttes selv ved kortvarige opphold, mens inngrep av mer langvarig karakter (for eksempel vedtak om omsorgsovertakelse) kun vil komme på tale ved mer langvarig opphold i landet.

Fordi barnevernloven bare gjelder i Norge kan ikke norske myndigheter utøve noen myndighet utenfor landets grenser, verken overfor norske eller utenlandske statsborgere. Dersom norske myndigheter får kjennskap til at et norsk barn som oppholder seg i utlandet ikke blir ivaretatt av foreldrene og trenger hjelp, må derfor barneverntjenesten samarbeide med myndighetene i det landet barnet oppholder seg. Dersom det allerede før barnet forlot Norge er igangsatt undersøkelsessak på grunn av bekymring for barnets omsorgssituasjon, eller iverksatt hjelpetiltak i familien, bør barneverntjenesten sende en bekymringsmelding til barnevernmyndighetene i det landet barnet oppholder seg. Den norske ambassaden eller konsulat i vedkommende land vil kunne bistå alle som trenger hjelp til å kontakte riktige myndigheter.

Hvem gjelder barnevernloven for?

Tiltak etter barnevernloven kan iverksettes overfor alle barn under 18 år, som er myndighetsalderen i Norge. Dette gjelder uavhengig av om barnet har oppholdstillatelse i landet eller ikke. Dette betyr at loven kan komme til anvendelse både overfor barn som for eksempel søker asyl, enten alene (enslig mindreårige asylsøkere, EMA) eller sammen med sine foreldre, og overfor barn som har fått avslag på en asylsøknad og som skal forlate Norge. Dersom barnevernet mottar en bekymringsmelding for et barn som har asylsøkerstatus, skal meldingen følges opp etter samme prosedyrer som gjelder for andre barnevernssaker. Utlendingsmyndighetene vil fortsatt ha ansvar for behandlingen av barnets asylsøknad.

Grunnleggende prinsipper

Det er et overordnet prinsipp i barnevernloven at det skal legges avgjørende vekt på hva som er barnets beste. Barnets grunnleggende behov for beskyttelse og omsorg må derfor vektlegges framfor foreldrenes rettigheter. Hva som til enhver tid anses som barnets beste er stadig i utvikling. Utviklingen av de faglige vurderingene styres blant annet av ny forskning, systematisert kunnskap og endringer i kulturelle normer.

Hva som er barnets beste vil enkelte ganger være noe annet enn det foreldrene ønsker eller mener er best for sin egen del. Å foreta slike avveininger er blant de mest krevende oppgavene barnevernet står overfor. Barnevernet skal så langt som mulig være en forebyggende hjelpetjeneste. Dette betyr at tiltak etter loven først og fremst skal settes i verk for barnet og familien, i hjemmet. Til grunn for dette ligger det som omtales som det minste inngreps prinsipp; barnevernet skal ikke treffe mer inngripende tiltak enn det som er nødvendig.

FNs barnekonvensjon (barnekonvensjonen)

Betydningen av barnets beste som det overordnede prinsipp ble ytterligere styrket da Norge i 2003 inkorporerte FNs barnekonvensjon i norsk lovgivning. Barnekonvensjonen pålegger alle land som har godkjent (ratifisert) konvensjonen å respektere og garantere de rettigheter som konvensjonen fastslår, overfor ethvert barn som er innenfor deres jurisdiksjon. Konvensjonen er det mest sentrale folkerettslige instrument vi har til beskyttelse av barns rettigheter, og tar utgangspunkt i at det er den stat der barnet oppholder seg som har den generelle plikten til å beskytte barnet.

Du finner hele barnevernloven på lovdata.no

 

Kilde: Bufdir, barnevernet.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Vi har blitt anmeldt av kontaktlæreren til barna våre!
Hei Jeg forstår at dere er fortvilte! Det må være vondt å frykte for at barna deres skal bli tatt vekk fra dere.Dere skriver at kontaktlæreren t...
Kan jeg saksøke moren min for omsorgssvikt?
Hei Takk for at du skriver til oss! Dine beskrivelser av hvordan du har hatt det i barndommen din, berører meg! Jeg kan godt forstå at du har hatt ...
Tillitsbrudd? Har mista respekten for lærer, rådgiver og helsesøster.
Hei Det er forståelig at du mister respekten og tilliten til skolens ansatte og andre hjelpere, når de gir informasjon om deg videre til barneverne...
Fortalt om vold - frykt for følgene
Hei jente 13 år. Ut fra det du skriver, så forstår jeg det slik at du har fortalt på skolen at kjæresten din blir slått hjemme. Da har de kont...
Blitt utsatt for vold hjemme flere ganger
Hei Du beskriver en alvorlig og bekymringsfull hjemmesituasjon med vold og trusler fra din far og hvilke konsekvenser det får for deg. Det er veld...
Hater barnevernet
Hei jente 13 år Det er trist at du har en sånn opplevelse av barnevernet. Du sier ikke noe om hva som har skjedd, men kanskje de har bestemt noe so...
Kom ut som homofil, ble mye krangling med foreldrene.
Hei gutt 15 år Så trist å høre at foreldrene dine ikke aksepterer deg som den du er! Skjønner godt at dette kjennes veldig vanskelig ut!Mitt rå...
Kan mor til kjæresten min sjekke hennes meldinger og nekte henne og være sammen med meg? Hva kan kjæresten min gjøre dersom hun ikke trives hjemme.
Hei Takk for at du skriver til oss. Forstår at det ble et stort problem for deg når de oppdaget at du hadde drukket alkohol. Det jo tross alt ul...
Hvorfor må man bruke så mye tvang på barn og unge?
Hei Takk for at du skriver til ung.no! Det er et godt spørsmål du stiller. I utgangspunktet har ikke voksne rett til å utøve tvang på barn og un...
Hva skjer vis jeg klager på barnevernet til fylkesmannen ?  
Hei Det kommer an på hva som står i klagen, men normalt vil nok fylkesmannen lese klagen og kanskje spørre om mer informasjon fra den som klager. ...
Grunnløs bekymringsmelding
Hei Når barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding har de en uke på å  vurdere om de skal undersøke saken. Dersom de vurdere meldingen som ...
Kan treneren skade oss på trening?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Nei, treneren din har ikke lov å skade dere på trening. Uhell kan jo alltid skje, og i enkelte tilfeller kan det f...
Jeg har det vanskelig.
Hei jente, 13 år. Takk for at du skriver til Ung.no.Jeg forstår, ut fra det du forteller, at du har det veldig vanskelig. Det høres ut som at du ...
Gutt, 14 år. har det helt jævlig, alle slutter å bry seg. hva skal jeg gjøre?
Hei Takk for at du kontakter oss når du har det så vanskelig. Det må nok være utrolig vondt for deg å føle at alle slutter å bry seg når du e...
Kan jeg saksøke kommunen for omsorgssvikt ?
Hei Ut fra det du skriver skjønner jeg at du kan ha behov for å bearbeide det du har vært gjennom. Å saksøke kommunen for omsorgssvikt er mulig...
Kan barnevernet komme og ta barnet?
Hei Takk for at du skriver til oss! Du har to konkrete spørsmål men det finnes dessverre ikke to konkrete svar på det du lurer på. Det jeg kan g...
Bor i fosterhjem - vil møte søsknene mine
Kjære deg! Du forteller om mange store, vonde opplevelser i livet og jeg forstår godt at du har det vanskelig. Jeg er helt enig med deg - når man...
Se alle