På nettstedet www.frittsykehusvalg.nokan du få oppgitt forventet ventetid.

Angi om du vil se på alle sykehus i landet, eller om du vil begrense søket til en eller flere helseregioner. Velg deretter fagområde og til slutt hvilket inngrep eller hvilken utredning du vil se ventetider for.

Pasientrådgivertelefonen for fritt sykehusvalg:

800 41 004

 

Hva er retten til fritt sykehusvalg?

Fritt sykehusvalg vil si at en pasient som blir henvist til vurdering/undersøkelse/behandling i spesialisthelsetjenesten har rett til å velge sykehus/behandlingssted. Retten til fritt sykehusvalg gjelder all planlagt undersøkelse eller utredning og behandling innenfor fysisk helse (somatikk), psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Pasienten kan imidlertid ikke velge behandlingsnivå. Det vil si at retten til fritt sykehusvalg ikke innebærer en rett til å velge mer spesialisert behandling enn det pasienten er henvist for. Retten er hjemlet i pasientrettighetsloven §2-4.

FAKTA

Servicetelefonen for fritt sykehusvalg: 800 41 004

Hva betyr fritt sykehusvalg for meg som pasient?

Fritt sykehusvalg er en rettighet du som pasient har. Dette gir deg rett til å velge ved hvilket sykehus du skal bli behandlet/vurdert. Retten til fritt sykehusvalg gjelder alle offentlige sykehus og distriktspsykiatriske sentre som eies av et regionalt helseforetak, samt private sykehus som har inngått avtale med et regionalt helseforetak. Både innleggelser og polikliniske konsultasjoner innen sykehusets organisasjon omfattes av fritt sykehusvalg. Dette betyr i praksis at du for eksempel kan velge å bli behandlet ved et spesielt sykehus fordi ventetiden på behandling av din lidelse er kort.

Har sykehuset plikt til å ta imot alle som ønsker seg dit?

Sykehusene som er omfattet av ordningen med fritt sykehusvalg er som hovedregel forpliktet til å ta imot alle pasienter som velger seg til sykehuset, uavhengig av bosted. Det er ett unntak fra dette. Sykehusene kan avvise pasienter fra andre bostedsregioner som benytter retten til fritt sykehusvalg, når de må prioritere pasienters rett til vurdering/undersøkelse/behandling fra egen bostedsregion.

Hva betyr fritt sykehusvalg for fastlegen/allmennpraktiserende lege?

Det er pasientens rett til å velge sykehus etter de rammer som loven og forskriftene setter. Pasientens fastlege/allmennpraktiserende lege skal gi informasjon om muligheten til å velge sykehus og ved behov, veilede pasienten og anbefale hvilken behandlingsinstitusjon han/hun mener er mest hensiktsmessig, vurdert ut i fra pasientens situasjon. I denne anbefalingen vil ventetider kunne være en viktig faktor.

Når kan jeg velge sykehus?

Rett til fritt sykehusvalg oppstår i forbindelse med planlagt undersøkelse og behandling, det vil si når en pasient blir henvist til sykehus av en fastlege/allmennpraktiserende lege eller legespesialist. I øyeblikkelig hjelp situasjoner hvor pasienten har behov for behandling umiddelbart, har pasienten ikke rett til å velge sykehus. Pasienten får imidlertid rett til å velge sykehus når den akutte situasjonen er over.

Pasienten kan benytte seg av retten til fritt sykehusvalg ved de forskjellige trinnene i helsehjelpen. Det vil si at vurdering av pasientens helsetilstand kan skje på ett sykehus, pasienten kan få utført en operasjon ved et annet og motta rehabilitering ved et tredje sykehus. Pasienten har med andre ord mulighet til å skifte sykehus underveis. Helsepersonellet må imidlertid kunne vurdere om det er medisinsk forsvarlig å avbryte behandlingen.

Rett til vurdering

Alle som blir henvist til sykehus har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager. Sykehuset skal avgjøre om det er nødvendig med helsehjelp, og gi informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt. Dette innebærer imidlertid ikke at pasienten har rett til en endelig diagnose eller time til undersøkelse eller behandling i løpet av 30 virkedager.

Rett til nødvendig behandling

For å sikre at de pasienter som trenger det mest skal få behandling først, vil noen pasienter få en rett til å motta nødvendig behandling. Vurderingen av hvem som er en slik «rettighetspasient» foretas bl.a. ut i fra tilstandens alvorlighetsgrad og muligheter til å forbedre tilstanden. Pasienter som har behov for spesialisthelsetjenester, men som ikke anses som rettighetspasienter, skal også tilbys behandling. Denne gruppen må vente noe lenger på behandling.

Rett til individuell frist

Rettighetspasientene har krav på å få fastsatt en individuell frist fra sykehusene for når man skal få oppfylt retten til behandling.

Fristen skal fastsettes på bakgrunn av pasientens tilstand og i forhold til hva som anses å være medisinsk forsvarlig. Hvis fristen ikke overholdes, har det regionale helseforetaket plikt til å dekke kostnadene til behandling ved et annet sykehus.

Om en rettighetspasient ønsker å benytte seg av retten til fritt sykehusvalg, vil ikke dette føre til at pasientens rett til nødvendig helsehjelp innen fastsatt frist faller bort.

Hva gjør jeg når sykehuset ikke holder fristen?

Når sykehuset bryter fristen for behandling har du rett til å få behandling uten opphold, om nødvendig fra private sykehus eller sykehus i utlandet. Du kan ikke selv velge behandlingssted, men du kan ta kontakt med HELFO Pasientformidling på telefon 815 335 33. HELFO har ansvar for å finne et egnet behandlingssted så raskt som mulig.