Hopp til hovedinnholdet

Sikkerhetsklarering

Kryss av

Det snakkes ofte om sikkerhetsklarering, spesielt i forbindelse med militæret. Men hva betyr det egentlig?

Offentlig og kvalitetssikret
Kryss av

Hva er egentlig en sikkerhetsklarering?

En sikkerhetsklarering er en avgjørelse om at en person kan gis tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. Klarering gis for graderingsnivåene KONFIDENSIELT/HEMMELIG/STRENGT HEMMELIG (se nedenfor).

Hvorfor er det nødvendig å sikkerhetsklarere personer?

Opplysninger av betydning for Norges nasjonale sikkerhet må beskyttes. Personer som gis den tillit det er å få tilgang til denne type opplysninger må være til å stole på. Gjennom sikkerhetsklarering innhentes opplysninger og foretas vurderinger i forhold til personens pålitelighet, lojalitet og sunne dømmekraft, jf sikkerhetslovens § 21 første ledd.

Hvem har behov for en sikkerhetsklarering?

Personer som skal jobbe med sikkerhetsgradert informasjon, eksempelvis ledere og saksbehandlere i Forsvaret og i enkelte andre offentlige virksomheter, trenger sikkerhetsklarering. Også andre yrkesgrupper, som for eksempel vaktpersonell ved disse stedene, kan trenge sikkerhetsklarering. I Forsvaret blir også et betydelig antall vernepliktige sikkerhetsklarert.

Hvordan kan jeg bli sikkerhetsklarert?

Du kan ikke selv be om å bli sikkerhetsklarert. Dersom du ansettes i et departement el offentlig etat hvor du kan få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon, kan departementet/ etaten be om å få deg sikkerhetsklarert. Dersom du er ansatt i en bedrift og bedriften din får et gradert oppdrag i en offentlig virksomhet, så er det den offentlige virksomheten som har ansvaret for å få personellet (som skal utføre oppdraget) sikkerhetsklarert. Et eksempel på dette kan være at du er tekniker og jobber hos Datateknikk AS. En avdeling i Forsvaret, heretter kalt avdelingen, kontakter dere for å få utført en jobb. Der du og noen av dine kollegaer skal utføre jobben, kan dere få tilgang til gradert informasjon. Avdelingen har da ansvaret for å få deg og de andre som skal utføre jobben, sikkerhetsklarert.

Kan jeg bli sikkerhetsklarert uten at jeg vet om det?

Nei. Alle som skal sikkerhetsklareres. må gi samtykke på forhånd. I praksis skjer dette ved utfylling og undertegning av en personopplysningsblankett.

Hva vurderes?

Klareringsmyndigheten vil vurdere din lojalitet, pålitelighet og sunne dømmekraft etter gitte kriterier iht. sikkerhetslovens § 21 første ledd.

De underliggende kriteriene i sikkerhetsloven § 21 som er av interesse for å vurdere om personene er til å stole på er i korthet (ikke fullstendige kriterier):

Straffbare handlinger

  • Fare for direkte eller indirekte press
  • Misbruk av rusmidler
  • Nekte å gi personopplysninger
  • Spionasje/sabotasje
  • Forfalske personkontroll informasjon
  • Sykdom som påvirker din dømmekraft
  • Økonomiske forhold
  • Organisasjoner med ulovlig formål
  • Manglende personhistorikk
  • Andre forhold av betydning
Det er ingen automatikk i at du skulle bli nektet klarering dersom du skulle ha en bakgrunn som er relevant i forhold til noen av disse kriteriene – enhver har krav på en individuell behandling for å få vurdert sin sikkerhetsmessige skikkethet.

hvem sikkerhetsklareres? (www.dsm.stat.no)

Sikkerhetsklarering

Hvem kontrolleres?

Hvem personkontrollen omfatter avhenger av hvilket klareringsnivå det anmodes om. Hvilket klareringsbehov det anmodes om avhenger av hvor høyt gradert informasjon vedkommende vil få tilgang til.

Strengt hemmelig:

Hovedperson og ektefelle

Hovedpersonens foreldre

Hovedpersonens søsken

Hemmelig

Hovedpersonen og ektefelle

Konfidensielt

Hovedpersonen

Nærstående personer:

Personer som er i nær familie til den som skal sikkerhetsklareres. Ektefelle, partner, samboer (herunder tidligere ektefelle, partner eller samboer de siste tre år), forelder til felles barn, barn (herunder ste-, adoptiv- eller fosterbarn), foreldre (herunder ste-, adoptiv- eller fosterforeldre) og søsken (herunder ste-, adoptiv-, foster- eller halvsøsken). Jf psf § 1-2, 5. punkt.

En sikkerhetsklarering er normalt gyldig i fem år

Er det ved utløp av femårsperioden fortsatt behov for at du gis tilgang til sikkerhetsgradert informasjon, vil din arbeidsgiver før utløpet av perioden iverksette prosessen for å få deg reklarert.

_________

Les mer hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Har fått 90 dager fengsel og er kommet inn i militæret.
Hei Hvis du har fått en fengselsdom og anmerkning på rullebladet ditt trenger ikke det få betydning for førstegangstjenesten. Men Forsvaret kan...
Har fått bot, kan jeg nektes innreise til USA og sikkerhetsklarering i Forsvaret?
Hei Jeg tror ikke boten du fikk vil få noen konsekvenser for deg verken når det gjelder innreise til USA eller sikkerhetsklarering i Forsvaret. Bå...
Sikkerhetsklarering i forsvaret.
Hei gutt 19 år. Takk for at du skriver til Ung.no!Du forteller om en psykolog som da du var 15 år sa du var "helt på grensen" til aspberger. Dette...
Sikkerhetsklarering hemmelig og forelegg for narkotika i tollen.
Hei Det er ingen automatikk i at du skal nektes klarering på bakgrunn av forelegget du opplyser å ha fått. Du har krav på å bli vurdert for sikk...
Jeg ble tatt for bruk av falsk legitimasjon, hva er konsekvensene av dette? 
Hei Det å skrape legitimasjonen slik at du endrer din egen alder er å regne som dokument forfalskning. Det følger av straffeloven § 361 at "Med ...
Kan jeg bli militærpoliti om jeg har blitt tatt og anmeldt for et forhold?
Hei Svaret er nei. Hvis du er tatt og forholdet anmeldt, så er det ikke forenelig med å bli militærpoliti. Vennlig hilsen ung.no, i samarbeid ...
Kan jeg få sikkerhetsklarering når jeg har blitt tatt for 49 gram hasj?
Hei En sikkerhetsklarering er en avgjørelse om at en person kan gis tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. Klarering gis for graderingsnivåene ...
Jeg får ikke sikkerhetsklarering - blir jeg mobbet av Forsvaret?
Hei Tanken om at det er rasistiske motiver eller mobbing fra Forsvaret for at du ikke har fått sikkerhetsklarering kan du legge bort - det er ikke r...
Sikkerhetsklarering i forsvaret
Hei For å kunne tjenestegjøre i forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. Dersom du ikke består sikkerhetsklareringen kan du ikke tjenestegjøre. ...
Mistet sikkerhetsklareringen i forsvaret
Hei I "Forskrift om sikkerhetsklarering og annen klarering (klareringsforskriften)" § 22 står det at dersom en sikkerhetsklarering ikke blir godkje...
Kan jeg bli sikkerhetsklarert selv om jeg ikke er norsk statsborger? er fra Afrika
Hei En utenlandsk statsborger kan gis sikkerhetsklarering etter en vurdering av hjemlandets sikkerhetsmessige betydning og vedkommendes tilknytning t...
Kan jeg får sikkerhetsklarering selv om jeg har fått forelegg?
Hei Utgangspunktet for sikkerhetsklarering er angitt i sikkerhetsloven § 21. Vurderingen vil bli i forhold til din lojalitet, pålitlighet og sunne ...
Forsvaret og sikkerhetserklæring.
Hei!   Etter at praksisen med å starte sikkerhetsklareringsprosessen tidligere for de som har tilknytning til enkelte nasjoner ble innført, har d...
Forsvaret og fyllekjøring.
Hei!   Flere typer tjeneste i Forsvaret, som stiller ekstra strenge vandelskrav, er garantert utelukket. Ellers tilhører dette en kategori som kan...
Sikkerhetsklarering
Hei Jeg har vanskelig for å se for meg at unnlatelse av å etterfølge politiets pålegg én gang vil medføre at du ikke kan sikkerhetsklareres. De...
Kan jeg komme med i forvaret med foreldre som ikke er født hi Norge?
Hei Så lenge du er norsk statsborger, så skal det i utgangspunktet ikke bety noe hvor dine foreldre kommer fra. Men det kan hende at dersom dine fo...
Eg er gutt under 15 år eg har tenkt på et yrke i forsvaret der jeg må ha plettfri vandel.
Hei Du er under den kriminelle lavalder (15 år) og kan derfor ikke straffes for lovbrudd. Siden du ikke kunne straffes for å ha stjålet varen vil ...
Ble tatt for nasking på et kjøpesenter. kommer dette til og hindre meg i og få jobb i forsvaret?
Hei Dette er det ikke mulig å svare helt klart ja eller nei på. Det er flere ting som blir tatt i betraktning ved en eventuell jobb i Forsvaret. Se...
Siden jeg har fått dette forelegget nå, betyr det at jeg ikke kommer inn i garden?
Hei Så lenge det er et forelegg, og det ikke er opprettet straffesak, skal det normalt ikke ha noe å si. Det endelige svaret får du først etter k...
Se alle