Hopp til hovedinnholdet

Hva er menneskehandel?

Jente med ryggen til (www.colourbox.com)
UTSATT: Menneskehandel er utnytting av mennesker i sårbare situasjoner

Myndigheter og frivillige organisasjoner regner med at mange, mange tusen kvinner og barn - både jenter og gutter - føres til og mellom land i Vest-Europa som ofre for menneskehandel. Noen havner i Norge.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente med ryggen til (www.colourbox.com)
UTSATT: Menneskehandel er utnytting av mennesker i sårbare situasjoner

Hva er menneskehandel?

Når vi snakker om menneskehandel omfatter det alt fra

 • Prostitusjon eller andre seksuelle formål
 • Tvangsarbeid eller tvangstjenester, f.eks. tigging
 • Krigstjeneste i fremmed land
 • Fjerning av vedkommendes organer

Veldig mange utnyttes for seksuelle formål. Hvor mange av de utsatte som bortføres eller tvinges på andre måter, kan variere fra land til land. Å lure eller lokke er vanligere framgangsmåter for de som tjener på handelen med mennesker.

I Norge er det slik at den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, kan straffes for menneskehandel med fengsel inntil 6 år. Grov menneskehandel straffes med fengsel inntil 10 år.

Denne definisjonen står i straffeloven § 257.

"Trafficking" er et uttrykk som opprinnelig betegner salg og frakt av illegale varer. Det dreier seg som regel om narkotika- eller våpenhandel til ulike formål. De senere årene har imidlertid begrepet i stigende grad blitt brukt for å beskrive salg av kvinner og barn til seksuell utnyttelse både internt i land eller over landegrenser.

Det norske ordet er menneskehandel eller handel med kvinner, menn og barn. Menneskehandel/trafficking over landegrensene har fått mest oppmerksomhet, men det kan også foregå innenfor et land.

Menneskehandel i Norge

I Norge forekommer hovedsakelig handel med kvinner og mindreårige, som utnyttes i prostitusjon eller for andre seksuelle formål. Det forekommer også handel der menn er ofre. Falske løfter om et bedre liv fører ofre for menneskehandel over landegrenser. Mange tror de skal arbeide i serviceyrker, som hushjelp eller modell. Noen vet at de skal inn i sex-industrien, men de vet ikke at de vil få lite eller ingen betaling. De vet ikke at trusler, vold, fratakelse av bevegelsesfrihet og råderett over egen kropp kan bli en del av hverdagen.

Mange blir slått, voldtatt, innesperret og sultet inntil de gjør som de kriminelle krever. Ofre for menneskehandel blir holdt i et jerngrep av psykisk og/eller fysisk terror. Selv de som går på gaten alene og slik møter både politi og hjelpeapparat, så tør de ofte ikke å bryte ut av situasjonen. De kues av frykt for represalier overfor barn og familie i hjemlandet og skam og fortvilelse over sin egen situasjon.

Tilbakebetaling av fiktiv gjeld

Et viktig element innen utnytting av personer i menneskehandelen er det som på engelsk kalles for "debt bondage system" eller "peonage". Dette innebærer at hun som er utsatt må betale tilbake en gjeld hun er blitt påført av sin menneskehandelagent. Dette er en gjeld som er kommet til som følge av transportkostnader, kostnader for dokumenter, bestikkelser, transport, saksbehandlingsutgifter og generelle levekostnader. Ofte innebærer dette at hun blir fratatt sitt pass, blir så fortalt at hun er betalt for og at hun derfor må jobbe som prostituert for å betale tilbake "kjøpesummen".

Det hun "kostet" da hun ble solgt fra en menneskehandler til en annen, er også en gjeld hun må tilbakebetale og som stadig økes som følge av et eget rentesystem. I tillegg får hun straffebøter om hun har vært ulydig mot menneskehandleren. Det er veldig vanlig at menneskehandlerne bruker straffebøter som en metode for å kontrollere sine ofre. Hun klarer sjeldent å betale tilbake gjelden, og vil etter en tid bli solgt videre.

Noen eksempler på ulike former for menneskehandel:

 • Gateprostitusjon

 • Inneprostitusjon (leiligheter, bordeller, klubber)
 • Massasjestudio, hoteller, moteller, sauna m.m.)
 • Porno i blader eller på internett
 • Pedofiliringer
 • Arrangerte ekteskap
 • Tvangsekteskap
 • Husarbeid
 • Barnepass
 • Familiebedrifter
 • Restaurantnæring
 • Vaskebyråer
 • Bilpleietjenester
 • Byggenæring
 • Asfalt/steinleggertjenester
 • Jordbruksnæring
 • Tigging
 • Gateartisteri
 • Gatesalg
 • Vinningskriminalitet
 • Produksjon og omsetting av narkotika
 • Organdonasjon
Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM)

Samtykke

Spørsmålet om en kvinne bevisst har valgt eller samtykket til prostitusjon, er irrelevant i forhold til definisjonen av menneskehandel. Dersom hun har blitt utnyttet ved hjelp av vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig adferd, er hun per definisjon et offer for en kriminell handling. Dette kommer klart frem i artikkel 3b, i FNs protokoll mot menneskehandel.

Norge som mottakerland

De fleste land i verden berøres på ulike måter og i ulikt omfang av menneskehandelen, land som de utsatte kommer fra (opprinnelsesland) reiser gjennom (transittland) eller der de utnyttes (mottakerland). Norge er både et transittland og et mottakerland. Flertallet av de utsatte kommer antakelig via Øst-Europa og Sentral-Europa, Asia og Afrika. Hvilke land dette er varierer over tid.

Vanskelig å få oversikt over problemet

De fleste land berøres på ulike måter og i ulikt omfang. Menneskehandel over grensene har fått mest oppmerksomhet, men handelen skjer også innenfor et land uten at grensene krysses. Selv om myndighetene i Norge og andre land arbeider for å få mer nøyaktig kunnskap om problemet, er menneskehandelen av flere grunner et lukket område for 'utenforstående'. De som tjener på virksomhetene er redde for å bli avslørt og straffet.

Blir du utnyttet i prostitusjon, arbeid, tigging eller kriminalitet?

Mistenker du at noen er utsatt for tvang og utnyttelse til profittformål, eller er du selv i en slik situasjon og trenger hjelp?

Ring ROSA på 22 33 11 60 for å få hjelp og veiledning.

Hvis du er utsatt for menneskehandel, kan du få hjelp av norske myndigheter.

Ring politiet: tlf: 02800, alltid åpent!

Du kan få en trygg bolig på et krisesenter eller fra barnevernet, veiledning og advokathjelp til å anmelde de som har utnyttet deg. Hvis du ønsker å reise hjem, kan du få hjelp til trygg retur fra organisasjonen IOM.

Hvis du ikke har oppholdstillatelse kan du søke om en begrenset oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel eller beskyttelse (asyl) i Norge.

Hvorfor får man ikke oversikt over problemet?

I offentlige diskusjoner om menneskehandel etterlyses ofte tall og statistikk. Norge og andre land arbeider for å få mer nøyaktig oversikt over hvor mange som er utsatt. Ingen vet helt eksakte tall på hvor mange ofre for menneskehandel som befinner seg i Norge eller på verdensbasis. Hvorfor er det så vanskelig å kartlegge omfanget? Dette kan være noen av årsakene:

 • De som tjener på menneskehandel, skjuler virksomheten for ikke å bli avslørt og straffet.
 • De som er utsatt for menneskehandel, sier ikke fra grunnet frykt for hevn fra kriminelle miljøer, frykt for å bli sendt hjem og skam over egen livssituasjon.
 • De som er ofre for menneskehandel, har ofte liten tillit til politi og hjelpeapparat.
 • De som kan komme i kontakt med ofre for menneskehandel, vet ofte ikke hva de står overfor eller hvordan de skal gå frem for å hjelpe ofrene.

En forutsetning for at myndighetene kan får oversikt over omfanget er at myndighetene kommer i kontakt med ofre for menneskehandel, og at de klarer å identifisere personen som et offer for menneskehandel.

Redde for hevn

De som har blitt utsatt for menneskehandelen er forsiktige med å si noe av frykt for hevn fra kriminelle miljøer, frykt for å bli sendt hjem og i tilegg angst for reaksjonene på at de for eksempel har vært innblandet i salg av sex. De utsatte ser også ut til å overføre en sterk skepsis til politiet og erfaringer med et manglende hjelpeapparat fra eget hjemland til norske forhold.

portretter.no kan du lese sterke historier fra ofre for menneskehandel og prostitusjon.

Hva gjøres i Norge?

Immigrasjonsmyndigheter, politi og rettsvesen, helsetjenester, barnevernet og det sosiale hjelpeapparatet har ansvaret for å beskytte og hjelpe kvinnene og barna i Norge som er blitt utsatte for menneskehandel. De skal også prøve å hindre at slik utnytting skal fortsette å spre seg, og jobbe for å begrense etterspørselen som skaper det lønnsomme markedet for menneskehandel.

Barnevernet skal også sørge for å få beskyttet barn slik at de er i sikkerhet for bakmenn. Politiet og rettsvesenet skal sørge for at etterforskningen av slike saker blir prioritert og at lovgivningen blir fulgt, slik at de som tjener på denne virksomheten blir oppdaget og dømt.

Lover mot menneskehandel

I 2003 innførte Norge en egen bestemmelse i § 224 i den dagjeldende straffeloven om menneskehandel. I den nye straffeloven er bestemmelsen videreført i § 257. Tilfeller av grov menneskehandel kan straffes med inntil ti års fengsel etter straffeloven § 258. Mange andre norske lovbestemmelser er også aktuelle i forhold til menneskehandel for ulike formål. For eksempel er det uten unntak straffbart å kjøpe sex fra personer under 18 år i Norge.

Norge deltar i det internasjonale samarbeidet for å forebygge og bekjempe denne alvorlige formen for kriminalitet og krenkelse av menneskerettigheter. Flere frivillige organisasjoner i Norge og andre land er sterkt engasjert i arbeidet.

Det internasjonale samfunn har de siste årene også vedtatt en rekke konvensjoner av er viktige for arbeidet mot menneskehandelen med kvinner og barn.

De viktigste er:

Norge jobber også mot menneskehandel i for eksempel Europarådet, Østersjørådet og gjennom EØS-avtalen med EU.


Sist oppdatert:
16.05.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvordan kan jeg jobbe i FN eller UNICEF?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Dette høres spennende ut. Du høres både motivert og klar ut. Og det dette er viktige organisasjoner, hvor det tren...
Hvilken utdanning trenger man for å hjelpe ofre for menneskehandel?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Aller først, så utrolig fint å høre at du vil jobbe med dette. Dette er noe verden trenger. Svaret på spørsmå...
Har menneskehandel noe med demokrati å gjøre?
Hei Spørsmålet ditt høres ut som en god skoleoppgave. Grunnen til at spørsmålet er godt, er at dette er et spørsmål som tilsynelatende har et ...
Menneskehandel
Hei! De viktigste partene i menneskehandel er bakmennene, ofrene og kundene. Dersom du ser på tilfellet tvangsprostitusjon, vil de viktigste aktø...
Lurer på om dere vet hvor mange som blir solgt til menneskehandel vært år.
Hei! Menneskehandel er ifølge FN snart den nest største illegale økonomien i verden, etter handel med våpen. FN anslår at antallet personer so...
Hva gjør dere å gi trygghet til all de mennesker i vanskelig situetisjon
Hei ung.no er en offentig tjeneste for ungdom. Vi 'møter' ungdom bare gjennom nettet, men kan informere om viktige saker, rettigheter og muligheter ...
Menneskehandel
Hei! Du stiller spørsmål om et tema det er svært vanskelig å ha god oversikt over, spesielt når det gjelder tall. Hvor mye et menneske er verd...
Jeg skal skrive en oppgave om menneskehandel.
Hei! Vi kan dessverre ikke skrive oppgaven for deg, men du bør ta en titt på artiklene som ligger på ung.no/mhandel. På oversikten der over ekst...