Jeg har gjort noe ulovlig – kan jeg jobbe med barn og unge?

02.05.2018 Jurister i Bufdir, i samarbeid med ung.no

Drømmer du om å jobbe med barn og unge, men har gjort noe ulovlig? Heldigvis er det bare enkelte lovbrudd som kan ødelegge for drømmejobben din.

Lærer og jente som sitter med hvert sitt nettbrett.
BLI LÆRER? Hvis du søker en jobb der du skal jobbe med barn og unge, vil arbeidsgiver kreve at du legger frem en barneomsorgsattest. Foto: Colourbox

Det finnes mange yrker der man jobber med barn og unge. Eksempler på dette er førskolelærer, lærer, barnevernspedagog, sosionom, miljøarbeider, og sykepleier eller lege på barneavdeling på sykehus.

Man kan også jobbe med barn og unge som ufaglært, for eksempel i barnehage, på SFO eller på ungdomsklubb.

Krav om barneomsorgsattest

Hvis du søker en jobb der du skal arbeide med barn og unge, vil arbeidsgiver kreve at du legger frem en barneomsorgsattest. Dette kravet står det om i lovverket, for eksempel i barnehageloven § 19 , opplæringslova § 10-9, barnevernloven § 6-10 og helsepersonelloven § 20 a.

Barneomsorgsattesten er en begrenset politiattest. Det vil si at det bare er enkelte lovbrudd som står på attesten, og som arbeidsgiveren din dermed får vite om. Det disse lovbruddene har til felles, er at de er særlig alvorlige i relasjon til barn og unge.

Skal beskytte barn og unge

Formålet med barneomsorgsattesten er å beskytte barn og unge mot overgrep eller skadelig innflytelse. Målet er at mindreårige skal bli tatt hånd om av personer som er skikket til det.

For eksempel er det klart at en person som er dømt for overgrep mot mindreårige er utelukket fra å arbeide med barn. Hvis du derimot er dømt for tyveri, kjøring i ruspåvirket tilstand eller bruk av narkotika, vil ikke dette på samme måte ha betydning for arbeidet med barn og unge.

Bestemmelsen om barneomsorgsattesten står i politiregisterloven § 39 første ledd.

Hva skjer hvis lovbruddet vises på barneomsorgsattesten?

Hvis lovbruddet du har begått vises på barneomsorgsattesten, vil du i noen tilfeller være utelukket fra jobben.

I andre tilfeller er det opp til arbeidsgiver å vurdere om du til tross for lovbruddet likevel kan jobbe der. De forskjellige yrkene har forskjellige regler om dette.

Arbeid i barnehage

Du er utelukket fra å jobbe i barnehage hvis barneomsorgsattesten din viser dom for noen av disse straffbare handlingene:

 • seksuell omgang med barn under 14 år/voldtekt av barn under 14 år
 • seksuell omgang med barn under 16 år/seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år
 • seksuell handling med barn under 16 år
 • seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år
 • avtale om møte for å begå seksuelt overgrep
 • fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn (barnepornografi)
 • fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn (barnepornografi)

Hvis det er andre lovbrudd enn disse som vises på din barneomsorgsattest, må barnehageeieren vurdere om lovbruddet gjør deg uegnet til å jobbe i barnehagen, jf. forskrift om politiattest i barnehagen § 5 annet ledd. Det kan dermed være verdt å søke jobben selv om du har anmerkning på barneomsorgsattesten din.

Arbeid på skole

Hvis du er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige er du utelukket fra å jobbe i grunnskolen, i musikk - og kulturskolen, på SFO og med leksehjelp, jf. opplæringslova § 10-9 tredje ledd.

Hvis det er andre lovbrudd enn dette som står på barneomsorgsattesten din, må arbeidsgiver vurdere konkret om du likevel kan få jobben eller ikke.

Arbeid i barnevernet

Du kan ikke ha en stilling i barnevernet der du har oppgaver overfor mindreårige hvis du har anmerkninger på din barneomsorgsattest, jf. forskrift om politiattest i barnevernet §7.

Det spiller ingen rolle hvilket lovbrudd du er dømt for. Typiske yrker innenfor barnevernet er barnevernspedagog, sosionom og miljøarbeider.

Arbeid som helsepersonell

Du er utelukket fra å yte helse - og omsorgstjenester til barn (eller personer med utviklingshemning) hvis du har vedtatt forelegg for eller er dømt for følgende straffbare handlinger:

 • voldtekt (herunder grov uaktsom voldtekt)
 • misbruk av overmaktsforhold og liknende
 • seksuell omgang med innsatte mv. i institusjon
 • seksuell omgang med barn under 14 år/voldtekt av barn under 14 år
 • seksuell omgang med barn under 16 år/seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år
 • seksuell handling med barn under 16 år
 • seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år
 • incest
 • seksuell omgang mellom andre nærstående
 • kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige
 • fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn (barnepornografi)
 • fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn (barnepornografi)

Dette står i helsepersonelloven § 20 a femte ledd. Selv om det ikke står direkte i bestemmelsen, må det legges til grunn at hvis det er andre lovbrudd enn disse som vises på din barneomsorgsattest, så er det opp til arbeidsgiver å vurdere om du til tross for lovbruddet likevel er egnet til å jobbe der.

Kravet gjelder også for studier

I tillegg til at det er krav om barneomsorgsattest i forbindelse med arbeid, er det også krav om barneomsorgsattest for å ta studier der man utdanner seg til å jobbe med barn og unge.

Det står i universitets - og høgskoleloven § 4-9 annet ledd at der det er ”gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøving, gjelder disse tilsvarende for studenter som deltar i praksisstudier eller klinisk undervisning”. Uansett kan det kreves framlagt politiattest for studier hvor studentene kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, jf. universitets - og høgskoleloven § 4-9 første ledd.

Slik politiattest kan kreves fremlagt ved opptak til studiet, eller underveis i studiet. Konsekvensen av anmerkninger på barneomsorgsattesten er at man kan bli utestengt fra praksisstudier eller klinisk undervisning. Fordi dette gjerne er en obligatorisk del av studiet, innebærer en utestengelse at man ikke får gjennomført studiet sitt.

Hvilke lovbrudd vises på barneomsorgsattesten?

I listen under står alle lovbrudd som vil stå på en barneomsorgsattest. Hvis lovbruddet du har begått ikke står i listen, så betyr det at lovbruddet ikke vil vises på barneomsorgsattesten din.

Hva slags type straff vil stå på barneomsorgsattesten?

Det finnes forskjellige typer straff, f.eks ubetinget fengsel, betinget fengsel, bot, samfunnsstraff, ungdomsstraff, påtaleunnlatelse og rettighetstap. Les mer om de forskjellige straffereaksjonene i artikkelen Hvem kan straffes?

Det er ikke alle typer straff som vil stå på barneomsorgsattesten, eller som vil stå på attesten for alltid. Hvilke regler som gjelder, kommer blant annet an på hvilket lovbrudd det er snakk om.

Når det gjelder narkotikalovbrudd, voldslovbrudd (bortsett fra drap), mishandling i nære relasjoner, ran og menneskehandel, skal dette anmerkes i samsvar med reglene for ordinær politiattest . Dette betyr bl.a. at din barneomsorgsattest vil vise dersom du er dømt til betinget eller ubetinget fengsel, forvaring, samfunnsstraff eller samfunnstjeneste, ungdomsstraff, rettighetstap, bot for lovbrudd med øvre strafferamme på fengsel i mer enn 6 måneder, og dom på overføring til tvungen psykisk helsevern eller tvungen omsorg.

Den vil derimot ikke vise at du har fått påtaleunnlatelse, overføring til behandling i konfliktråd eller overføring til barneverntjenesten.

Det finnes enkelte unntak fra dette. Hvis du har begått et lovbrudd før du var 18 år gammel, der du fikk dom på betinget fengsel eller bot, slettes disse opplysningene fra barneomsorgsattesten etter 2 år. Hvis du har begått et lovbrudd før du var 18 år gammel, der du fikk dom på ungdomsstraff eller samfunnsstraff, slettes disse opplysningene fra attesten etter 5 år.

Når det gjelder drap og seksuallovbrudd (bortsett fra kjøp av seksuelle tjenester av personer under 18 år), skal dette anmerkes i samsvar med reglene for uttømmende politiattest. Dette innebærer at alle straffer, andre strafferettslige reaksjoner og andre tiltak som er registrert i reaksjonsregisteret som følge av lovbrudd skal stå på barneomsorgsattesten. Det er dermed ikke slik at opplysningene slettes fra barneomsorgsattesten på noe tidspunkt.

Det finnes unntak. Hvis du har begått et lovbrudd da du var under 18 år, er det likevel reglene for ordinær politiattest som gjelder (se over). Dette forutsetter imidlertid at lovbruddet ikke har en høyere strafferamme enn fengsel i 3 år. Det forutsetter også at du ikke er blitt ilagt en reaksjon for fem eller flere lovbrudd før du fylte 18 år, der øvre strafferamme er fengsel inntil 1 år. Videre forutsetter det at du ikke er ilagt en reaksjon for tre eller flere lovbrudd før du fylte 18 år, der øvre strafferamme er fengsel i mer enn 1 år. I så fall er det reglene for uttømmende politiattest som gjelder.

Du kan bruke artikkelen som kilde om du skal søke jobb eller utdanning og er redd for at mulighetene dine er ødelagt på grunn av et lovbrudd.

Juridiske tekster kan lett bli veldig omfattende. Om du ikke forstår innholdet i teksten, kanskje du kjenner noen som kan være en hjelp for deg til å lese den samme ned deg?

Fakta

Juridiske tekster kan lett bli veldig omfattende. Om du ikke forstår innholdet i teksten, kanskje du kjenner noen som kan være en hjelp for deg til å lese den samme ned deg?

Lærer og jente som sitter med hvert sitt nettbrett.
BLI LÆRER? Hvis du søker en jobb der du skal jobbe med barn og unge, vil arbeidsgiver kreve at du legger frem en barneomsorgsattest. Foto: Colourbox

Fakta

Juridiske tekster kan lett bli veldig omfattende. Om du ikke forstår innholdet i teksten, kanskje du kjenner noen som kan være en hjelp for deg til å lese den samme ned deg?

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Kriminalitet

Les mer

Utdanning

Les mer