Hopp til hovedinnholdet

Lovbrudd av de mellom 15 og 18 år

Gutter i hettejakke
IKKE STRAFFES: Etter straffeprosessloven § 174 annet ledd, jf. § 184 annet ledd, bør personer under 18 år ikke pågripes eller fengsles hvis det ikke er særlig påkrevd.

Du er over den kriminelle lavalderen, men likevel ikke myndig. Hvilke regler gjelder for deg mellom 15 og 18?

Offentlig og kvalitetssikret
Gutter i hettejakke
IKKE STRAFFES: Etter straffeprosessloven § 174 annet ledd, jf. § 184 annet ledd, bør personer under 18 år ikke pågripes eller fengsles hvis det ikke er særlig påkrevd.

Lovbrytere fra 15 til 18 år

Alle de alminnelige reglene i straffeloven og straffeprosessloven kan benyttes på lovbrytere over 15 år. Det gjelder imidlertid visse særregler for unge fra 15 til 18 år.

Bør ikke settes i fengsel

Etter straffeprosessloven § 174 annet ledd, jf. § 184 annet ledd, bør personer under 18 år ikke pågripes eller fengsles hvis det ikke er særlig påkrevd.

Politiet og retten vil uansett måtte vurdere om ikke formålet kan oppnås gjennom andre tiltak, slik som

 • meldeplikt,
 • opphold på barnevernsinstitusjon eller liknende.

Derimot kan de etter politiloven § 8 tas inn til politistasjonen, lensmannskontoret eller til andre lokale som benyttes av politiet, i inntil 4 timer.

 

 

For alvorlige lovbrudd

Når etterforskning settes i gang mot barn under 18 år, og saken ikke er av bagatellmessig karakter, skal politiet straks underrette barneverntjenesten, jf. straffeprosessloven § 232 a første ledd.

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal få informasjon om det skal foretas avhør av ungdom under 18 år, dersom det er anledning til det. Når de har bedt om det, skal barneverntjenesten også få uttale seg før tiltalespørsmålet avgjøres. Selve lovbruddet og saken rundt det vil være en sak for de som avgjør dommen (påtalemyndigheten) og vil forfølges strafferettslig. Eventuelle tiltak fra barneverntjenesten kommer i tillegg til eventuell straff eller reaksjon.

Når påtalemyndigheten mener at straffeskylden er bevist, kan den velge mellom tre alternativer:

 • For det første kan den treffe vedtak om fritak (påtaleunnlatelse) (straffeprosessloven § 69 påtaleunnlatelse etter opportunitetsprinsippet). Påtaleunnlatelse gis ganske ofte overfor lovbrytere i denne aldersgruppen. Påtaleunnlatelse kan gis med eller uten vilkår, f.eks. vilkår om at det skal betales erstatning til den fornærmede. Kun unntaksvis gis det påtaleunnlatelse uten vilkår.
 • For det andre kan påtalemyndigheten bestemme at saken skal overføres til megling i konfliktråd dersom saken egner seg for det (jf. straffeprosessloven § 71a). I så fall må både den som har blitt 'fornærmet' og den som er siktet godkjenne at saken overføres. Dersom en part er under 18 år, må også dennes verge gi sitt samtykke.

  Den personlige konfrontasjonen gir gjerningspersonen mulighet til å forstå hvordan offeret har opplevd krenkelsen. Gjerningspersonen får en mulighet til å ta ansvar, beklage og gjenopprette skaden direkte og konkret overfor offeret. Offeret får anledning til å gi uttrykk for sine følelser i forbindelse med lovbruddet som han har vært utsatt for, direkte til gjerningspersonen, og får direkte innflytelse på hvordan saken skal løses. Erfaringen viser at megling er særlig verdifullt i voldssaker hvor unge er involvert.

  Påtalemyndigheten kan ette samme bestemmelse også beslutte å overføre saken til ungdomsoppfølging i konfliktråd, hvis straffeskyld anses bevist. En slik overføring forutsetter at saken egner seg for en slik behandling, og at siktede og vergene hans samtykker.

   

   

 • Den tredje muligheten for påtalemyndigheten er å tiltale gjerningspersonen. Blir det tatt ut tiltale mot en lovbryter mellom 15 og 18 år, og han eller hun blir dømt i retten, kan hele reaksjonssystemet benyttes: unge over 15 år kan få bøter, betinget eller ubetinget fengsel eller samfunnstjeneste. Det gjelder ett unntak: etter straffeloven § 33 kan ikke en person som var under 18 år på gjerningstidspunktet, dømmes til fengselsstraff over 15 år selv om straffebudet åpner for det.

  Når lovbryteren er under 18 år, kan retten sette straffen til under det lavmål som er fastsatt for den type lovbrudd etter straffeloven § 80 bokstav i.

  Domstolen kan også idømme ungdomsstraff til personer mellom 15 og 18 år. Saken blir i disse tilfellene overført til konfliktrådet for oppfølging.

  Les mer om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging i denne artikkelen.

Samfunnstjeneste

I de tilfellene der man ikke ønsker å dømme gjerningspersonen med frihetsstraff, kan retten bestemme at straffen skal gjøres opp med samfunnstjeneste, jf. straffeloven § 48. Personer under 18 år kan få samfunnstjeneste fra 30 til 420 timer etter straffeloven § 49.

Samfunnsstraffen har vist seg å være egnet for unge lovbrytere som trenger en umiddelbart merkbar reaksjon med tydelige konsekvenser.

Frihetsberøvelse av ungdom

Barn under den kriminelle lavalder (15 år) kan ikke fengsles eller varetektsfengsles. Unge over 15 år kan både varetektsfengsles og idømmes fengsel som straff. Hvis en person mellom 15 og 18 år skal varetektsfengsles, kreves det i tillegg til de alminnelige betingelser for varetektsfengsling at tiltaket er spesielt viktig (påkrevet), straffeprosessloven § 174 annet ledd og § 184 annet ledd. Likeledes sier straffeloven § 33 at den som var under 18 år på gjerningstidspunktet, kun kan idømmes ubetinget fengselsstraff når det er særlig påkrevd.

Få unge soner i norske fengsler

Det er få unge som soner i norske fengsler. Ofte velges andre løsninger en ubetinget fengselsstraff for de yngste lovbryterne. I følge kriminalomsorgens statistikk var det pr 30.09.2000 kun 0,5 % av de innsatte som var i alderen 15-17 år (14 personer, alle menn). For aldersgruppen 18-20 år var prosentandelen 4,8 % (171 personer, hvorav 7 kvinner).

 

 

Hvorfor settes ikke unge i fengsel?

Fengselsloven § 11 første ledd fastsetter at det skal tas hensyn til alder ved fordelingen av de innsatte på forskjellige fengsler. Man vil særlig unngå at ungdom kommer sammen med erfarne kriminelle. Samtidig skal man ved valg av anstalt ta hensyn til den enkeltes behov for kontakt med hjemstedet og muligheter for aktivitets- og rehabiliteringstilbud. Enkelte fengsler har for eksempel et utvidet pedagogisk opplegg og benyttes mye for unge innsatte.

Fengslene skal legge forholdene til rette for at skadevirkningene ved soning blir minst mulig. Fengselsreglementet definerer ikke "unge innsatte" er ikke nærmere definert, men i praksis opererer man med en øvre aldersgrense på 20-21 år.

 • Man skal spesielt ta hensyn til de unge som ikke tidligere har vært 'satt inn'.
 • Man skal også nøye følge den unges psykiske og fysiske utvikling og sørge for at man gjør det man kan for å hindre at den innsatte tar skade under anstaltoppholdet.
 • Anstalten skal, i samarbeid med andre myndigheter, sørge for å legge forholdene til rette for barn og ungdom under og etter anstaltsoppholdet.
 • Unge innsatte i motiveres og stimuleres til utdannelse, faglig opplæring og fysiske aktiviteter.

Prøveløslatelse

For å få prøveløslatelse fra fengselsstraff må ofte unge lovbrytere ha oppfølgning fra Kriminalomsorg i frihet. I tillegg kan det settes andre vilkår, for eksempel bestemmelser om bolig, behandling, oppholdssted, opplæring og om ikke å være sammen med bestemte personer.

Den kriminelle lavalder

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
08.12.2016
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
The crazzy
10
21.07.2017 22:42:31
Fuck politiet De kan dra til helvete Fuck snutn #fucksnutn
bjørnar
1
15.09.2016 14:17:50
har en venn som måtte snakke med politiet
Skjæært
0
17.03.2015 18:51:24
Har en venn som har blitt tatt for å stjele og han har blitt anmeldt. Lurer på hva som kan skje, men forresten er han 16
Tobias
0
23.10.2013 11:59:54
Jeg har en venn som stjal for første gang og han er på 16 år for han bot eller nei? (Red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
joika
5
11.03.2014 13:40:31
Ikke bry dæ
Heyhå
4
22.08.2013 02:35:48
Må ærlige innrøme at de skribente på ung.no gir ikke så mye latter som disse kommentarene og leser innleggene til andre! :-) No offense!
polti man stig
1
06.08.2013 15:59:01
bra
Kim Steffen fra Kristiansand
5
04.01.2015 20:25:30
Gå å drikk kaffen din på jobb som vanlig du !!!!
Linda B.
3
06.07.2013 18:08:37
Alle vet forskjell på rett og galt, fra barneskolen og oppover. Hvorfor så mye unnskyldninger når det gjelder kriminalitet, stor eller liten. Det er ingen unnskyldning at de ikke klarte seg så bra på skolen, kommer fra såkalt dårlige hjem. Man har egen vilje, ikke tilbakestående de aller fleste lovbrytere. Mange har vært såkalt skoletapere, ikke hatt bra hjem. Like vel har de skikket seg godt i livet. Man skulle tro at lovbrytere har en viss spenning ved å være lovbrytere. De bryr seg ikke stort om andre, mange er late og kan virke "noe" evneveike. Selv om langt fra alle er det. Mange kommer fra dårlige hjem som sagt, men IKKE alle!! Jeg og mine 3 søsken har fått ødelagt delvis skolegang, og mistet det meste av barndom og mye av ungdomstiden. På grunn av alkoholiserte foreldre, vold mm. Vi har like vel, klart oss godt i livet alle fire. I dag er alle gift og gar store barn, harmoniske og flinke. Vi har tatt igjen noe av tapt utdannelse, og er fornøyd med de jobbene vi har, selv om vi langt fra ligger på toppen i jobb/inntekt. Har man vett og forstand i nogenlunde i orden, blir en ikke kriminell. Man har god moral uansett. Jo mer en unnskylder, sy puter under armene på de unge, jo ofte blir de verre, og kommer ikke ut av et vanskelig liv. De får velge, fall i rennesteinen eller bruk din fornuft til det beste for deg og andre. Gidder de ikke høre, vel så la de ta ansvar 100% for sitt liv. De blir straffet for det gale de gjør, er det et slikt liv de ønsker, så er valget deres. Opprett arbeidsleir, hvor de kan få jobbe hardt.
scene jenta
7
20.06.2013 22:43:22
Dette er kansje llitt rart å spørre om her, men uansett! Er det noen andre scene kidz i nord norge? ^-^
jeg er scene!
3
22.07.2013 16:17:20
jeg!
Tobias
2
11.04.2013 18:02:05
Jeg har nylig begynnt å søke jobb på forskjellige steder, men får ikke lov fordi jeg er under 18. Grunnen til at de som er under 18 ikke får lov er fordi vi ikke kan bli straffedømt om vi stjeler fra kassa/varer i butikken. Finnes det en måte jeg kan bli straffedømt for om jeg stjeler fra butikken? Sånn at jeg kan fortelle de det, sånn at jeg kan få jobb selvom jeg er under 18
Johan
1
02.06.2016 11:17:57
Grunnen til at du ikke får jobb på butikken er fordi butikken selger alkohol og tobakk, man må være 18 for og selge samt kjøpe tobakk og alkohol. Det har ingen ting med at dere ikke kan bli straffedømt. hvis noen begår en kriminell handling i en alder under 15 år så går saken videre til barnevernet.
Snej
0
09.10.2013 23:29:29
Vel, hvis du er under 15, er det verre, men hvis du er over den kriminelle lavalder, altså 15, skulle det da ikke være noe problem?
YafGs
4
14.02.2013 09:14:48
Hva er straff for: jeg har kastet molotov på purken og løpte fra dem. Lurte på hvis de finner at det er jeg på hvilket måte jeg skal straffes. Jeg er 16. (red: du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
jurist
0
27.03.2017 13:20:10
Det er alt for lite opplysninger i spørsmålet til å kunne svare konkret. Straff betinges av flere forhold, både faktiske elementer i handlingen (Skjerpende eller formildende), og til dels andre personlige forhold slik som f.eks om du er tidligere straffedømt etc. Du er ihvertfall på svært tynn is om jeg kan si det slik. Straffeloven §155 rammer den eller de som yter vold eller trusler mot offentlige tjenestemenn ifm deres utførelse av en tjenestehandling. Bestemmelsen straffes med fengsel opptil 3 år. Om dere var flere sammen om dette, er strafferammen 5 år. Å kaste brannbomber mot politiet vil sannsynligvis havne i toppsjiktet av bestemmelsen og er svært alvorlig. Itillegg kan man straffes for legemskrenkelse/skade iht de graderte bestemmelsene i straffelovens kapittel 25 om voldslovbrudd.(henholdsvis opptil fra 1 års fengsel til hele 10 års fengsel om tjenestemenn på noen måte er truffet av coctailen du har kastet. ) Om hendelsen finner sted under noen form for opptøyer mot offentlig myndighet, og ikke er direkte tilsiktet spesikke tjenestehandlinger, kan dette omfattes av kapittel 20, som rammer ulike grader av sosial og offentlig ulydighet. Strafferammen her er opptil 6 års fengsel.
MONGO
2
06.10.2012 14:09:43
hei, ei veninna av meg som er 17 prøvde og kjøpe snus med eit bankort der ho hadde gjort 4 tallet om til 1 tallet, butikken leverte det til politie, lurer på om ka som kommer til og skje. og om dette kan ødelege hennas drømmer om og bli førskole lærer.
jurist
0
27.03.2017 13:56:08
forholdet er straffbart og kan straffes med fengsel inntil 2 år etter bestemmelsene om dokumentfalsk. Butikken kan ta fra deg id-kortet, men er pålagt å levere dette til politiet. Sannsynligheten for at de gidder å anmelde et slikt forhold er nok liten. Politiet kan på eget initiativ opprette sak på dette, men vil neppe nedlegge ressurser i å avdekke det strenge bevisbildet som behøves. Gjentar det seg, og hun f.eks har eller har hatt liknende adferd også for å tilegne seg alkohol etc, er det ikke usannsynlig at hun vil bli møtt med strafferettslig reasjon. Dette vil ikke ha betydning for utdanning og/eller karrierevalg som lærer.
Mina
1
25.09.2012 13:52:50
Hei! Bestevenninna mi klarte å tisse i et prøvrom, uten vilje. Hun gikk til kassa og betalte og lot som ingenting. Hun ringte meg med en gang å spurte om jeg kunne finne ut noe rundt dette her !Kan hun bli straffet for det? Hun er 15. Setter pris på om noen svarer :-)
Mina
2
28.07.2012 01:54:29
Hei! Bestevenninna mi klarte å tisse i et prøvrom, uten vilje. Hun gikk til kassa og betalte og lot som ingenting. Hun ringte meg med en gang å spurte om jeg kunne finne ut noe rundt dette her !Kan hun bli straffet for det? Hun er 15. Setter pris på om noen svarer :-)
jurist
0
27.03.2017 13:41:45
Det avhenger vel av omstendighetene. Du sier hun ikke tisset med vilje. Jeg antar du da mener hun tisset på seg i prøverommet, og således primært fikk dette konsekvenser for hennes egne klær. Dette kan ikke ansees å ha nødvendig forsett eller uaktsomhet, og kan neppe straffes. Om hun imidlertid har brettet ned buksa og målrettet urinert på gulv etc i prøverommet, og IKKE gjort noe forsøk på å tørke dette opp etter seg, kan dette rammes av bestemmelsen § 353 i starffeloven. - Mindre skadeverk Mindre skadeverk straffes med bot. Ved avgjørelsen av om skadeverket er mindre, skal det særlig legges vekt på dets art og objekt, skadeomfanget og hvilke følger det har hatt eller lovbryteren burde ha skjønt at det kunne ha fått. For mindre skadeverk straffes også den som tilsmusser en gjenstand som tilhører en annen. Om anmeldt, noe som er lite sannsynlig, vil det være siste ledd i bestemmelsen som er aktuell, da det ikke er snakk om å ødelegge noe.
Nina
11
21.09.2010 13:21:43
Dette var en veldig bra tekst! Likte måten dere formulerte dere på! Bra jobbet!

Spørsmål og svar

Hvor lenge varer ett fengselsår?
Hei! Det er ikke noe som kalles et ”fengselsår”, så 2 års fengselsstraff tilsvarer to år. Derimot kan en ved lengre straffer søke om tidli...
Hva er straffen for hærverk?
Hei Hærverk rammes av straffeloven § 291. En person som blir tatt for hærverk, risikerer etter denne bestemmelsen bøter eller fengsel i inntil et...
Hva er straffen for innbrudd?
Hei Strafferammen for innbrudd etter straffeloven § 147 er i utgangspunktet:   "Den, der gjør sig skyldig i Indbrud, eller som medvirker hertil...
Har politiet rett til å informere foreldrene mine om avhør hos politiet?
Hei Ettersom du ikke er myndig (under 18 år) har politiet rett til å kontakte dine foreldre. Du har også en rett til å ha en av dine foreldre til...
Vi vurderer å anmelde en som har truet oss. Hva gjør vi?
Hei Takk for at du skriver til oss. Det du forteller om høres veldig alvorlig ut. Han har begått mange lovbrudd og har satt og kan fortsette å se...
Omgir meg med ungdom som tenker fest, sex og alkohol
Hei Jeg forstår at du blir frustrert når det er slik.  Du ser at mange unge fester mye og gjør ulovlige ting.  Du føler også at kontrasten bli...
Hva skjer vis noen "snitcher" om mine kriminelle handlinger
Hei Selv om noen har anmeldt deg eller snakket med politiet om deg, kan ikke du bli straffet uten at politiet har bevis for at du har gjort noe ulovl...
Hvor farlig er marihuana, og hvor lenge kan det spores?
Hei Her var det mange spørsmål, vi deler dem inn i tre avsnitt slik at det blir lettere for deg å lese. Er det farlig å prøve marihuana en gang...
Er 14 år gammel, ble anmeldt for innbrudd osv, kan jeg straffes?
Hei Den kriminelle lavalder i Norge er som du sier, 15 år gammel. Dette betyr at ingen som er under 15 år kan dømmes til straff, det vil si fengse...
Nettmobbing, straff under 15 år
Hei Før jeg svarer på spørsmålet ditt, vil jeg si at nettmobbing er et alvorlig, vanskelig og trist problem som dessverre påvirker alt for mange...
Kan jenter gå med bar overkropp offentlig?
Hei Så vidt jeg vet er det som utgangspunkt ikke straffbart hverken for kvinner eller menn å gå i bar overkropp offentlig. Det er likevel ikke so...
Hva er straffen for å begå grov vold og hærverk som 15 åring?
Hei Det finnes flere bestemmelser som gjelder vold i straffeloven. Siden du beskriver volden som grov, vil jeg anta at det er straffeloven § 272 el...
Hva er straffen for å slå en bussjåfør, og lyve i en rettssak?
Hei Vold mot en bussjåførBussjåfører regnes som offentlige tjenestemenn. Ifølge straffeloven § 155 kan vold mot offentlige tjenestemenn straff...
Jeg lurer på hva kriminalitet egentlig er?
Hei Kort fortalt kan man si at de handlingene som er ulovlige etter straffeloven er kriminalitet. Som du vet er det en rekke handlinger som er ulovl...
Straff for promillekjøring
Hei Promillekjøring medfører vanligvis tap av førerkort for en periode, bot  og eventuelt fengsel ved høy promille. Straffen din vil avgjøres...
Hva er forskjellen på et tilrettelagt avhør og et vanlig avhør?
Hei Tilrettelagte avhør er en måte å gjennomføre avhør av barn under 16 år i saker som handler om for eksempel seksuelle overgrep eller familie...
Lurer på å kjøpe alkohol eller tobakk for å så ta med inn i Norge. Hva er da straffen?
Hei Siden du oppgir at du er 14 år, er du fortsatt under den kriminelle lavalder og vi har ingen mulighet til å avgjøre saken med et forenklet for...
Kan en under 15 år få noe på rullebladet?
Hei Man er strafferettslig ansvarlig når man fyller 15 år. Det betyr at fra den dagen man fyller 15 år, og fremover, så vil man måtte stå ansva...
Hva er straffen for amfetamin?
Hei Vi er litt usikre på hva du mener her; straffen for å selge amfetamin? Bruke? Smugle? Besitte?  Uansett vil det komme an på mengden det er s...
Ble kalt inn til avhør hos politiet.
Hei Slik du beskriver det som skjedde i garderoben på skolen til venninnen din, og samtalen du hadde med politiet, tenker jeg at du har status som v...
Se alle