Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
Trist jente (colourbox.com) #ikkegreit #ikkehemmelig
Trist jente (colourbox.com) #ikkegreit #ikkehemmelig

A-Å

Leie bolig? Dette må du vite om leiekontrakten!

Gutt og jente maler
LEIE BOLIG? Er du under 18 år er det foreldrene dine som må inngå en leiekontrakt for deg, fordi de fremdeles er juridisk og økonomisk ansvarlige for deg.

Kan du skrive leiekontrakt når du er under 18 år? Kan utleier øke husleien når han vil? Her får du svar på noen av de vanligste spørsmålene om å leie bolig!

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt og jente maler
LEIE BOLIG? Er du under 18 år er det foreldrene dine som må inngå en leiekontrakt for deg, fordi de fremdeles er juridisk og økonomisk ansvarlige for deg.

Kan du undertegne leiekontrakt når du er under 18 år?

Nei. Så lenge du er mindreårig er det foreldrene dine som har ansvaret for deg, både økonomisk og juridisk. Det innebærer blant annet at du ikke kan inngå bindende avtaler, slik som husleieavtaler, når du er under 18 år.


Hva må en husleiekontrakt inneholde?

Det er veldig lurt å bruke en standard husleiekontrakt fra for eksempel Forbrukerrådet eller Leieboerforeningen når du skal skrive en husleiekontrakt. Hvis utleier vil bruke en annen type kontrakt er det veldig viktig å lese alt som står veldig nøye. Kontrakten til Forbrukerrådet finner du her, og kontrakten til Leieboerforeningen finner du her.

Les mer om rettigheter og kontrakt for deg som skal leie bolig her!

Her kan du finne sjekkliste for leie av bolig og lese mer om husleieregler

 

Over hvor lang tid må en leiekontrakt gå?

Tidsbestemt kontrakt

I en tidsbestemt husleiekontrakt går det klart frem av kontrakten hvilken dato leieforholdet skal opphøre. Leieforholdet opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leieperioden.

Utleieren trenger dermed ikke sende en oppsigelse. Når leieavtalen utløper, har du som leietaker plikt til å flytte ut. Gjør du ikke det, må utleieren sende en skriftlig flytteoppfordring før det har gått tre måneder.

Hvis utleier ikke gir slik flytteoppfordring, går leieforholdet over til å bli tidsubestemt. Da har du som leietaker rett til å bli boende til leieforholdet blir sagt opp etter lovens regler for tidsubestemte leieavtaler.

 

Tidsubestemt kontrakt

I slike kontrakter er det ikke avtalt noen tidsbegrensning for når leietiden utløper. Dere kan fritt avtale hvor lang oppsigelsesfristen skal være og hvordan den skal beregnes. Er det ikke avtalt noe, er oppsigelsesfristen tre måneder.

Oppsigelsesfristen begynner å løpe fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er foretatt.

Hvis du har en tidsubestemt leiekontrakt, kan utleieren bare si opp i disse tilfellene:

 • husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som tilhører husstanden
 • eiendommen skal rives eller bygges om, slik at husrommet må tømmes
 • du har misligholdt leieavtalen
 • det foreligger annen saklig grunn

Hva som kan være saklig grunn må avgjøres konkret, men et eksempel kan være at utleier skal selge boligen og ikke ønsker at denne selges med leietaker.

Dersom utleier begrunner oppsigelsen i noe annet enn de fire punktene loven nevner, vil oppsigelsen være ugyldig, og den kan ikke gjøres gjeldende mot leietaker.

Husleieloven stiller krav til utleierens oppsigelse. Oppsigelsen skal være skriftlig og begrunnet. Den skal også opplyse om at man kan protestere skriftlig til utleieren innen en måned etter at oppsigelsen er mottatt.

Det skal også stå at dersom du som leietaker ikke protesterer innen fristen, taper du retten til å hevde at oppsigelsen er i strid med loven, og at utleier i så fall kan begjære tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven. Dersom oppsigelsen ikke inneholder det loven krever, vil den være ugyldig.

 

Saklig oppsigelse

For at utleier skal kunne si opp leiekontrakten må han ha en saklig grunn, men samtidig må oppsigelsen være rimelig. Det betyr at utleieren din skal vurdere behovet du har for å bli boende opp mot hans eget behov for å bruke boligen til noe annet. Utleieren må også vurdere hvor enkelt eller vanskelig det blir for deg å finne en ny plass å bo.

Dette har noe å si for hvor gode sjanser du har til å bli boende i boligen:

 • du eller noen av dem du bor med (familie) har sykdommer eller bevegelseshemninger som gjør det vanskelig å bo eller flytte til et annet sted
 • hvis du har barn i barnehage- eller skolekretsen hvor dere bor.
 • hvor gammel du er, hvor lang tid du har bodd i boligen, og hvilken tilknytning du har til området.

Det som derimot kan gjøre at du har liten sjanse til å bli boende, er hvis du ikke har holdt avtalen som står i leiekontrakten – for eksempel at du ikke betaler husleie. Du kan likevel ha en sjanse, for det kommer an på hvor alvorlig det er at du ikke holder kontrakten. Hvis det er veldig alvorlig er det nok at utleieren har bevis for at du ikke holder leiekontrakten, og da kan du som leietaker sies opp med gyldig grunn.

Det må altså gjøres vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Hvis leietakeren ikke godtar oppsigelsen fra utleier, og dere ikke kommer til enighet, så kan utleier saksøke deg som leietaker og saken må løses i Husleietvistutvalget eller Forliksrådet/ Tingretten.

 

Kan utleier øke husleien når som helst?

Når husleien er satt og avtalen inngått, kan ikke utleier øke husleien som han ønsker. I et løpende leieforhold er det kun to lovlige måter å øke husleien på.

1. Utleier kan kun kreve husleieøkning i samsvar med konsumprisindeksen en gang i året. Dette kan kun skje dersom utleier har gitt minst én måneds skriftlig varsel. Husleieøkning kan først kreves ett år etter at avtalen er inngått, og tilsvarende kan du som leietaker kreve at husleien settes ned tilsvarende ved nedgang i konsumprisindeksen. Les mer om konsumprisindeksen her!

2. Har leieforholdet vart i minst 2 1/2 år, kan utleier kreve at leien blir tilpasset gjengs leie. Endringen kan imidlertid komme tidligst seks måneder etter at utleier har sendt skriftlig krav. Leieren må altså ha bodd i boligen i minst tre år før husleien tilpasses gjengs leie. Skulle gjengs leie være lavere enn husleien du betaler, kan du på samme vilkår kreve husleien satt ned til gjengs leie.

Gjengs leie regnes ut ved å sammenlikne liknende husrom og avtalevilkår. Du skal altså sammenlikne både med boliger av lik størrelse, beliggenhet og standard, i tillegg til avtalevilkår, slik som oppsigelsestid.


 

Kan utleier kaste deg ut?

Utleieren kan aldri på egen hånd kaste deg ut, for eksempel ved fysisk å fjerne leietakerens møbler og innbo, bytte ut låser eller på andre måter fysisk hindre din adgang til boligen. Det er bare namsmyndighetene/politiet som kan kaste ut leietakere etter at saken har vært avgjort i domstolene.

Det finnes likevel noen unntak fra regelen.

 • For eksempel kan utleier gå direkte til namsmyndighetene for å få deg kastet ut hvis det står i kontrakten at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien ikke blir betalt.
 • Hvis leieavtalen opphører etter for eksempel 3 år, og du ikke flytter som avtalt.
 • Hvis utleier sier opp et leieforhold etter husleieloven og du ikke protesterer skriftlig til utleieren innen fristen på én måned.
 • Hvis foreligger forhold som gjør det åpenbart at utleieren hadde adgang til å heve leieavtalen, for eksempel hvis du har ramponert boligen og påført utleieren et stort økonomisk tap

.

 

Kan kjæresten din flytte inn?

I henhold til husleieloven har du rett til å ta opp samboeren din i husstanden. Om du har tenkt til å flytte inn sammen med kjæresten din blir vedkommende din samboer, og utleier kan da ikke nekte at samboeren flytter inn. Utleier kan ikke kreve høyere leie, eller andre endringer i kontrakten.


Kan utleier låse seg inn i leiligheten din?

Mange huseiere tror at de i kraft av eiendomsretten til bygningen har rett til å komme inn i den utleide leiligheten når de vil. Men slik er det ikke absolutt ikke.

Inne i leiligheten er det du som er sjefen. Du kan selv bestemme hvem som skal få komme inn, og hvem som ikke får det. Utleieren har i utgangspunktet ingen større rett til å få komme inn i leiligheten enn en hvilken som helst dørselger. At det er utleieren som eier leiligheten, har ingen ting med saken å gjøre.

En del utleiere har ofte nøkkel til boligen. Dette har han i utgangspunktet ingen rett til. Skal utleier ha en slik rett skal det i såfall være uttrykkelig avtalt mellom partene, f. eks. ved at det står i leiekontrakten. Men selv om det skulle være avtalt at utleier har rett til nøkkel, er det ikke dermed sagt at han har rett til å bruke nøkelen. Vil utleier inn i leiligheten, må han avtale dette med leieboeren med mindre det er for å avverge skade.


 

Hva gjør du hvis boligen har feil og/eller mangler?

Det kan være en feil eller en mangel ved leiligheten dersom:

 • boligen ikke er i den standen dere avtalte
 • hvis utleieren har gitt feil opplysninger eller holdt tilbake viktige opplysninger om boligen i forbindelse med avtaleinngåelsen
 • hvis utleieren ikke oppfyller de pliktene han har med hensyn til ro og orden, vedlikehold med mer

Vær imidlertid oppmerksom på at man fritt kan avtale hvilken stand boligen skal være i ved overtakelsen. Det betyr at forhold du kjente til da du inngikk avtalen, vanskelig kan gjøres gjeldende som feil eller mangel.

Dersom du likevel mener at boligen har en mangel, må du klage (reklamere) til utleieren så raskt som mulig. Utleieren har plikt til å utbedre mangler. Dersom utleieren ikke gjør dette, kan du kreve avslag i leien, holde tilbake husleie, heve avtalen dersom mangelen er vesentlig, og i visse tilfeller kreve erstatning. Ler mer om hvordan du går fram her!


 

Krev depositumkonto

Depositum er for å sikre at utleier får husleie eller erstattet ting som du ødelegger og ikke har penger til å erstatte. Den skal settes på egen depositumskonto av utleier og den skal stå i ditt navn. Studentsamskipnadene er unntatt. De kan sette pengene inn på en felles konto. Utleier skal betale kostnaden for kontoen.

Sett aldri depositum inn på utleiers personlige konto. Da har du har ingen kontroll, og det kan bli vanskelig å få igjen pengene.

Ikke sjelden blir det uenighet om skader på boligen i etterkant, eller utleier kan hevde at noe er blitt borte. Du kan sikre deg mot erstatningskrav ved å bruke vårt overtakelses- og tilbakeleveringsskjema. Ta bilder og skriv ned hvilke skader som allerede finnes i leiligheten når du overtar den, så du ikke får skylden for herjingene til tidligere leietagere.

Her finner du Forbrukerrådets overtakelses- og tilbakeleveringsskjema.

 

Fortsatt noe du lurer på? Les mer om å flytte hjemmefra her eller spør Ungs panel bestående av fagpersoner gjennom vår spørretjeneste her !


 

Kilde: Forbrukerrådet

Leieboerforeningen

Boligjegeren

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Hanaan
1
08.09.2015 18:22:21
Hei er en jente på 20 år er lei av å bo hjemme tenkte å bo for meg selv.... lurer på om jeg får støtte fra nav eller noe
nina
1
05.05.2015 18:23:59
Hei er en jente på 18 år blir 19 om en måne er lei av å bo hjemme med all stresse fra hele familien tenkte å bo for meg selv.... lurer på om eg får støtte fra nav eller noe
nina
1
05.05.2015 18:22:31
Hei er en jente på 18 år blir 19 om en måne er lei av å må hjemme med all stresse fra hele familien tenkte å bo for meg selv.... lurer på om eg får støtte fra nav eller noe
mann 19
0
26.05.2014 13:28:41
har 29897893423478,6348627836478 000000340 kr igjen
mann19(fake)
2
03.07.2014 19:17:05
TrollerePÅung.no
mann 19
3
26.05.2014 13:27:55
pusset opp for 78,498 000
mann 19
1
26.05.2014 13:27:20
kjøpte en bolig til 16,300 000

Spørsmål og svar

Jeg er 17 år og ønsker å flytte ut. Kan NAV hjelpe?
Hei og takk for at du skriver til oss. Ut i fra det du skriver så høres det ut som du har det litt vanskelig hjemme. Det er viktig at du fortsetter...
Depositum f.eks: 12 000 skal man gi det hver måned eller er det bare første gangen?
Hei Depositum er bare en engangssum. Det skal stå på en depositumskonto i banken i ditt navn, den skal være avsperret av deg og utleier i felleska...
Har lyst til å bo i kollektiv, og trenger en del informasjon.
Hei Beklager sent svar. Om man trives best med å bo i kollektiv eller for seg selv er nok veldig individuelt, men det å bo i kollektvi kan være ve...
Venn som mobbes og plages hjemme
Hei Det er bra at denne vennen får støtte av dere.  Det høres ikke ut som han har det bra hjemme.  Det du beskriver med spytting og mobbing er j...
Ønsker å flytte hjemmefra, kan NAV hjelpe meg økonomisk?
Hei, og takk for at du skriver til oss. Det finnes støtteordninger fra NAV som du kan søke på hvis du ikke har nok penger til å betale husleie, s...
Sliter økonomisk når hun må betale for 2 leiligheter i 3 mnd.
Hei Jeg forstår at du er kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. Men det er godt å lese at du har kommet deg ut av samboerskapet hvor du ble ut...
Hvor mye koster strøm i måneden?
Hei Så spennende å skulle flytte! Jeg skulle gjerne ha svart deg konkret på hvor mye det koster med strøm, men det vil variere så veldig ut fra...
Sokkelleiligheten vi bor i er ikke lydisolert og vi plages av bråk. Hva kan vi gjøre?
Hei Dersom lydnivået er særlig høyt, kan dette utgjøre en mangel etter Husleieloven. Utgangspunktet etter loven er at boligen skal være i vanlig...
Kan jeg kreve avslag i leien?
Hei Husleieloven § 5-7 handler om leieboerens krav på grunn av mangler som oppstår i leietiden. Der står det at dersom utleieren ikke oppfyller s...
Er det noe spesielt jeg må tenke på når jeg skal flytte i egen leilighet?
Hei, og tusen takk for ditt spørsmål! Nå vet vi lite om din situasjon, hva du kan betale i leie og hvor i Akershus du ønsker å bo. Leieprisene v...
Når må man betale depositum?
Hei Hvilket tidspunkt du må betale depositum avhenger av hva du blir enig med utleier om, men det er vanlig å betale dette før innflytting. Side...
Uenighet om tilbakebetaling av depositum for leie av bolig
Hei Forliksrådet er ikke utelukket og er nok det beste alternativet når det ikke finnes et husleietvistutvalg i fylket deres. Det er ikke vanskelig...
Hvor mye kan utleier øke husleien egentlig?
Hei Du har rett i at man bare kan regulere leieprisen med konsumprisindeksen eller regulere til gjengs leie. Regulering etter konsumprisindeksen kan ...
Hva må jeg ha når jeg flytter hjemmefra?
Hei, Takk for spørsmål!  Det er mye man kan trenge når man skal flytte. Mange leier bolig når man flytter hjemmefra. Noen leier møblert. Da t...
Leie leilighet
Hei   Leiligheter til leie finner du på finn.no eller i lokalavisen. Da må du ta kontakt med de som har laget annonsen og be om å få komme å s...
Kan jeg melde flytting til folkeregisteret før jeg flytter?
Hei Ingenting er bedre enn å ha ting unnagjort. Så snart du vet hvor du skal flytte så kan du melde inn ny adresse til Folkeregisteret. De skal jo...
Kan jeg flytte til Bergen for å gå på vgs?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Skjønner godt at du lurer. Dette er ikke en uvanlig problemstilling, så vi har faktisk skrevet en hel artikkelm om...
Noen tips når man skal flytte for seg selv?
Hei, Takk for spørsmål!Vi i ung.no har skrevet flere saker om å flytte for seg selv, så jeg legger ved noen av disse under svaret mitt og håper ...
Kan vi anmelde utleier for trakassering?
Hei Det er umulig for utenforstående å si hva som har skjedd i leiligheten og eventuelt hvilke skader som er påført osv. ? men at huseier skal se...
Innbrudd
Hei Det er på ingen måte love å bruke tvang og makt på egenhånd for å kaste noen ut av leiligheten. Dette er det bare politi/namsmann som har l...
Se alle