Sivilforsvarets oppgaver

Sivilforsvaret er en viktig aktør i den norske redningstjenesten. Dette betyr at Sivilforsvaret har en viktig rolle når det gjelder å øke samfunnssikkerheten i Norge når uønskede hendelser inntreffer. Skulle Norge for eksempel havne i krig er det Sivilforsvarets oppgave å ivareta befolkningens behov for beskyttelse.

  • De har kompetanse, er organisert og utstyrt for å gi operativ støtte til nød- og beredskapsetatene
  • De gir opplæring innen beredskap og redning for egne mannskaper og andre beredskapsaktører
  • De inngår i atomulykkesberedskapen, og utgjør en viktig del av landets målenettverk
  • Sivilforsvaret driver en landsomfattende tjeneste for varsling av befolkningen ved overhengende fare
  • De ivaretar viktige oppgaver i tilfelle krig
  • De forvalter på vegne av DSB konsepter for hjelpearbeid ved humanitære katastrofer i andre land

Hvem er med i Sivilforsvaret?

Loven sier at ”Menn og kvinner mellom 18 og 55 år som oppholder seg i Riket kan pålegges tjeneste i Sivilforsvaret”.

I dag har Sivilforsvaret en styrke på 8.000 tjenestepliktige menn og kvinner, som øver regelmessig på å takle både krisesituasjoner og sikkerhet i det daglige.

Sivilforsvarets avdelinger skal gjenspeile samfunnets sammensetning i størst mulig grad, og det betyr at kvinner og menn rekrutteres på lik linje. Plikten til å tjenestegjøre omfatter også fremmede statsborgere bosatt i Norge. Personell til Sivilforsvaret rekrutteres via Forsvarets personell- og vernepliktsenter(FPVS).

Les også om fritak fra Sivilforsvaret her.

Sivilforsvaret er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og har hovedkontor i Tønsberg. Direktoratet er igjen underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.