Pasientens plikter:

  • Oppsøke helsepersonell ved mistanke
  • Gi opplysninger om smittekilder og smittekontakter, dvs. bidra til smitteoppsporing
  • Ta imot personlig smittevernveiledning

Pasientens rettigheter:

  • Gratis undersøkelse, behandling og veiledning

Legens plikter:

  • Undersøke pasienten ved mistanke om sykdom
  • Informere og veilede pasienten
  • Melde til MSIS - et nasjonalt register som overvåker smittsomme sykdommer i landet og lager statistikk (anonymt)
  • Foreta smitteoppsporing

Legens rettigheter:

Gjøre unntak fra taushetsplikten og informere de følgende personene dersom pasienten ikke vil selv:

  • Annet helsepersonell i forbindelse med smitteoppsporing
  • Personer som med overveiende sannsynlighet er eller har vært i fare for smitte