Jeg og noen venner var utenfor skolen etter skoletid, og noen av vennene mine gjorde hærværk. Hva kan straffen min være siden jeg ble observert og gjenkjent, selvom jeg ikke gjorde noe? Og hva skjer om jeg blir tatt ned til politiavhør og nekter å si hvem som gjorde det?

Gutt 16 år

 

Svar fra juristen

Hærverk rammes av straffeloven § 351 om skadeverk. En person som blir tatt for hærverk, risikerer etter denne bestemmelsen bøter eller fengsel i inntil ett år.

Medvirkning til hærverk straffes på samme måte. Dersom du ikke deltok aktivt i hærverket, vil det bli spørsmål om du medvirket til hærverket. Det blir opp til politiet å ta stilling til hva de finner bevist og ikke, så du må nesten bare vente og se hva de sier.

Dere risikerer også å bli erstatningsansvarlige for skadene som oppstod på skolens område som en følge av hærverket. Dette innebærer at dere må betale tilbake det det koster å reparere det som har blitt ødelagt.

Etter straffeprosessloven § 230 har ikke mistenkte og vitner plikt til å forklare seg for politiet. De er likevel pliktig til å møte opp for å avklare om de ønsker å avgi forklaring for politiet eller ikke. Politiet skal i forbindelse med avhøret forklare om personen avhøres som vitne eller mistenkt. Vitner og mistenkte har plikt til å opplyse om navn, fødselsdato og bopel på spørsmål fra politiet.

I noen tilfeller kan politiet bestemme at det skal skje et rettslig avhør for domstolen. Både vitner og mistenkte har møteplikt ved innkalling til rettslig avhør, men ikke alle har forklaringsplikt. En person har for eksempel ikke plikt til å forklare seg om forhold som innebærer at han eller hun vil kunne utsette seg selv for straff. En mistenkt person som blir kalt inn til rettslig avhør, får status som siktet i saken, og som siktet har man ikke forklaringsplikt.