Arbeidsgiver skal blant annet ikke la graviditet eller foreldrepermisjon ha en negativ innvirkning på arbeidsforholdet.

Du som søker jobb

  • Om du søker på en jobb og ikke får den fordi du er gravid eller skal i foreldrepermisjon er det sannsynligvis et lovbrudd.

    Dette gjelder også om jobben du søker på er en midlertidig stilling eller lederstilling.

  • Arbeidsgiver har ikke lov til å stille deg spørsmål om familieplanlegging, graviditet eller permisjon på jobbintervjuet.
  • Arbeidsgiver kan heller ikke innhente slike opplysninger om deg eller partneren din på en annen måte i ansettelsesprosessen.

 

FAKTA

Ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet gir gratis råd og veiledning på telefon og e-post: ldo.no

Du som har jobb og som planlegger permisjon

Hvis du ikke får nødvendig tilrettelegging på arbeidsplassen når du er gravid kan det være diskriminering. Likestilling- og diskrimeringsombudet kan da vurdere saken. Det samme gjelder dersom du blir dårligere behandlet fordi du har behov for tilrettelegging.

Arbeidsgivere har ifølge arbeidsmiljøloven plikt til å tilrettelegge for alle arbeidstakere. Dersom det ikke er mulig å tilrettelegge arbeidet eller omplassere deg, kan du ha rett på svangerskapspenger.

Mer informasjon om svangerskapspenger finnes på www.nav.no

Du skal få nødvendig informasjon når du er i permisjon

Dersom du er gravid eller i foreldrepermisjon har du rett på samme informasjon som andre medarbeidere, selv om du er borte fra arbeidsplassen. Det kan være diskriminering om du ikke får nødvendig informasjon mens du er i permisjon.

Får du ikke nødvendig informasjon som er viktig for at du skal kunne ivareta dine interesser mens du er i foreldrepermisjon, kan dette være diskriminering.

Du kan fremme lønnskrav selv om du er i permisjon

Hvis du er gravid eller har foreldrepermisjon, har du rett til å fremme lønnskrav og bli vurdert i lønnsforhandlinger på lik linje med kolleger som ikke er det. Arbeidsgiver har plikt til å informere deg om frister og fremgangsmåter for å levere lønnskrav når du er i permisjon.

Du har også krav på å bli vurdert ut fra den perioden du har vært i aktivt arbeid. Arbeidsgiver kan ikke utelukke deg som er i permisjon fra individuelle tillegg.

Les mer om dette på Likestillings- og diskrimineringsombudets sider.

Du som skal tilbake fra permisjon

Det kan være diskriminering hvis du ikke får de samme arbeidsoppgavene og ansvaret som før foreldrepermisjonen.

Som hovedregel har du rett til å komme tilbake til samme stilling etter foreldrepermisjon. Det vil si samme arbeidsoppgaver, samme lønn og samme stillingstittel som før foreldrepermisjonen.

Arbeidsgiver har likevel lov til å gjøre visse endringer. Eksempler på dette kan være endringer av hensyn til kontinuitet i kundearbeid eller prosjektarbeid. Arbeidstaker skal da få en tilsvarende stilling som før foreldrepermisjon. Arbeidsvilkårene skal ikke være dårligere enn før permisjonen.

Ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet gir gratis råd og veiledning på telefon og e-post.