Hopp til hovedinnholdet

Jeg har gjort noe ulovlig – kan jeg jobbe med barn og unge?

Jente med hodetelefoner (colourbox.com)
ATTEST: Hvis du søker en jobb der du skal arbeide med barn og unge, vil arbeidsgiver kreve at du legger frem en barneomsorgsattest.

Drømmer du om å jobbe med barn og unge - men er redd du har ødelagt mulighetene dine fordi du har begått et lovbrudd? Heldigvis er det bare enkelte lovbrudd som kan ødelegge for drømmejobben din. Les hvilke lovbrudd i denne artikkelen.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente med hodetelefoner (colourbox.com)
ATTEST: Hvis du søker en jobb der du skal arbeide med barn og unge, vil arbeidsgiver kreve at du legger frem en barneomsorgsattest.

Arbeid med barn og unge

Det finnes mange yrker der man jobber med barn og unge. Eksempler på dette er førskolelærer, lærer, barnevernspedagog, sosionom, miljøarbeider, og sykepleier eller lege på barneavdeling på sykehus. Man kan også jobbe med barn og unge som ufaglært, for eksempel i barnehage, på SFO eller på ungdomsklubb.

 

Krav om barneomsorgsattest

Hvis du søker en jobb der du skal arbeide med barn og unge, vil arbeidsgiver kreve at du legger frem en barneomsorgsattest. Bestemmelser om dette kravet finnes i lovverket, se for eksempel barnehageloven § 19 , opplæringslova § 10-9, barnevernloven § 6-10 og helsepersonelloven § 20 a.

Barneomsorgsattesten er en begrenset politiattest. Det vil si at det bare er enkelte lovbrudd som vil stå på attesten, og som arbeidsgiver dermed vil få vite om. Det disse lovbruddene har til felles, er at de er særlig alvorlige i relasjon til barn og unge.

Formålet med barneomsorgsattesten er å beskytte barn og unge mot overgrep eller skadelig innflytelse. Målet er at mindreårige skal tas hånd om av personer som er skikket til det. For eksempel er det klart at en person som er dømt for overgrep mot mindreårige er utelukket fra å arbeide med barn. Hvis man derimot er dømt for tyveri, kjøring i ruspåvirket tilstand eller bruk av narkotika, vil ikke dette på samme måte ha betydning for arbeidet med barn og unge. Bestemmelsen om barneomsorgsattesten står i politiregisterloven § 39 første ledd (link).

 

Hva skjer hvis lovbruddet vises på barneomsorgsattesten?

Hvis lovbruddet du har begått vises på barneomsorgsattesten, vil du i noen tilfeller være utelukket fra jobben. I andre tilfeller er det opp til arbeidsgiver å vurdere om du til tross for lovbruddet likevel kan jobbe der. De forskjellige yrkene har forskjellige regler om dette.

 

Arbeid i barnehage

Du er utelukket fra å jobbe i barnehage hvis barneomsorgsattesten din viser dom for noen av følgende straffbare handlinger:

 • seksuell omgang med barn under 14 år/voldtekt av barn under 14 år
 • seksuell omgang med barn under 16 år/seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år
 • seksuell handling med barn under 16 år
 • seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år
 • avtale om møte for å begå seksuelt overgrep
 • fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn (barnepornografi)
 • fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn (barnepornografi)

Hvis det er andre lovbrudd enn disse som vises på din barneomsorgsattest, må barnehageeieren vurdere om lovbruddet gjør deg uegnet til å jobbe i barnehagen, jf. forskrift om politiattest i barnehagen § 5 annet ledd. Det kan dermed være verdt å søke jobben selv om du har anmerkning på barneomsorgsattesten din.

 

Arbeid på skole

Hvis du er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige er du utelukket fra å jobbe i grunnskolen, i musikk - og kulturskolen, på SFO og med leksehjelp, jf. opplæringslova § 10-9 tredje ledd. Hvis det er andre lovbrudd enn dette som står på barneomsorgsattesten din, må arbeidsgiver vurdere konkret om du likevel kan få jobben eller ikke.

 

Arbeid i barnevernet

Du er utelukket fra å ha en stilling i barnevernet der du har oppgaver overfor mindreårige hvis du har anmerkninger på din barneomsorgsattest, jf. forskrift om politiattest i barnevernet § 7. Det spiller ingen rolle hvilket lovbrudd du er dømt for. Typiske yrker innenfor barnevernet er barnevernspedagog, sosionom og miljøarbeider.

 

Arbeid som helsepersonell

Du er utelukket fra å yte helse - og omsorgstjenester til barn (eller personer med utviklingshemning) hvis du har vedtatt forelegg for eller er dømt for følgende straffbare handlinger:

 • voldtekt (herunder grov uaktsom voldtekt)
 • misbruk av overmaktsforhold og liknende
 • seksuell omgang med innsatte mv. i institusjon
 • seksuell omgang med barn under 14 år/voldtekt av barn under 14 år
 • seksuell omgang med barn under 16 år/seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år
 • seksuell handling med barn under 16 år
 • seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år
 • incest
 • seksuell omgang mellom andre nærstående
 • kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige
 • fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn (barnepornografi)
 • fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn (barnepornografi)

Dette står i helsepersonelloven § 20 a femte ledd. Selv om det ikke står direkte i bestemmelsen, må det legges til grunn at hvis det er andre lovbrudd enn disse som vises på din barneomsorgsattest, så er det opp til arbeidsgiver å vurdere om du til tross for lovbruddet likevel er egnet til å jobbe der.

 

Kravet om barneomsorgsattest gjelder også for studier

I tillegg til at det er krav om barneomsorgsattest i forbindelse med arbeid, er det også krav om barneomsorgsattest for å ta studier der man utdanner seg til å jobbe med barn og unge. Det står i universitets - og høgskoleloven § 4-9 annet ledd at der det er ”gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøving, gjelder disse tilsvarende for studenter som deltar i praksisstudier eller klinisk undervisning”. Uansett kan det kreves framlagt politiattest for studier hvor studentene kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, jf. universitets - og høgskoleloven § 4-9 første ledd.

Slik politiattest kan kreves fremlagt ved opptak til studiet, eller underveis i studiet. Konsekvensen av anmerkninger på barneomsorgsattesten er at man kan bli utestengt fra praksisstudier eller klinisk undervisning. Fordi dette gjerne er en obligatorisk del av studiet, innebærer en utestengelse at man ikke får gjennomført studiet sitt.

 

Hvilke lovbrudd vises på barneomsorgsattesten?

I listen under står alle lovbrudd som vil stå på en barneomsorgsattest. Hvis lovbruddet du har begått ikke står i listen, så betyr det at lovbruddet ikke vil vises på barneomsorgsattesten din.

For lovbrudd som er blitt begått før 01.10.2015, gjelder straffeloven av 1902. For lovbrudd som er blitt begått etter denne datoen, gjelder straffeloven av 2005.

Det som skal anmerkes i barneomsorgsattesten, er om man er

 • siktet
 • tiltalt
 • har vedtatt forelegg for eller
 • er dømt for

overtredelse av noen av de følgende bestemmelsene i straffeloven:

Voldslovbrudd

Straffeloven av 1902 § 229 annet og tredje straffalternativ (grov legemskrenkelse)

Straffeloven av 1902 § 231 (legemsbeskadigelse)

Straffeloven av 1902 § 233 (drap)

Straffeloven av 2005 § 274 (grov kroppsskade)

Straffeloven av 2005 § 275 (drap)

 

Narkotikalovbrudd

Straffeloven av 1902 § 162 (narkotikaovertredelse og grov narkotikaovertredelse)

Straffeloven av 2005 § 231 (narkotikaovertredelse)

Straffeloven av 2005 § 232 (grov narkotikaovertredelse)

 

Seksuallovbrudd

Straffeloven av 1902 § 192 (voldtekt)

Straffeloven av 1902 § 193 (misbruk av overmaktsforhold og liknende).

Straffeloven av 1902 § 194 (seksuell omgang med innsatte mv. i institusjon)

Straffeloven av 1902 § 195 (seksuell omgang med barn under 14 år)

Straffeloven av 1902 § 196 (seksuell omgang med barn under 16 år)

Straffeloven av 1902 § 197 (incest)

Straffeloven av 1902 § 199 (seksuell omgang mellom andre nærstående)

Straffeloven av 1902 § 200 annet ledd (forlede barn under 16 til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd)

Straffeloven av 1902 § 201 første ledd bokstav c (seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av barn under 16 år)

Straffeloven av 1902 § 201 a (avtale om møte for å begå seksuelt overgrep)

Straffeloven av 1902 § 203 (kjøp av seksuelle tjenester av personer under 18 år)

Straffeloven av 1902 § 204 a (fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn (barnepornografi))

Straffeloven av 2005 § 291 (voldtekt)

Straffeloven av 2005 § 294 (grovt uaktsom voldtekt)

Straffeloven av 2005 § 295 (misbruk av overmaktsforhold og liknende)

Straffeloven av 2005 § 296 (seksuell omgang med innsatte mv. i institusjon)

Straffeloven av 2005 § 299 (voldtekt av barn under 14 år)

Straffeloven av 2005 § 301 (grov voldtekt av barn under 14 år)

Straffeloven av 2005 § 302 (seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år)

Straffeloven av 2005 § 303 (grov seksuell omgang mv. med barn mellom 14 og 16 år)

Straffeloven av 2005 § 304 (seksuell handling med barn under 16 år)

Straffeloven av 2005 § 305 (seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år)

Straffeloven av 2005 § 306 (avtale om møte for å begå seksuelt overgrep)

Straffeloven av 2005 § 309 (kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige)

Straffeloven av 2005 § 310 (fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller

fremvisning som seksualiserer barn (barnepornografi)

Straffeloven av 2005 § 311 fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn (barnepornografi))

Straffeloven av 2005 § 312 (incest)

Straffeloven av 2005 § 314 (seksuell omgang mellom andre nærstående)

 

Vold/mishandling i nære relasjoner

Straffeloven av 1902 § 219 (mishandling og grov mishandling i nære relasjoner)

Straffeloven av 2005 § 282 (mishandling i nære relasjoner)

Straffeloven av 2005 § 283 (grov mishandling i nære relasjoner)

 

Ran

Straffeloven av 1902 § 268, jf. § 267 (ran og grovt ran)

Straffeloven av 2005 § 327 (ran)

Straffeloven av 2005 § 328 (grovt ran)

 

Menneskehandel

Straffeloven av 1902 § 224 (menneskehandel og grov menneskehandel)

Straffeloven av 2005 § 257 (menneskehandel)

Staffeloven av 2005 § 258 (grov menneskehandel)

 

Hva slags type straff vil stå på barneomsorgsattesten, og hvor lenge vil det stå der?

Det finnes forskjellige typer straff, f.eks ubetinget fengsel, betinget fengsel, bot, samfunnsstraff, ungdomsstraff, påtaleunnlatelse og rettighetstap. Les mer om de forskjellige straffereaksjonene i artikkelen Hvem kan straffes?

Det er ikke alle typer straff som vil fremgå av barneomsorgsattesten, eller som vil stå på attesten for alltid. Hvilke regler som gjelder, kommer blant annet an på hvilket lovbrudd det er snakk om.

Når det gjelder narkotikalovbrudd, voldslovbrudd (bortsett fra drap), mishandling i nære relasjoner, ran og menneskehandel, skal dette anmerkes i samsvar med reglene for ordinær politiattest . Dette betyr bl.a. at din barneomsorgsattest vil vise dersom du er dømt til betinget eller ubetinget fengsel, forvaring, samfunnsstraff eller samfunnstjeneste, ungdomsstraff, rettighetstap, bot for lovbrudd med øvre strafferamme på fengsel i mer enn 6 måneder, og dom på overføring til tvungen psykisk helsevern eller tvungen omsorg. Den vil derimot ikke vise at du har fått påtaleunnlatelse, overføring til behandling i konfliktråd eller overføring til barneverntjenesten.

Det finnes enkelte unntak fra dette. Hvis du har begått et lovbrudd før du var 18 år gammel, der du fikk dom på betinget fengsel eller bot, slettes disse opplysningene fra barneomsorgsattesten etter 2 år. Hvis du har begått et lovbrudd før du var 18 år gammel, der du fikk dom på ungdomsstraff eller samfunnsstraff, slettes disse opplysningene fra attesten etter 5 år.

Når det gjelder drap og seksuallovbrudd (bortsett fra kjøp av seksuelle tjenester av personer under 18 år), skal dette anmerkes i samsvar med reglene for uttømmende politiattest. Dette innebærer at alle straffer, andre strafferettslige reaksjoner og andre tiltak som er registrert i reaksjonsregisteret som følge av lovbrudd skal stå på barneomsorgsattesten. Det er dermed ikke slik at opplysningene slettes fra barneomsorgsattesten på noe tidspunkt.

Det finnes unntak. Hvis du har begått et lovbrudd da du var under 18 år, er det likevel reglene for ordinær politiattest som gjelder (se over). Dette forutsetter imidlertid at lovbruddet ikke har en høyere strafferamme enn fengsel i 3 år. Det forutsetter også at du ikke er blitt ilagt en reaksjon for fem eller flere lovbrudd før du fylte 18 år, der øvre strafferamme er fengsel inntil 1 år. Videre forutsetter det at du ikke er ilagt en reaksjon for tre eller flere lovbrudd før du fylte 18 år, der øvre strafferamme er fengsel i mer enn 1 år. I så fall er det reglene for uttømmende politiattest som gjelder.

 

Du kan bruke artikkelen som kilde om du skal søke jobb eller utdanning og er redd for at mulighetene dine er ødelagt på grunn av et lovbrudd.

Juridiske tekster kan lett bli veldig omfattende. Om du ikke forstår innholdet i teksten, kanskje du kjenner noen som kan være en hjelp for deg til å lese den samme ned deg?

Tekst og kilde: ung.nos jurister.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Har prøvetid etter dom, kan jeg reise til USA?
Hei Norske statsborgere som skal besøke USA, og som skal oppholde seg i landet i mindre enn 90 dager, trenger i utgangspunktet ikke visum for reisen...
Tatt for bruk av hasj- kan jeg bli lærer eller reise til USA?
Hei Du kan fortsatt bli lærer og reise til USA, men du vil trolig få en bot og forholdet blir registrert i politiets register. Se her: Bruk av has...
Kan jeg ende opp med å ikke få arbeid vis jeg deltar på aksjon?
Hei Reaksjonene du eventuelt vil få ved en slik aksjon og ved sivilulydighet, er ikke forhold som vil fremgå på en  barneomsorgsattest. Les mer i...
Konsekvenser av lovbrudd
Hei Jeg forstår deg slik at du fikk 15 dagers ubetinget fengsel og en bot for trusler. Legger da til grunn at det er snakk om brudd på straffeloven...
Vil bruk av hasj fremgå på politiattest jeg leverer for å jobbe på skole?
Hei Hvis du skal jobbe på en skole må du levere en barneomsorgsattest. Brudd på legemiddelloven vil ikke fremgå på en slik barneomsorgsattest. S...
Besittelse av narkotika - kommer det på politiattesten?
Hei Valium består av virkemiddelet Diazepam, som er oppført på narkotikalisten.  Ifølge straffeloven § 231, straffes man med bot eller fengs...
Kan jeg reise til USA hvis jeg er tatt med hasj og påvirker det fremtiden
Hei I utgangspunktet skal du ikke trenge å søke om visum når du er norsk statsborger. Dette er fordi norske statsborgere som skal reise til USA, o...
Jeg fikk en betinget dom - kommer dette til å ødelegge for studier?
Hei Takk for spørsmålet ditt. Ut fra det du skriver, trenger du ikke å bekymre deg. "Sosialt arbeid" er ganske vidt, men for studier/jobber som ...
Forelegg for promillekjøring med båt, kan jeg reise til USA?
Hei Straffen du fikk er registrert hos politiet. Selv om det er registrert hos politiet, betyr ikke det at det vil få noen konsekvenser senere. For...
Spm om følger etter å ha blitt tatt for mindre tyveri.
Hei Du vil nok kunne få et forelegg fra politiet for mindre tyveri (naskeri), jf. straffeloven § 323. Boten plikter du å betale, selv om du nå ha...
Kommer lovbrudd begått før 15 år på uttømmende politiattest?
Hei Nei, det gjør det ikke. Det som kommer på en uttømmende politiattest er straffereaksjoner. Før du fyller 15 år kan du ikke bli straffet, og ...
Botens størrelse og prikk på rullebladet
Hei Takk for at du tar kontakt med ung.no Når man blir anmeldt for bruk av narkotika får man en prikk på rullebladet. Hvor lenge den prikken blir...
Jeg fikk en bot på 400 kroner.
Hei Takk for spørsmålet ditt! Slik jeg forstår det har du fått en bot, og du lurer på om dette vil kunne ødelegge for en senere jobb, som jeg ...
Vil tvangsinnleggelse på institusjon fremgå på politiattest?
Hei Takk for at du skriver til oss. Du er tøff som forteller om dette og jeg skjønner det er vanskelig å skrive om.Det er lite sannsynlig at forh...
Kjæresten min tatt for å kjøpe nudes av mindreårige, hva ble han dømt for?
Hei Vi er to som svarer på dette spørsmålet. Først kommer svaret fra juristen: For et forhold som du beskriver er det ulike bestemmelser i straf...
Opplysninger på politiattest
Hei Nei, et forelegg for tyveri/mindre tyveri (straffeloven §§ 321 og 323) vil ikke stå på den politiattesten du må legge frem for å ta lærer...
Spørsmål om politiattest
Hei Så fint at du er blitt interessert i frivillig arbeid i Røde Kors! Frivillige organisasjoner som Røde Kors kan innhente en begrenset politiat...
Kan jeg jobbe med barn og unge, selv om jeg har urinert offentlig?
Hei, og tusen takk for ditt spørsmål Forelegg for offentlig urinering vil ikke vises på en barneomsorgsattest (begrenset politiattest), som kreves...
Er det ulovlig om jeg har sex med kjæresten min?
Hei Hvis kjæresten din går i 8.klasse, så er hun vel 13 eller 14 år gammel. Det er ikke ulovlig for en 20-åring å være kjæreste med en 13-/14...
Kompisen min ble tatt med narkotika - kan han bli lærer?
Hei Takk for at du skriver til oss.  Jeg skjønner at dette er en vanskelig situasjon for kompisen din, men det er ikke sikkert at det er så ille ...
Se alle