Hopp til hovedinnholdet

Politiets oppgaver i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Politibil (foto: ung.no)

Selv om forebygging av radikalisering og voldelige ekstremisme er et ansvar som må deles med flere aktører, har både det ordinære politiet og PST en viktig rolle i det forebyggende arbeidet.

Offentlig og kvalitetssikret
Politibil (foto: ung.no)

Begreper, ord og uttrykk i arbeidet mot radikalisering og ekstremisme

 

Hva betyr det å kontakte politiet?

Det er viktig å si ifra hvis du er bekymret, så politiet kan undersøke om noe faktisk er galt. Hvis du vil, kan du være anonym når du kontakter politiet.

Politiet vil gjerne høre fra deg dersom du ser eller vet om noe du tror kan være viktig. På denne måten kan du hjelpe personen du er bekymret for tilbake på rett spor. Politiet er vant til å håndtere fortrolig informasjon, og setter kildevernet høyt.

 

Politiet vurderer all informasjon som kommer inn

En slik innledende vurdering kan for eksempel innebære en beslutning om å sette igang flere undersøkelser, eller at informasjonen blir ansett å være av en slik type at den ikke blir fulgt opp. Noen ganger ønsker politiet å ta kontakt med meldere fordi det er behov for tilleggsinformasjon.

 

Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid

En av politiets viktigste oppgaver er å forebygge kriminalitet, altså å stoppe kriminalitet før den skjer. Det er spesielt viktig å forhindre at barn og unge blir kriminelle.

 

Politiet har ansvar for å gripe inn

Når politiet får vite at kriminalitet har skjedd eller kan skje, har de ansvar for å gripe inn. Dette gjør de i nært samarbeid med andre etater. Det er viktig at de skal gripe inn tidlig for å forhindre at en som gjør mindre alvorlig kriminalitet vil begå mer alvorlige lovbrudd senere. Samarbeidet skal koordineres gjennom Politiråd og SLT.

 

Hva kan politiet og kommunen hjelpe til med?

Politiet skal sørge for at alle relevante aktører iverksetter passende tiltak, og at innsatsen samordnes best mulig. Viktige samarbeidspartnere for politiet er blant annet skolene, kommunen, barnevernet og helsevesenet.

Politidirektoratet arbeider med å styrke politiets tilstedeværelse på nett, herunder å styrke publikums mulighet til varsling ved ulike bekymringer.

Individuell handlingsplan

Tiltak og tjenester kan med fordel samles i en individu¬ell handlingsplan.

Dialog som metode

Dialog er en sentral metode for å forebygge voldelig ekstremisme. Dialog som metode er godt kjent fra kri¬minalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge – i kommune og politi. Dialog gir gode relasjoner, for¬ståelse og respekt, som igjen sikrer god forebygging, endring og trygghet – uten ekstremisme.

Bekymringssamtale.

Hvis flere instanser er bekymret for radikalisering, hatkriminalitet og ekstremisme kan politiet følge opp med en bekymringssamtale med den unge og foreldrene. Svært alvorlige bekymringer meldes videre til PST av lokalt politi. Les mer om bekymringssamtalen.

Megling og forsoning

Konflikter og overgrep bør følges opp med megling og forsoning mellom partene gjennom skolemegling, konfliktråd m.m

Mentorer

SaLTo benytter mentorer i arbeidet med unge lovbry¬tere – og i arbeidet med unge som kan bli rekruttert til ekstremisme. I Danmark og Sverige har de lang erfaring i å benytte mentorer. Mentoren er en rådgiver og støtte¬spiller som kan følge den unge tett opp over tid.

Foreldreveiledning og nettverk

Foreldreveiledning og foreldrenettverk kan etter behov etableres lokalt, regionalt eller sentralt.

 

Politiets sikkerhetstjeneste PST

Det er viktig for PST å skape bevissthet om radikalisering, slik at flere kan være oppmerksomme på situasjoner hvor det kan være nødvendig å gripe inn for å forebygge. Derfor gir PST informasjon og opplæring om radikalisering og voldelig ekstremisme både til sine egne ansatte og til politiet ellers.

Om politiet blir bevisst ulike problemstillinger og utfordringer knyttet til radikalisering, vet de mer om hva de kan se etter og hvilke tiltak som kan hjelpe. Dette gjelder radikalisering på alle områder, som høyre-og venstreekstremisme, separatistisk ekstremisme, ekstrem islamisme, ekstreme dyrevernere osv.

Politiet har lokalkunnskap og nærhet til det som rører seg blant folk flest. Politiet er derfor i en unik posisjon til å fange opp signaler om radikalisering.

Du kan lese mer om PSTs arbeid på www.pst.no.

 

Forebygge rekruttering og voldelige aksjoner

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal forebygge og motvirke politisk motivert vold fra enkeltpersoner eller grupper. Særlig viktig er arbeidet mot rekruttering, samt å forebygge at det blir gjennomført voldelige aksjoner. PST skal ha god oversikt over ekstreme miljøer og enkeltpersoner som kan være i stand til å bruke vold som virkemiddel for å nå sine mål.

 

Forhindre at unge rekrutteres

En målsetting for PST er å hindre at unge rekrutteres til voldelige miljøer. I dette arbeidet er god kontakt og samarbeid med lokalt politi og andre offentlige instanser viktig. Disse har ofte lokalkunnskap som er nødvendig for å iverksette riktige forebyggende tiltak. Sentrale tiltak er bekymringssamtaler med foreldre og ungdom, forebyggende samtaler og oppsøkende virksomhet.

 

Kilde: Teksten er hentet fra radikalisering.no, regjeringens nettside for deg som ønsker hjelp, råd eller kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Lurte på hva det er årsaken og kjennetegn til terrorisme.
Hei Terrorisme er voldelige handlinger utført mot sivile (ofte også mot bygninger/transportmidler hvor det befinner seg mange mennesker) for å opp...
En god venn av meg mener at det beste for menneskeheten er at alt utslettes.
Hei Takk for at du skriver til oss i Ung med spørsmålene dine. Det er en interessant problemstilling du tar opp og det er lett å forstå at du bli...
Redd politiet, hva gjør jeg?
Hei Takk for at du skriver til ung.no Du forteller at du er redd for politiet. Politiet er jo en etat i Norge som skal gi alle innbyggere trygghet ...
Lurer på om jeg kan anmelde hat-ytringer eller hets over nettet,
Hei Så fint du spør. Kripos har et internasjonalt samarbeid, og om de har kapasitet og vurderer det som en oppgave de kan ta på seg, vil de gå v...