Dette gjelder alle grupper norske barn som av ulike grunner oppholder seg i utlandet som følge av foreldrenes arbeide/bosetting/engasjement utenfor Norge.

For barn av voksne som jobber på utenriksstasjoner i andre land

Når det gjelder departementer med ansvar for utestasjoneringer opplyser både Utdanningsdepartementet (UD) og forsvarsdepartementet(FD) å ha rutiner for å ivareta sine ansatte og deres familier både før, under og etter utenlandsoppholdet.

Skole/språk/undervisning

Departementene er enige om at det først og fremst er på områdene skole/språk/undervisning i utlandet at barna kan få til dels store problemer, og at barn med spesielle behov, fysisk, psykisk og sosialt er i en særlig utsatt posisjon. Dette samsvarer med opplysningene IBAN kan gi.

Legge opp best mulig undervisning

Kunnskapsdepartementet (FD) har ansvaret for godkjenning av, tilskuddet til og tilsynet med de private skolene i utlandet. UFD v/fylkesmannen i Oslo og Akershus har en pedagogisk-psykologisk tjeneste for skoler i utlandet som skal hjelpe til ved vurderinger av elevers behov for spesialundervisning og hjelpe skolene i arbeidet med å legge opplæring til rette for elever med særskilte behov. Hvis det er nødvendig å styrke tilbudene til utsatte barn ser de at det er best å gjøre dette i samarbeid med skolene i stedet for å bygge ut et nytt hjelpapparat.

Hvor skal man ta kontakt om det ikke går så bra?

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en veileder om hvor barn og voksne kan henvende seg dersom det oppstår problemer. Denne veilederen blir sendt ut til skoler der det går norske elever, til norske utenriksstasjoner, sjømannskirker og til turoperatører som selger langtidsopphold. Dermed vil den kunne nå også de barna som ikke har tilknytning til norske utenlandsskoler.

Barnevern i andre land

Barnevernets mulighet til å hjelpe barn som bor i andre land er begrenset ettersom norsk barnevernlovgivning bare gjelder så lenge barnet oppholder seg i Norge.

Om familien er kjent for barneverntjenesten før utreise, kan kommunen sende en bekymringsmelding til barnevernet i vertslandet med anmodning om å følge opp familien. Det vil likevel være opp til barnevernmyndighetene i det landet man er i om og eventuelt på hvilken måte saken skal følges opp.