Hopp til hovedinnholdet

Hva er demokrati?

Stortinget i Oslo (colourbox.com)
DEMOKRATI: Å ha demokrati betyr at det er flertallet som bestemmer. Dette betyr at folket skal ha lik innflytelse på lover og regler i samfunnet.

Norge regnes som et av de mest demokratiske landene i verden. Men hva er egentlig et demokrati, og hvordan kan du være med å påvirke?

Offentlig og kvalitetssikret
Stortinget i Oslo (colourbox.com)
DEMOKRATI: Å ha demokrati betyr at det er flertallet som bestemmer. Dette betyr at folket skal ha lik innflytelse på lover og regler i samfunnet.

Demokrati viser til en styreform hvor folket bestemmer. Det finnes derimot mange ulike oppfatninger om hva som menes med «folket», hvordan og i hvilke saker «folket» skal påvirke, og hva slags forutsetninger som må være oppfylt for at det skal være et demokrati.

Folkestyre

Ifølge Store Norske leksikon er demokrati en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. Innbyggerne i landet deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter til å delta.

Demokrati skiller seg fra andre styreformer hvor det enten er bare én person som bestemmer (enevelde), en liten gruppe styrer (oligarki) eller de best kvalifiserte styrer (meritokrati). I dag er det flere land som har frie valg, og/eller kaller seg demokratiske, selv om folket i prinsippet ikke har påvirkningskraft over de som styrer. Eksempelvis er Den demokratiske republikken Kongo rangert som et av de minst demokratiske landene i The Economist sin Demokrati-indeks fra 2018. I den samme oversikten ligger Norge på topp.

 

Representativt demokrati

De fleste demokratiene i verden i dag er representative demokrati (kalles også indirekte demokrati). Folket velger representanter til å styre for seg. Dette skjer ved frie valg, hvor alle med stemmerett kan stemme på den personen/det partiet de ønsker skal styre. Folket kan også delta i demokratiet ved å stille opp som kandidater til ulike politiske verv i slike valg.

I Norge, og andre moderne demokratier, er det ofte også innslag av direkte demokrati. I prinsippet gjelder dette i nasjonale folkeavstemninger om konkrete saker. I Norge er disse folkeavstemningen ikke bindene, og Stortinget kan velge å ikke høre på dem. Siden 1905 har det vært avhold seks nasjonale folkeavstemninger i Norge. På lokalt nivå er det mer normalt med folkeavstemninger, eksempelvis hadde flere norske kommuner folkeavstemning om kommunesammenslåing i 2015 og 2016.

Stemmerett

Det er flere måter å delta i demokratiet på. Den vanligste måten å påvirke på, er gjennom å bruke stemmeretten sin. Stemmeretten i Norge er allmenn, noe som innebærer at stemmeretten ikke er innskrenket på bakgrunn av kjønn, religion, etnisitet, eiendomsbesittelse eller andre gruppeinndelinger. Retten til å stemme ved valg i Norge er regulert gjennom valgloven og denne stiller ulike krav til hva som kreves for å ha stemmerett. Du kan lese mer om hvem som har stemmerett i artikkelen under.

 

Ungdoms stemme er viktig

Dersom du fyller 18 år i valgåret, har du stemmerett. Dessverre er unge mennesker en av de gruppene i Norge med lavest valgoppslutning. Hvis det er få mennesker som bruker stemmeretten eller bestemte grupper ikke bruker den, vil de ha mindre påvirkningskraft. For noen kan det virke skremmende å stemme for første gang. Dersom du trenger noen tips til å velge hvilket parti du skal stemme på, kan du lese denne artikkelen.

Ytringsfrihet er en viktig demokratisk verdi, og i Norge er retten til ytringsfrihet beskyttet gjennom Grunnloven. Som ungdom kan du blant annet delta i debatter om tema som du bryr deg om, skrive leserinnlegg i aviser, eller ytre dine meninger på sosiale medier. I artikkelen under kan du lese mer om hvordan du kan være med å påvirke. At unges stemme blir hørt er svært viktig, og er med på å styrke demokratiet.

 

Demokratiske verdier

Hvilke forutsetninger som må være oppfylt for å kunne være et fullstendig demokrati er det noen ulike oppfatninger om, men enkelte verdier ligger i bunn. I følge Store norske leksikon må et land ha demokratiske regler og institusjoner som virker, og demokratiske rettigheter må respekteres for at det skal være et demokratisk styre. I Norge er disse demokratiske institusjonene som følgende: Stortinget (lovgivende), Regjeringen (utøvende) og Domstolene (dømmende). I tillegg regnes ofte mediene som den fjerde statsmakt, siden de er en viktig kilde til kunnskap om politikk og et sted for meningsytringer og diskusjon.

Viktige demokratiske rettigheter som må være tilfredsstilt er blant annet: ytringsfrihet, stemmerett, organisasjonsfrihet, religionsfrihet og likestilling. Et annet viktig prinsipp i et demokrati er vern av mindretallet. I et demokrati er det flertallet som bestemmer, men det er svært viktig at også minoriteters stemme blir hørt, og at deres rettigheter ivaretas. Politikk utformes og vedtas på bakgrunn av offentlig debatt.

 

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
09.05.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Direkte og indirekte demokrati.
Hei Ta en kikk på artikkelen om demokrati som jeg legger ved under, der kan du lese mer om dette. Der står det bl.a. om direkte og indirektre demok...
Fordeler demokrati.
Hei Du kan lese mer om dette i artikkelen "Hva er demokrati" her på ung.no. Det aller beste med demokrati er at alle i et samfunn har lov og rett t...
Hva kjennetegner demokrati?
Hei! I artikkelen under står det noe om kjennetegnene ved et demokrati. I tillegg får du noen lenker hvis du vil lese mer.  Hilsen redaksjonen...
Hva er indirekte demokrati?
Hei Indirekte demokrati er et annet ord for representativt demokrati. Kikker du på artikkelen under kan du lese mer om dette - der står det:   E...
hvilket land har demokrati?
Hei Det finnes grader av demokrati, men hvis man teller land som har et fullt utviklet demokrati, er det ikke mer enn 12 % av verdens land som har de...
Spørsmål om valg og politiske partier
Hei Det er mange som ikke kan så mye om norsk politikk, og dette er ikke noe du trenger å være flau for. Det er faktisk ganske vanlig å ikke kunn...
Forskjellen på indirekte demokrati og direkte demokrati?
Hei Tar du en kikk på artikkelen "Hva er demokrati?" her på ung.no er forskjellen på direkte og indirekte (representativt) demokrati forklart enke...
Kan du forklare hva demokrati er på en enkel måte?
Hei I artikkelen "Hva er demokrati?" her på ung.no har vi forklart dette ganske greit, også med eksempler på forskjellige typer demokrati. Les ogs...
Kan noen forklare meg litt om demokrati her i Norge?
Hei, Dette høres ut som en skoleoppgave. Det er ikke meningen at vi skal svare skoleoppgaver i denne tjenesten. Det er mange som spør oss om hjelp ...
Er det mulig å få litt meir informasjon om demokratiet og ytringsfrihet?
Hei Du kan lese mer om dette på våre emner "Demokrati" og "Ytringsfrihet". Der finner du både arikler om emnene og lenker til eksterne sider med n...
Er det lov og flagge med sørstatsflagg offentlig? På 17 mai og for eksempel.
Hei Det er ikke noe forbud i lov mot å flagge med andre lands flagg, eller med sørstatsflagget, på privat eiendom f.eks. på 17. mai. Men det kan ...
Forskjellen mellom demokrati og elevdemokrati ?
Hei, og takk for spørsmål! Demokrati betyr folkestyre. Oftest snakker man om demokrati som styreformen i et land. Elevdemokrati kan man si betyr at...
Når og hvor oppstod Demokratiet?
Hei Hm? Høres ut som en skoleoppgave ;-) Da er det din oppgave å finne svaret selv, og et godt sted å starte er artikkelen under (der finner du sv...
Nevn noen forhold som kan true/ hemme demokratiet.
Hei Dette høres ut som en skoleoppgave ;-) Du får lese deg opp på demokrati og tenke gjennom dette selv. Les mer på ung.no/demokrati, let i lære...
Kan dere si alt dere vet om demokrati
Hei Det høres ut som om duhar en skoleoppgave?Jeg kan ikke skrive alt jeg vet om demokrati, men legger ved  artikler omd et under svaret. . Lurt å...
Se alle