Er jeg forsikret?

Alle som bor i Norge er som hovedregel medlem i folketrygden. Folketrygden kan ses på som en type forsikring som skal gi økonomisk trygghet for landets beboere ved å sikre inntekt og kompensere for store utgifter man kan møte på i løpet av livet.

Skader du deg på skolen er det derfor Folketrygdloven som dekker kostnadene for behandling. Folketrygden kan også dekke mindre beløp til pleietrengende under 18 år via en hjelpestønad og/eller grunnstønad, eller hjelpe til med å dekke utgifter til tekniske innretninger i hjemmet.

Fra du fyller 18 år, kan det utbetales uføretrygd. Ut over dette, er det lite eller ingenting en familie får fra det offentlige i form av støtteordninger.

FAKTA

Hva dekker det offentlige?

 • Barn som er født uføre, eller unge som har blitt minst 50 prosent arbeidsuføre før de fyller 26 år, har blant annet krav på uføretrygd med tilleggsytelser etter særlige regler.
 • Foreldre har utvidet rett til omsorgspenger i forbindelse med kronisk sykt barn.
 • Foreldre kan få pleiepenger om de har omsorgen for et barn med livstruende sykdom eller et psykisk utviklingshemmet barn.
 • Grunnstønad og hjelpestønad dersom barnet har en varig sykdom eller funksjonshemning.
 • Tilskudd for tilpasning av bolig.
 • Gratis tannhelsetjeneste i aldersgruppen 0-18 år. Barn i aldersgruppen 19 til 20 år får tilbud om subsidiert tannhelsetjeneste.
Kilde: Finansnorge.no.

Trenger jeg annen forsikring i tillegg?

Selv om Folketrygden dekker mange av utgiftene en familie kan ha i forbindelse med sykdom, ulykker og lignende er det mange som mener at barneforsikring fungerer godt som en ekstra beskyttelse i tilfeller der de offentlige ordningene ikke dekker alle utgifter.

Barneforsikring kan muligens være et godt supplement til de offentlige ytelsene som gis, men det er opp til hver enkelt familie å bestemme om de ønsker å tegne en slik forsikring. I hovedsak skal det offentlige gi økonomisk sikkerhet til alle som bor i Norge, inkludert barn.

 

Hva dekker det offentlige?

 • Barn som er født uføre, eller unge som har blitt minst 50 prosent arbeidsuføre før de fyller 26 år, har blant annet krav på uføretrygd med tilleggsytelser etter særlige regler.
 • Foreldre har utvidet rett til omsorgspenger i forbindelse med kronisk sykt barn.
 • Foreldre kan få pleiepenger om de har omsorgen for et barn med livstruende sykdom eller et psykisk utviklingshemmet barn.
 • Grunnstønad og hjelpestønad dersom barnet har en varig sykdom eller funksjonshemning.
 • Tilskudd for tilpasning av bolig.
 • Gratis tannhelsetjeneste i aldersgruppen 0-18 år. Barn i aldersgruppen 19 til 20 år får tilbud om subsidiert tannhelsetjeneste.