Når har jeg krav på sykepenger?

Blir du syk mens du er i arbeid har du rett til sykepenger. Sykepengene skal kompensere for tapt arbeidsinntekt.

Sist oppdatert: 21.10.2018 Av: FFOs Rettighetssenter og NAV i samarbeid med ung.no

Gutt som ligger i senga og snyter seg.
RETT: Du har rett til sykepenger hvis du blir syk og er i arbeid. Foto: Colourbox.

For å ha rett til sykepenger må du være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade.

Hvem kan få sykepenger?

 • Du må ha vært i jobb i minst fire uker før du ble syk.
 • Det er også et vilkår at du må tape pensjonsgivende inntekt på grunn av arbeidsuførheten.
 • Du må være medlem av folketrygden.
 • Du må være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade.
 • Det er et vilkår at inntektsgrunnlaget for sykepengene utgjør minst 50% av grunnbeløpet. (Inntektsgrensen gjelder ikke for sykepenger som arbeidsgiver betaler i arbeidsgiverperioden).
 • Du har rett til sykepenger i ett år.

Risiko for særlig stort sykefravær

Hvis din helsetilstand medfører at det er en risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidsgiver i følge folketrygdloven § 8-20 få unntak fra å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Det er ikke noen spesiell diagnose som gir rett til denne unntaksordningen, men du må legge frem dokumentasjon som viser at det er en risiko for stort sykefravær. Legeerklæring kan være eksempel på slik dokumentasjon.

Ordningen vil kunne gjelde for arbeidstakere med langvarige eller kroniske sykdommer, eller sykdom som medfører risiko for spesielt stort samlet fravær. Hele målet med ordningen er å motvirke at arbeidsgivers ansvar for sykepengene i arbeidsgiverperioden skal gjøre det vanskeligere for personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke å få arbeid.

Det er også mulig å søke om dette selv om du ikke har en arbeidsgiver. Dette kan bidra til at arbeidstakere med kronisk sykdom lettere kan få arbeid.

Hvem kan få arbeidsavklaringspenger?

Du kan ha rett til arbeidsavklaringspenger hvis du ikke lenger har rett til sykepenger (brukt opp antall dager med sykepenger), eller hvis du ikke har hatt rett til sykepenger.

Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid. Bistanden kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV.

For å få arbeidsavklaringspenger fra NAV må du ha fått arbeidsevnen din nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom, skade eller lyte. Det sentrale er ikke hvor mye helsen din i seg selv er svekket, men i hvilken grad det påvirker mulighetene dine til å være i inntektsgivende arbeid.

Du må bo og oppholde deg i Norge, og være mellom 18 og 67 år. I tillegg må du som hovedregel ha vært medlem i folketrygden i minst tre år før du søker. Har du vært arbeidsfør, er det nok at du har vært medlem i minst ett år før du søker. Det kan gjøres unntak.

Du kan få arbeidsavklaringspenger mens du er:

 • Under aktiv behandling.
 • Under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak.
 • Under arbeidsutprøving (opptrapping etter sykdom).
 • Under oppfølging fra NAV etter at behandling og tiltak er forsøkt.
 • Under utarbeidelse av aktivitetsplan.
 • Mens du venter på aktiv behandling eller et arbeidsrettet tiltak.
 • I inntil seks måneder mens du søker arbeid etter gjennomført tiltak eller behandling.
 • I inntil åtte måneder mens uføresøknaden din blir vurdert.
 • I inntil seks måneder hvis du på grunn av sykdom blir arbeidsufør på nytt, uten å ha opparbeidet deg ny rett til sykepenger.
 • Hvis du som student har behov for aktiv behandling for å gjenoppta studier og du ikke har rett til stipend under sykdom fra Lånekassen

Du finner generell informasjon om arbeidsavklaringspenger på nav.no.

Rundskriv om arbeidsavklaringspenger

Gutt som ligger i senga og snyter seg.
RETT: Du har rett til sykepenger hvis du blir syk og er i arbeid. Foto: Colourbox.
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Funksjonsnedsettelser

Les mer

Sykdom

Les mer