Hvem kan få grunnstønad?

Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemning eller medfødte misdannelser. Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har.

Med ekstrautgifter menes løpende utgifter som er kommet etter at du har fått en sykdom eller skade, og som du ikke hadde tidligere. Grunnstønad gis ikke til engangsutgifter. Ekstrautgiftene må som hovedregel vare i 2-3 år eller mer.

Utgifter til medisiner dekkes ikke av grunnstønad.

 

Riktig søknad gir raskere svar

Du kan få raskere svar hvis du selv innhenter den informasjonen som vi trenger for å behandle søknaden. I søknadsveilederen på nav.no så får du beskjed om hvilke vedlegg som kreves. Du kan kontakte NAV Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 dersom du trenger hjelp til søknadsprosessen.

Oversikt over forventet saksbehandlingstid på søknad om grunnstønad i ditt fylke finner du på NAVs nettsider.

Dette kan du gjøre selv

  • Innhenting av legeopplysninger evt. også andre rapporter(for eksempel fra PPT-kontor eller skolerapport mv.)

  • Dokumentasjon av ekstrautgifter (for eksempel kvitteringer evt. oversikt/oppsett over sannsynliggjorte løpende ekstrautgifter)

Hva kan du få?

Du kan få stønad til:

  • drift av tekniske hjelpemidler

  • transport

  • førerhund

  • hold av teksttelefon og i særlige tilfeller vanlig telefon

  • bruk av proteser, støttebandasjer o.l

  • fordyret kosthold ved diett. Nødvendigheten av spesialdiett for den aktuelle diagnosen må være vitenskapelig dokumentert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis

  • slitasje på klær og sengetøy

  • servicehund

Grunnstønad gis etter seks satser. Hvilken sats du får, avhenger av hvor store ekstrautgifter du har.

Utdypninger

Enkelte diagnoser, som for eksempel cøliaki, gir rett til grunnstønad etter fastsatte satser uten nærmere dokumentasjon av ekstrautgiftene. For andre diagnoser som innebærer matintoleranse og fordyret kosthold til diett, må ekstrautgiftene vurderes konkret.

Ekstrautgifter på grunn av slitasje på klær og sengetøy omfatter også sko og støvler. Slike ekstrautgifter oppstår enten på grunn av uvanlig ofte vasking eller at selve bruken medfører ekstra slitasje.

Hvor mye kan du få?

Satsene finner du på NAV.no.

Begrensninger

Med transport er ment at du må bruke annen og dyrere transport på grunn av sykdom m.m. enn andre som bor på samme sted. Du kan få dekket differansen mellom utgiftene du hadde som frisk og nødvendige utgifter du nå har.

Det gis ikke grunnstønad til kjøp av proteser og støttebandasjer, men til dekning av utgifter forbundet med bruken av disse.