Heimevernet er Forsvarets største avdeling med 45.000 soldater fra alle grener. Heimevernet utgjør hoveddelen av Norges førstelinjeforsvar. 7 av 10 soldater bærer HV-merket og reagerer raskt lokalt i hele landet hvis det skulle oppstå en krise.

Heimevernet er delt inn i ulike distrikter, regioner og områder, og holder til på ulike militærleire over hele Norge. I tillegg til dette har Heimevernet 15 innsatsstyrker som består av spesielt utvalgte soldater. Disse soldatene er utdannet som HV-soldater og gjennomgår ulike spesialistkurs, fagkurs og lignende. Les mer om Heimevernets skoler på Forsvaret.no.

 

 

Heimevernets oppgaver

Heimevernet fungerer som en hurtig mobiliseringsstyrke for Forsvaret, og skal hjelpe til med å øke sikkerheten i Norge. På grunn av Heimevernets lokale tilknytning er det et viktig bindeledd til det sivile samfunnet og andre som har beredskapsoppgaver, slik som politi og brannvesen.

Heimevernet har det lokale, territorielle ansvaret på vegne av Forsvaret. Dette betyr at de har ansvar for mange ulike områder og flere innsatsstyrker med soldater.

Hovedoppgavene til Heimevernet er vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter, nasjonal krisehåndtering, hjelpe politiet og gi annen støtte til resten av samfunnet.

 

 

Hvem kommer i Heimevernet?

Heimevernet består hovedsaklig av vernepliktige som er utdannet i Hæren. I tillegg er soldater fra Sjøforsvaret og Luftforsvaret med. Etter førstegangstjenesten (grunnutdanningen på tolv måneder), overføres 4.500 soldater hvert år til Heimevernet for tjeneste fram til de fyller 44 år. Grunnutdanningen holdes ved like og videreutvikles gjennom årlige øvelser. Heimevernet utdanner også befaler ved sitt eget kurs- og kompetansesenter, som også har en rekke andre tilbud.​