I Norge har regjeringen det øverste utøvende ansvar både for den militære og sivile forberedelse i fredstid, og for ledelsen av det militære forsvar og den sivile beredskap i krig. Regjeringen kan fatte egne beslutninger som Kongen deretter godkjenner.

 

Forsvarsministeren

Forsvarsministeren leder Forsvarsdepartementet og er ansvarlig for Forsvarets virksomhet. Alle saker som ikke behandles av regjeringen (med eller uten Kongen) avgjøres av Forsvarsministeren.

Såkalte militære kommandosaker, det vil si saker som gjelder mobiliseringsplaner og forsvarsplaner, behandles utenom regjeringen. Forsvarsministeren foredrar slike saker for Kongen med bare statsministeren og utenriksministeren til stede. Dette skjer veldig sjelden.

 

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet utformer Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk og hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet. Departementet skal også drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten.

 

 

Sivil beredskapsplanlegging

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for å samordne den sivile beredskapsplanleggingen. I tillegg har de ansvar for innvandring og integrering, kriminalomsorg, domstoler med mer.

 

Militære sjefer

Forsvarssjefen er landets høyeste militære embetsmann og Regjeringens og forsvarsministerens rådgiver i militære spørsmål. Forsvarssjefen er sjef for Forsvarets militære organisasjon. Den består av hæren, sjøforsvaret, luftforsvaret og heimevernet. I fred bestemmer han over Norges forsvar. I krig fortsetter forsvarssjefen å være Regjeringens nærmeste militære rådgiver, men retten til å bestemme over Forsvaret overføres da til NATOs kommandostruktur. Les mer på forsvaret.no

 

Kilde: Forsvarsdepartementet