Hopp til hovedinnholdet

Alternativ straff for ungdom

Politiets forebyggende arbeid
Politiets forebyggende arbeid

Mange som er tatt for noe tror at politiet bare kan tilby straff. Det stemmer ikke. Å hjelpe ungdom med å ta riktige valg og komme ut av feil miljøer, er viktig forebyggende arbeid for politiet.

Offentlig og kvalitetssikret
Politiets forebyggende arbeid
Politiets forebyggende arbeid

Eksempel på alternativ straff:

  • Bekymringssamtale
  • Hjemmebesøk
  • Megling med konfliktrådet
  • Ungdmoskontrakt
  • Ungdomsstraff
  • Ungdomskontrakter
  • Oppfølgingsteam

Du kan lese mer på kriminalitetsforebygging.no (Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging).

 

Bekymringssamtale

Noen ganger ber politiet deg inn til en samtale på politistasjonen sammen med en eller begge dine nærmeste voksne. Dette kalles en bekymringssamtale, og brukes når politiet er bekymret for at du kan få problemer og bryte loven.

I en slik samtale vil politiet gjerne vite hva som ligger bak problemene du har vært involvert i, og foreslå for deg og de voksne hva som kan gjøres for at du skal få det bedre. Målet er ikke å straffe deg, men å hjelpe deg og dine foresatte til å ta ansvar for at du legger om kursen.

Både du og de voksne er lovpålagt å møte opp når dere får invitasjon til bekymringssamtale. Samtalen journalføres hos politiet, men vil ikke føres opp på rullebladet.

Les mer om bekymringssamtalen:

Artikkel på ung.no.

Artikkel hos Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Strek

Hjemmebesøk

I noen tilfeller kan politiet be om å få komme på besøk hjemme hos deg og foreldrene dine.

Dette er et alternativ til å ta en bekymringssamtale på politistasjonen, og brukes når politiet vet at du er involvert i en sak, og er bekymret for at du kan få problemer med dop eller lovbrudd. Det hender at politiet ber noen fra barnevernet være med på et slikt besøk, hvis de tror at familien kan trenge litt hjelp til å løse problemene sine.

Poenget med hjemmebesøk er at de gjerne vite hva som ligger bak problemene du har vært involvert i, og foreslå for deg og de voksne hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

Les mer om hjemmebesøk:

Artikkel hos Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Skillelinje, ung.no

Megling med konfliktrådet

Dersom du er anmeldt for et lovbrudd, kan politiet i noen saker bestemme at dette skal oversendes til konfliktrådet for megling – i stedet for at politiet ilegger deg straff. Det betyr ikke at du "slipper billigere unna", men at du selv må ta ansvar for å gjøre opp for deg direkte.

Dette skjer ved at du møter den som har anmeldt deg ansikt til ansikt, sammen med en konfliktrådsmegler. Megleren kan hjelpe dere til sammen å finne en måte å ordne opp på.

Megling i konfliktrådet er frivillig. Det betyr at begge parter må være villige til å delta, og at du har innrømmet å ha gjort det du er anmeldt for. Hvis ikke dette er på plass, går saken til vanlig behandling hos politiet.

Les mer om konfliktrådsmegling:

Hva skjer før et meklingsmøte?

Hva skjer under et meklingsmøte?

Hva skjer etter et meklingsmøte?

Artikkel hos Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Skillelinje, ung.no

Ungdomskontrakt:

Dersom du er under 18 år kan politiet sette opp en ungdomskontrakt, der du forplikter deg til å overholde en del betingelser i en periode på for eksempel to år. Det kan handle om å fortsette på skolen, skaffe deg jobb, delta i rusavvenningsprogram eller andre aktiviteter som kan hjelpe deg til å endre kurs.

Klarer du dette, slipper du bot eller fengsel for det du har gjort.

Kontrakten brukes mest for de mellom 15 og 17 år som er på vei inn i en livsstil preget av lovbrudd, og dine foresatte må derfor gi samtykke før kontrakten underskrives. Poenget med ungdomskontraktene er at hjelp er bedre enn straff for unge mennesker.

Les mer om ungdomskontrakter:

Artikkel hos Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Skillelinje, ung.no

Ungdomsstraff

Ungdomsstraff er en alternativ straffereaksjon til fengsel, og er viktig for å hindre tilbakefall og hjelpe unge lovbrytere inn i en ny livsbane.

Konfliktrådene har ansvaret for gjennomføring av ungdomsstraffen.

HVA: Ungdomsstraff idømmes av domstolene. Straffen innebærer at ungdom under 18 år, som har begått alvorlig og gjentatt kriminalitet, skal gå gjennom en såkalt gjenopprettende rettsprosess, som involverer gjerningspersonens nettverk, ofre og hjelpeapparatet, og der straffereaksjonen blir individuelt tilpasset.

HVA SKJER: Først gjennomføres et ungdoms-stormøte, tilrettelagt av Konfliktrådet. Deltagerne er fornærmede, gjerningsperson og verger, samt instanser som kan bidra med tiltak, som for eksempel kriminalomsorg, politi, barnevern, skole og frivillige organisasjoner.

Sammen skal de utarbeide en ungdomskontrakt – der gjerningspersonen skriver under på at han eller hun skal avstå fra gitte handlinger eller gjennomføre avtalte tiltak. Et ungdomsteam i regi av Konfliktrådet skal følge opp gjennomføringen av planen, som kan ha en varighet på seks måneder til maksimalt tre år.

HVEM: Denne typen straffereaksjon er ment for de alvorligste forholdene, der ungdom mellom 15 og 17 år tidligere er blitt dømt til ubetinget fengsel. En straffeform som all erfaring viser er lite egnet for barn. Tilbakefallsprosenten har vært høy.

HVORFOR: Tanken er at en gjenopprettende rettsprosess i større grad vil bevisstgjøre ungdom på konsekvensene av deres handlinger og føre til en tidlig holdningsendring, som igjen vil føre til endret adferd.

Foruten det forebyggende aspektet er ungdomsstraff en mer human straffereaksjon, som er mer i tråd med barns internasjonalt stadfestede rettigheter. FNs torturkomité og FNs barnekomité har gjentatte ganger kritisert Norge for praksisen med å bruke fengselsstraff som straffereaksjon ovenfor barn.

INNFØRT I 2014: Ungdomsstraffen ble vedtatt av Stortinget rett før jul 2011, men de nødvendige bevilgningene kom først på plass først i statsbudsjettet for 2014. Ordningen tro i kraft 1. juli 2014.

Skillelinje, ung.no

 

Kilde: Kriminalitetsforebygging.no - Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva er straffen for hærverk?
Hei Hærverk rammes av straffeloven § 291. En person som blir tatt for hærverk, risikerer etter denne bestemmelsen bøter eller fengsel i inntil et...
Fetteren min får søsteren min på 8 til å smake på tissen sin. 
Hei Takk for at du skriver til oss i Ung. Det er bra at du skriver til oss og forteller om dette. Jeg kan forstå at du synes det er vanskelig å sk...
Hadde jeg fått noen slags straff hvis jeg hadde spyttet på noen med vilje?
Hei Å spytte på noen med vilje er å anse som en kroppskrenkelse etter straffeloven § 271. Du vil altså kunne bli straffet for dette. juristen...
Kor stor bot får man for trakassering?
Hei Man kan straffes etter straffelovens § 390a om ”skremmende eller plagsom opptreden”, hvor straffen er "bøter eller fengsel inntil 2 år". ...
Hvorfor begynner de fleste ungdommer med kriminalitet ?
Hei Det er egentlig veldig få ungdom som begynner med kriminalitet. De som gjør det, kan starte med ulike ulovligheter av ulike årsaker. Mange sli...
Hva er straffen for ran?
Hei I og med at du er 15 år gammel er du over den kriminelle lavalder. Det innebærer at du kan straffes etter strafferammene i straffeloven. Når d...
Straff for vold mot politiet
Hei Vold mot politiet reguleres av straffeloven § 155. Strafferammen er fra bøter til fengsel i 3 år. Etter rettspraksis på denne typen lovbrudd ...
Er 14 år gammel, ble anmeldt for innbrudd osv, kan jeg straffes?
Hei Den kriminelle lavalder i Norge er som du sier, 15 år gammel. Dette betyr at ingen som er under 15 år kan dømmes til straff, det vil si fengse...
Kan jeg straffes for å ha logget inn på en annen persons facebook?
Hei Dersom din eks-kjæreste ønsker å anmelde deg, står hun fritt til å gjøre det. Etter straffeloven § 145 andre ledd, kan en person straffes...
Jeg ble tatt med hasj, hvilken straff kan jeg få?
Hei Hasj står oppført på narkotikalisten. Blir man tatt med narkotika på seg kan man risikere straff, enten ved at man får bøter eller i verst...
Kan foreldre bli straffet dersom barn begår straffbare handlinger?
Hei Det er ikke slik at de voksne som skal passe på deg vil bli straffet dersom du gjør noe straffbart når du er under 15 år. Verken tanten eller...
Jeg har stjålet kr 10 000, hva er straffen for det?
Hei Straffen for tyveri er ifølge straffeloven § 257 bøter eller fengsel inntil tre år. Hvis det er snakk om grovt tyveri er straffen bøter elle...
Kan skolen min tvile meg på narkotika test (tisse test)?
Hei Nei, skolen kan ikke tvinge deg til å ta urinprøve selv om de mistenker at du bruker narkotika. Men de kan melde fra til politiet, og politiet ...
Hva er straffen for å være med på DDOS- angrep?
Hei Straffeloven inneholder flere bestemmelser som kan ramme handlingen du beskriver. En person som utfører et slikt DDOD-angrep, risikerer i utgang...
Kjøpte og røykte hasj, vil jeg da få en prikk på rullebladet?
Hei Det er ikke greit å vite hvordan politiet vil reagere hvis du innrømmer kjøp og bruk av hasj. De vanligste formene for reaksjoner er forenklet...
Jeg prøvde å selge narkotika, politiet tok meg med 50g hasj
Hei Det er ulike strafferammer for bruk og for salg av hasj. Hvor streng straffen blir vil også avhenge av hvor store mengder det er snakk om, hvorv...
Løp fra politiet, hvilken straff kan jeg få?
Hei Alle har plikt til straks å rette seg etter de pålegg, tegn og øvrige signaler som politiet gir. Dette følger av politiloven § 5. Det å lø...
Vold eller selvforsvar?
Hei Reglene om nødverge finner du i straffeloven § 18. Her står det at en handling som ellers ville vært straffbar, er lovlig når den blir foret...
Vennene mine snuser, røyker og drikker - hva skal jeg gjøre?
Hei Hvis vi forstår deg riktig, så har ikke du selv begynt å drikke, snuse eller røyke? I så tilfelle er det veldig bra! Vi forstår at du er be...
Se alle