Alle de vanlige reglene i straffeloven kan brukes på lovbrytere over 15 år. Men det finnes noen spesielle regler for de mellom 15 til 18 år.

Bør ikke settes i fengsel

I følge loven bør ikke unge under 18 år pågripes eller fengsles hvis det ikke er spesielle grunner til det. Politiet og retten vil uansett vurdere andre former for reaksjoner (straff), slik som meldeplikt, et opphold på en barnevernsinstitusjon eller liknende.

Men politiet har lov til å ta inn en ungdom til politistasjonen, lensmannskontoret eller til andre lokaler som benyttes av politiet på visse vilkår. Der kan de holde den som er pågrepet i inntil 4 timer. Det er det politiloven som sier.

Melding til barneverntjenesten ved alvorlige lovbrudd

Når et barn under 18 år etterforskes av politiet og saken er alvorlig, skal politiet si ifra til barneverntjenesten med én gang. Det er de pliktet til å gjøre i følge straffeprosessloven.

Barneverntjenesten får da informasjon om politiet ønsker å gjennomføre et avhør eller ikke. Barneverntjenesten får også lov til å uttale seg før politiet bestemmer seg for å tiltale ungdommen eller ikke for lovbruddet han eller hun har gjort.

Hvis barneverntjenesten ønsker å gjøre noen tiltak, vil det komme i tillegg til en eventuell straff eller reaksjon ungdommen får.

FAKTA

Det er få unge som soner i norske fengsler. Ofte velges andre løsninger en ubetinget fengselsstraff for de yngste lovbryterne.

Hvis de kan bevise at du er skyldig

Når påtalemyndigheten mener at de kan bevise at du er skyldig, kan de velge mellom tre alternative løsninger:

 • arrow_drop_down_circle  Fritak
  Fritak, eller påtaleunnlatelse, gis ganske ofte overfor lovbrytere i denne aldersgruppen. Påtaleunnlatelse kan gis med eller uten vilkår (krav), f.eks. krav om at du skal betale erstatning til den du har gjort noe mot (den fornærmede). Bare en sjelden gang gis det påtaleunnlatelse uten noen slike vilkår.

 • arrow_drop_down_circle  Konfliktråd
  Dersom saken passer til det, åpner straffeprosessloven for megling hos Konfliktrådet. Da må både den som har blitt "fornærmet" og den som er siktet godkjenne at saken overføres dit. Dersom en av de er under 18 år, må også vergene (foreldre) til denne personen godkjenne det.

  Å møtes ansikt til ansikt gir lovbryteren mulighet til å forstå hvordan offeret har opplevd det vonde som har skjedd. Lovbryteren får en mulighet til å ta ansvar, beklage og gjenopprette skaden direkte og konkret overfor offeret. Offeret får også mulighet til å fortelle om sine følelser i forbindelse med lovbruddet som han eller hun har vært utsatt for direkte til lovbryteren. Det har vist seg at megling ofte er særlig vellykket i voldssaker hvor unge er involvert.

  Påtalemyndigheten kan etter samme bestemmelse også beslutte å overføre saken til ungdomsoppfølging i konfliktråd, hvis straffeskyld anses bevist. En slik overføring forutsetter at saken egner seg for en slik behandling, og at siktede og vergene hans samtykker.

 • arrow_drop_down_circle  Tiltale
  Blir det tatt ut tiltale mot en lovbryter mellom 15 og 18 år, og han eller hun blir dømt i retten, kan alle typer straff brukes: unge over 15 år kan få bøter, betinget eller ubetinget fengsel eller samfunnstjeneste.

  En person som var under 18 år på gjerningstidspunktet, kan likevel ikke dømmes til fengselsstraff over 15 år.

  Når lovbryteren er under 18 år, kan retten også sette straffen til under det minstekravet som er fastsatt for denne type lovbrudd (straffeloven).

  Domstolen kan også gi ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging til en person mellom 15 og 18 år. Saken blir i disse tilfellene overført til konfliktrådet for oppfølging.

  Les mer om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging her på ung.no.

Samfunnstjeneste

Hvis man ikke ønsker å dømme lovbryteren til ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging, kan retten bestemme at straffen skal gjøres opp med samfunnstjeneste). Personer under 18 år kan dømmes til samfunnstjeneste i alt fra 30 til 420 timer.

Samfunnstjeneste har vist seg å passe bra for unge lovbrytere som trenger en umiddelbar og merkbar reaksjon med tydelige konsekvenser.

Frihetsberøvelse av ungdom

Barn under den kriminelle lavalder (15 år) kan ikke fengsles eller varetektsfengsles. Unge over 15 år kan derimot både varetektsfengsles og dømmes til fengselsstraff, men da krever loven at det skal være spesielle grunner til det. Det er få unge under 18 år som blir dømt til fengsel i Norge.

Hvordan er fengselsstraff for ungdom?

I straffegjennomføringsloven står det at når et barn under 18 år settes i fengsel, skal man tilpasse oppholdet. Fagpersoner skal sørge for å ta vare på behovene til den som er dømt under straffetiden. I tillegg skal de hjelpe til i tiden etter fengselsoppholdet.

Fengslene skal også legge forholdene til rette for at skadene ved å sone i fengsel blir minst mulig. Barn som settes i fengsel skal settes i en ungdomsenhet. Der skal det være ansatte med miljøterapeutisk, barnefaglig eller annen sosialfaglig bakgrunn som skal gjøre soningen best mulig.

Prøveløslatelse

For å få prøveløslatelse fra fengselsstraff, må ofte unge lovbrytere ha oppfølgning fra Kriminalomsorgen. De skal sørge for at tryggheten til de andre rundt er sikret, samtidig som de skal passe på at den som er prøveløslatt ikke havner i trøbbel igjen.

Det kan også være andre krav, for eksempel bestemmelser om bolig, behandling, oppholdssted, opplæring og om ikke å være sammen med bestemte personer.