Er du redd for å ikke kunne gå i bursdag eller på fritidsaktiviteter fordi familien ikke har penger til det?

I Norge skal barn og unge sikres en trygg oppvekst, og alle skal ha mulighet til å delta i skole- og fritidsaktiviteter, uavhengig av om foreldrene har en vanskelig økonomi.

Om sosialtjenesteloven

Sosialtjenesteloven har som formål å ivareta hjelpebehov som ikke dekkes av andre ordninger. Loven skal også bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordet tjenestetilbud.

Har ikke familien mulighet til å kjøpe klær eller annet utstyr du trenger for å delta på vanlige uteaktiviteter, bursdager eller andre merkedager, kan du få støtte til å kjøpe dette. Personer som ikke har tilstrekkelig med penger til å dekke sine levekostnader gjennom arbeid, egne midler eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har nemlig krav på stønad, ifølge § 18 i Sosialtjenesteloven.

Får man ikke stønad etter § 18, kan man innvilges støtte etter § 19, dersom det er helt urimelig å ikke gi hjelp. Trenger familien avkobling eller ferie, kan det for eksempel være aktuelt å innvilge økonomisk stønad etter denne paragrafen.

For å kunne få økonomisk stønad (støtte) må personen først utnytte alle andre inntektsmuligheter.

 

FAKTA

Har familien dårlig råd? Det skal ikke gå utover deg!
Sosialtjenesteloven har som formål å ivareta hjelpebehov som ikke dekkes av andre ordninger.
Loven skal også bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

NAV og kommunen

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) gir også tilskuddsmidler til ulike prosjekter som skal bekjempe fattigdom blant barn og unge. NAV gir disse midlene til kommunen, og de har også gitt tilskudd til prosjekter som utstyrsbanker, leksehjelp og ulike ferie- og fritidsaktiviteter. Noen av NAV-kontorene samarbeider også med frivillige organisasjoner og privat næringsliv lokalt. Kommunen du bor i har også ulike ordninger hvor du kan få økonomisk støtte, eller for eksempel låne utstyr til aktiviteter.

Disse tilbudene kan du delta på

Sliter familien økonomisk skal ikke dette gå ut over dine sosiale opplevelser. Derfor arrangeres flere ulike gratisaktiviteter og ferier for familier som trenger litt ekstra økonomisk støtte. Her er en oversikt over ulike aktiviteter både du og familien kan delta på, eller søke om å få være en del av:


Opplevelseskortet:

Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører, NAV og kommunene som arbeider med å gi barn og unge gratis tilgang til kultur- og fritidsaktiviteter.

For mange familier betyr det mye å slippe og stresse med penger til aktiviteter man ikke har råd til, og barna i familien får også muligheten til å delta på ting de tidligere ikke har hatt mulighet til å være med på, som for eksempel turer på kino og i badeland.


Ferie for alle(Røde Kors):

Dette tilbudet gis til familier med svak økonomi som trolig ikke ville hatt mulighet til å reise på familieferie uten hjelp. Ferie for alle gir familien mulighet til å dele gode opplevelser og skape minner sammen. Du kan lese mer om Ferie for Alle, og se video fra tidligere arrangerte ferieturer her.


En håndsrekning:

Det danske mediekonsernet Egmont driver fondet "En håndsrekning", som skal gi økonomisk støtte til barn og ungdommer som lever under fattigdomsgrensen. I Norge samarbeider de med Norske Kvinners Sanitetsforening, og det er N.K.S som via fondet kan gi penger til alt som har med fritid, fritidsaktiviteter, skole, undervisning, høytider og lignende. Privatpersoner kan ikke søke, og søknaden må derfor sendes via en person som har et profesjonelt forhold til den som søker om penger. Dette kan være ansatte i NAV, barnevernet, helsesykepleiere, sosiallærere, kontaktlærere, sykehuspersonell og annet personell i ulike instanser som jobber med barn og unge. Søknadsskjemaet er ikke tilgjengelig på nett, men du kan få tilgang til skjemaet ved å ta kontakt med sekretariatet i Norske Kvinners Sanitetsforening.

 

Vil du være med på å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon?

NAV deler ut penger til entrepenører som ønsker å bekjempe fattigdom og sosial utestengning i Norge. For å bli en sosial entrepenør må din virksomhet være registrert i frivillighetsregisteret. Enkeltpersoner kan ikke få tilskudd via ordningen, og virksomheten må bidra til nyskapende løsninger på et sosialt problem og drives av de sosiale resultatene. Les mer om hvem som kan søke om tilskudd og formålet med ordningen her.