Du trenger ikke å ha gjort noe ulovlig, men likevel kan politiet kreve at du møter til en bekymringssamtale. Bekymringssamtalen er forankret i politiloven § 13.

Før man er inne til en bekymringssamtale, blir man ofte kalt inn til et avhør. Dette er fordi politiet ønsker å bli ferdig med det straffbare forholdet før man gjennomfører en bekymringssamtale.

I en bekymringssamtale er det viktig at politiet, ungdommen og foreldre eller foresatte kommer frem til en plan for hvordan ungdommen skal komme ut av et negativt miljø og inn i et bedre. Bekymringssamtalen handler i stor grad om hvordan man kommer frem til denne planen.

Dette er nå lovfestet:

  • Politiet skal som hovedregel ta ut tiltale innen 6 uker i saker mot unge lovbrytere

  • Politiet har en plikt å etterforske lovbrudd som er gjort av personer mellom 12 og 15 år etter straffeprosessloven § 224

  • Politiet kan pålegge barn under 15 år og deres foreldre å møte til bekymringssamtale hvis man er bekymret for ungdommens helse og utvikling etter politiloven § 13. Hvis det ikke er mulig å få i stand en samtale på frivillig basis kan de avhentes. Er ungdommen mellom 15 og 18 år kalles vedkommende inn til bekymringssamtale om det er begått en straffbar handling.

  • Påtalemyndigheten kan nekte et barn under 15 år å oppholde seg på nærmere avgrensede steder for inntil 6 måneder av gangen, dersom det er grunn til å tro at dette stedet utgjør særlig risiko for lovbrudd.

  • Megling i konfliktråd skal bruks mer aktivt som vilkår for påtaleunnlatelse eller betinget reaksjon for unge siktede (over 15 år).

Les mer om bekymringssamtalen på politiet.no